I føljetongen rundt strømprisene her i landet, presenterte Equinor her forleden sine planer på vegne av operatøren Gassco og Gassled om å "del-elektrifisere" Kårstø terminalen med å fase ut gassturbiner som drivere for salgsgasskompressorene og eksoskjeler, som per i dag utnytter eksosen fra disse turbinene, til produksjon av damp.

Kostnadsrammen for totalprosjektet, indikert av Aibel som har fått forstudien, til å ligge på rundt 2,5 milliarder norske kroner med et antatt slingringsmonn rundt +/÷ 20%. Altså antakelig rundt 3 milliarder NOK totalt. Investeringsbeslutningen vil bli tatt årsskiftet 2022/23.

Dampen er nødvendig i dag for å gjennomføre den fraksjoneringen av gassen som pågår på terminalen, for igjen å produsere etan, propan og butaner som lagres på tanker og eksportert via båt, og salgsgassen metan som eksporteres i enorme mengder via gassturbindrevne kompressorer i rørledninger fra terminalen.

Skal produksjon av damp erstattes av annet enn brenngass og/eller dampkjelene fases helt ut, må disse igjen erstattes av enorme elektriske varmevekslere og elektromotorer til drift av pumper og kompressorer.

Alt dette for å møte det "Grønne skiftet" som alle politikere snakker så varmt om med å erstatte forbrenning av gass i turbiner og dampkjeler med elektrisk kraft.

Dette vil resultere i en kraftig vekst I forbruket av strøm og det i et kraftmarked som nær "koker over" i forhold til kraftproduksjon og eksport av elektrisk kraft gjennom disse nye undersjøiske kablene. I tillegg har vi et underdimensjonert linjenett innenlands og samtidig - tidenes høyeste priser på kraft til det norske folk.

Vi leser også daglig i avisene oppslag om borettslag, idrettsanlegg, bedrifter og gårdbrukere som er i ferd med "å gå i kne" da de heller ikke kan håndtere dette prisnivået.

Da Kårstø i sin tid ble bygget, var terminalen medlem i den såkalte "Samkjøringen" som i 1971 ble opprettet av kraftprodusentene i Norge som en kraftbørs for omsetning av tilfeldig kraft.

Medlemskapet fikk Kårstø i kraft av at det ble installert en General Electric gassturbin som drev en strømgenerator som da tidvis produserte strøm ut på nettet nok til at terminalen ble medlem, for bl.a. å få tilgang til "billig" strøm ved behov.

Undertegnede kjenner ikke til om Equinor fortsatt har denne tilgangen på reduserte strømpriser da det nå er kraftbørsen Nord Pool som styrer dette, men det betviler jeg. Det er selvfølgelig helt uaktuelt å starte opp GE-gassturbinen igjen for å produsere elektrisk kraft.

Da blir den totale økningen i strømforbruk for Kårstø en svært kostbar affære for involverte. Dette til tross for at det også nå betales for den brenngassen som går med til produksjonen på terminalen.

Bakgrunnen for den planlagte ombygging av terminalen er identisk med samme prosess som også er på gang for våre offshore plattformer, å elektrifisere disse for å unngå forbrenning av gass og utslipp av CO2 og NOx til havs og på fastlandet.

Det som det imidlertid ikke blir snakket så mye om er at gassen som hentes opp fra Nordsjøen er en gitt mengde, og Gassco har, for året 2021, igjen satt rekord i antall solgte kubikkmeter med naturgass som transporteres i rørledningsystemet til kontinentet. Noe de forøvrig er satt til av den norske stat til å administrere.

Den gassen som ikke skal bli brent på plattformene eller på terminalene ved en elektrifisering, forøvrig til en vannvittig kostnad og bruk av ressurser, blir da altså eksportert til kontinentet og Storbritannia som brenngass til kraftindustrien i EU og oppvarming til befolkningen på kontinentet.

Gjennom dette "Grønne skiftet" både offshore og onshore blir det skapt et formidabelt ekstraforbruk av strøm her i landet og derigjennom ytterligere belastninger på distribusjonsnettet. Dette kommer da på toppen av det vi erfarer i disse tider, og det uten at det overhode hjelper Norge eller verden forøvrig miljømessig.

Er Norge i ferd med "å gå av hengslene" i forhold til å være verdensmester i miljøtiltak uten at det gjøres noen form for vurdering av kost/nytte og om de gavner verden totalt sett? Hvor er logikken i dette?

Jeg bare spør.