KRIM: – Denne saken er ikke enkel i forhold til tilregnelighetsvurderingen, men slik saken står mener vi det er for stor tvil. Vi mener det er klare holdepunkter for at tiltalte hadde en aktiv psykose på gjerningstidspunktet, og da skal han ikke straffes for drapet.

Det var natt til første nyttårsdag i fjor at Kjetil André Østhus ble stukket med kniv utenfor Presthaug-blokkene i Haugesund.

Han døde kort tid etter av skadene.

Fredag var det klart for prosedyrer i saken, og aktor – statsadvokat Birgitte Budal Løvlund – la altså ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Påtalemyndigheten

  • Påtalemyndigheten er delt i tre nivåer: Politiet, statsadvokaten og Riksadvokaten. Det er disse som leder etterforskningen i straffesaker, og avgjør om det skal tas ut tiltale.
  • Det er påtalemyndigheten hos politiet som avgjør de aller fleste sakene, men for de alvorligste forbrytelsene er det statsadvokaten eller riksadvokaten som tar ut tiltale.

  • Påtalemyndighetens representant i retten betegnes gjerne som anklager eller aktor, mens den tiltalte representeres av forsvarer.

Kilde: Domstol.no

Dette var varslet allerede da tiltalen mot briten ble tatt ut, men det var lagt inn et forbehold om at dette kunne komme til å endres til påstand om fengsel dersom bevisførselen i retten tilsa det.

Den tiltalte britens forsvarer Ole Magnus Strømmen sa seg enig i det meste av vurderinger fra aktoratets side.

– Sånn sett nedlegger jeg påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte, sa Strømmen mot slutten av sin prosedyre torsdag.

Haugesunds Avis kommer tilbake med mer.