FN konvensjonen om retter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) sier følgende: «Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Den skal sikre respekt for dei gjeldande sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettane til mennesker med funksjonsnedsettelse».

Alle kommuner har heldøgnsbemmannede boliger for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er personer som blir ung ufør ved fylte 18 år, og da er det kommunene som har ansvaret, og bestemmer hvor de skal bo. Da skal de klare seg selv økonomisk på sin uføretrygd på kr 20.354. Noen har også arbeidslønn fra tilrettelagt arbeid som kan være ca kr 850.

Når maksimumsatsen for leie av heldøgnsbemanna bolig blir satt til kr 9.000, kan det bli en stor økonomisk utfordring.

I Vindafjord er det oppført et nytt bofellesskap der kommunen har fått mva- refusjons- og særskilt tilskudd fra staten. Der er leien satt til maksimum sats kr. 9.000 pr måned. Dette er bare husleie. I tillegg kommer utgifter til strøm, internett, bil, fritidsaktiviteter m.m.

Ung ufør får heller ikke bostøtte på grunn av at de tjener over grensen. Kommunen ønsker at beboerne skal eie egen bil, for å komme seg på fritidsaktiviteter utenfor boligen. Her er et regnestykke for personer mellom 25-30 år med inntekt på kr 20.354. + litt arbeidslønn på ca kr. 840. Husleige kr. 9000. utgjør 43% av inntekten.

Utgifter til husholdning jft SIFO sitt referansebudsjett er kr 11.694 for aldersgruppa 25-30 år. Dette er SIFO sine referansetall, og det vil si at noen bruker mindre og noen bruker mer. Utenom husleie og husholdningsbudsjett, så skal en også ha råd til å holde egen bil, spare seg opp til ferie m.m.

Med disse tallene vil budsjettet gå i minus hver måned. Personer med funksjonsnedsettelse som bor i heldøgnsbemannede boliger er ikke i den situasjonen at de selv kan bestemme hvor de skal bo, og dermed kunne velge billigere leilighet. Så konsenkvensen kan bli at ungdommer med nedsatt funksjonsevne kan bli avhengig av økonomisk hjelp av pårørende for å kunne bli boene i egen leilighet. Dette kan vi ikke la bli en virkelighet i dagens samfunn.

Det er heller ikke slik at alle pårørende har anledning til å bidra økonomisk, og når de pårørende faller fra kan de risikere å bli stående igjen alene.

Vindafjord Arbeiderparti ønsker maksimumsats for leie justert ned for personer med funksjonsnedsettelse, slik at de får mulighet til å holde egen bil, kjøre til aktiviteter og reise på ferie. Dette vil være med på å skape en hverdag som gir økt menneskeverd og likestilling!

Wenche Sandbekken Lilleland
1. liste kandidat Vindafjord Arbeiderparti