I fjor registrerte SSB 130 skilsmisser og 151 separasjoner i Haugesund og Karmøy til sammen, for Haugalandet er tallene samlet sett større. I tillegg kommer tall for samlivsbrudd. Det går opp og ned for de fleste. Mange opplever at samlivet ikke alltid er det enkleste, og det ender av og til med brudd. Hvert år opplever ca. 30.000 barn i Norge at foreldre går fra hverandre. Ifølge psykologspesialist Jartrud Frafjord ved vårt eget spisskompetansemiljø i Tromsø, ønsker barn som regel å holde familien samlet, og barn kan derfor reagere med sorg, sinne eller protest når foreldre skiller lag. Et brudd har mange uttrykk, det kan skje «snilt, vennlig og uproblematisk», men noen ganger blir brudd krevende og svært konfliktfylt.

Familievernkontoret Haugalandet bistår mange innbyggere i Haugesund og omliggende kommuner, som ønsker hjelp med sin parrelasjon, i familien eller hjelp til et bedre brudd dersom det er utveien. De fleste foreldre ønsker det beste for sine barn. I familievernet møter vi par som er enige om å gå fra hverandre, eller at det er den ene parten som vil avslutte forholdet. Uansett; – det er vanskelig å være den som går eller den som blir forlatt. Det er og slik at når vi bestemmer oss for samlivsbrudd der barn over 7 år er involvert, så skal barnet eller barna høres i mekling.

Bufetat og familievernet er verken «dømmende eller normgivende», vårt mål er å gi deg og dere raskt tilbud om hjelp. I samfunnsoppdraget vårt skal vi blant annet forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker. Vi skal bidra til å styrke familierelasjoner og barns oppvekstvilkår, også der det blir samlivsbrudd. Dersom du og partneren vurderer eller vil gå fra hverandre, da ber dere om en meklingstime. Dersom barnet er over 7 år, – så si ifra til familievernkontoret at du ønsker at barnet skal være med.

Hvorfor?

– Jo fordi familievernets oppgave er blant annet å bidra til at barn kan skape mening i sin livssituasjon, for eksempel der de voksne vil gå fra hverandre. Det at barn får delta i samtalen under mekling kan gi barnet en opplevelse av medvirkning, oversikt og følelse av å bli sett og hørt. Det er mye god psykologisk forebygging i en slik samtale.

Våre terapeuter er erfarne og godt trent for møter med barn, konflikt og samværsutfordringer. Samtaler der barn er med på hele eller deler av samtalen er trygge og forutsigbare. Vårt spisskompetansemiljø for samtaler med barn trener terapeutene våre i flere meklingsfaglige grep, der fokus er å øke tryggheten for hva vi kan gjøre for å sikre innholdet og bidra til at barnet opplever mening i sin situasjon.

Hva skjer i en slik samtale?

– Terapeutene innleder samtalen og rammer den inn, og avklarer med de voksne innhold og tema. Terapeutene snakker slik at barnet vil lytte- men og lytte slik at barnet vil snakke. Våre terapeuter har en «ikke- dømmende» holdning og de profesjonelle signaliserer undring og interesse for barnets perspektiver.

En meklingssamtale i og rundt et brudd er en viktig mulighet for barnet til å uttrykke sine behov, og for deg som forelder og dere som foreldre til å forstå og å imøtekomme barnet i en krevende situasjon. På dette viset bidrar og Bufetat sine meklere å oppfylle barnekonvensjonens intensjoner, slik at barn sine rettigheter blir ivaretatt.

Hvordan?

– Det gjøres ved både å utforske det barnet sier og lytte til eventuelt ulike meninger, terapeutene gir og barnet flere begreper til å forstå og å skape mening i sin situasjon. Vi hjelper og foreldrene til å sette seg inn i barnets situasjon.

Hvilke erfaringer har foreldre?

– Voksne i samlivsbrudd opplever hverdagen ulikt. Men mange foreldre sier i etterkant av en slik meklingssamtale der barn er med, at de opplevde at barna deres ble tatt på alvor, de opplever at de ble både sett og hørt. Og mange foreldre oppleves slike samtaler som gode.

Professor Strandbu (2021) sier at slike samtaler under riktige rammer «legger til rette for at barnet kan få brakt fram sin forståelseshorisont i samtalen». Dette er etter vårt skjønn viktig for trygghet, oversikt og følelse av medbestemmelse. Det vi vet er at langvarige og dårlig håndterte foreldrekonflikter som barn er involvert i, kan være belastende for barn. Vårt Spisskompetansemiljø (Frafjord, 2021) formidler at denne formen for konflikter øker risiko for relasjonelle vansker, angst og depresjon på kort og på lang sikt. Derfor kan slike meklingssamtaler være viktige ved at de tilfører barnet en opplevelse av mening og sammenheng. Det kan styrke barnets mulighet til å registrere, nyansere og regulere egne følelser og opplevelser.

Og når barnet først skal være i to hjem, hva hjelper da?

– Opplevelse av kontroll i eget liv er viktig for mestringsfølelse hos barnet, og aktivere håp om framtiden. Her er det viktig å prøve å skape god dialog med barnet etter samlivsbrudd, da er det greit at de voksne reflekterer over «hva vil du gjøre og hva er ditt bidrag for å skape en god relasjon etter brudd?» Det kan være krevende, men viktig å prøve å akseptere den andre forelderen.

– Ifølge Frafjord (2021) går det best med de barna som har 2 aktivt tilstedeværende foreldre i hverdagen etter samlivsbrudd, og at de slipper å stå i en kontinuerlig konflikt mellom de voksne (baksnakking, skittkasting, krangling om og med den andre …).

– Det å få omsorg og oppfølging fra to foreldre er en viktig ressurs og beskyttelsesfaktor for barns psykiske helse og utvikling. I dette ligger det å ikke involvere barnet hvis de voksne har konflikter og negative oppfatninger av hverandre.

Ved å tydeliggjøre barnets opplevelser i meklingssamtale bidrar vi også til at foreldre som ellers kan være svært uenige, i fellesskap kan anerkjenne og ivareta barnas behov. En slik form for oversikt og forutsigbarhet i en krevende fase, er viktig for god utvikling videre for både barn og foreldre.

Familievernkontoret på Haugalandet har solid kompetanse og har som mål å gi rask og god hjelp til innbyggere i sitt område, dersom du har brudd så skal du få komme til meklingstime innen 4 uker. Dette fordi vi vet at det nytter. Vi erfarer at samtaler med barn i mekling både er lindrende og bidrar positivt for både barn og dere som foreldre.