På møte i kommunestyret i Karmøy den 21.6.21, var det til behandling en sak med tittel Budsjettregulering skole og strategier for bærekraftig kommuneøkonomi.

Bakgrunnen for saken var et vedtak i formannskapet 19. april i år: «Formannskapet ber rådmannen følge opp den økonomiske situasjonen i skolesektoren, særlig med tanke på bemanningssituasjonen og oppfyllelse av statlig Lærernorm. Formannskapet ber om sak hvor behovet for budsjettregulering vurderes så snart som mulig.».

Det var ingen ting i dette formannskapsvedtaket som tilsier at det innbaket i denne saken skulle ta opp Strategier for bærekraftig kommuneøkonomi, men dette ble likevel hoveddelen av denne saken. Det ble fattet følgende del-vedtak i et punkt 3, som innstilt fra Rådmannen: «Prosjektet Infrastruktur/utvikling Kolnes (ny Eikjeveg) utsettes i minimum 3 år. Dette innarbeides i rullering av investeringsbudsjettet 2022-2031.» Det var åpenbart at et slikt vedtak som plutselig kom i forbindelse med en sak som egentlig handlet om manglende finansiering av skole, har store følgekonsekvenser for videre utvikling av Kolnes-området.

Jeg foreslo i møtet at punkt 3 i rådmannens forslag skulle strykes, altså at utbygging av ny Eikjeveg likevel skulle startes opp i henhold til budsjettvedtaket fra i fjor. Forslaget mitt fikk 22 stemmer, mens rådmannens forslag fikk 23 stemmer (Ap+KrF+Sp+MDG+1 fra FrP+V).

I denne saken blir bygging av ny veg for Kolnes (Eikjevegen) blandet sammen med videre utbygging av arealer på Kolnes. En må skille på disse to tiltakene da ny Eikjeveg er sterkt påtrengende veiutbygging uavhengig av om nye arealer blir utbygget, selv om dette også naturligvis vil kunne legge til rette for utbygging av nye arealer senere. Ved utbygging av ny Eikjeveg vil en også komme i gang med å få orden på avløpsanleggene på Kolnes, ettersom det er forutsatt at kloakken fra Kolnesområdet skal føres via ny Eikjeveg frem til Raglamyrområdet og så videre ned til Norheim og ledes inn i tunnelen som for noen år siden ble bygget sammen med Haugesund kommune frem til nytt felles fullrenseanlegg på Årabrot i Haugesund. Kloakkmengdene fra Kolnesområdet er regnet med i de totale mengdene avløpsvann som Karmøy kommune skal ha til fullrensing på Årabrot.

Beboerne på Kolnes har i svært mange år vært nødt til å utvise stor grad av tålmodighet med å bruke en vei som er meget gammel og slett ikke er bygget for den folkemengde som er på Kolnesområdet nå, og som vil bli større fremover. Dette er en vei som har begrensninger på akseltrykk, og som også er en vei som må betegnes som trafikkfarlig. Den er meget smal for trafikkmengden i området og dessuten uten gang/sykkelvei.

I Haugesunds Avis sin utgave av 21.7.21 er situasjonen for beboerne på Kolnes tatt opp, og her er spesielt kloakkforholdene viet oppmerksomhet. Leder av Kolnes grendeutvalg, Grete Smistad, forteller at det til stadighet går kloakkvann i overløp ut i Førdesfjorden og at «vi kan rett og slett ikke ha det sånn». Jeg er helt enig med Smistad, at sånn kan ikke Karmøy kommune lenger være bekjent av å ha det.

Vi fikk for noen år siden en helt ny situasjon i og med samarbeidet med Haugesund om avløpsbehandling på Årabrot, og en utsettelse av bygging av ny Eikjevei (til Kolnesområdet) er både uheldig og fordyrende, både for veianlegget og ikke minst for det nye avløpsanlegget. Det er også verdt å nevne at det foreligger ferdig godkjent reguleringsplan for ny Eikjeveg helt frem til Ørpetveitkrysset v/Raglamyr. Så la oss nå sette i gang slik forutsatt i budsjettbehandlingen i desember 2020!

I dagens utgave (3.8.2021) i Haugesunds Avis, har Dag Helge Rønnevik et meget godt leserinnlegg innlegg under tittel «Det er behov for ny Eikjeveg og nytt avløpsanlegg på Kolnes – kommunen bør snu i denne saken». Rønnevik har en god beskrivelse av vegtilstanden og historikken for denne. Han mener dette er en sak som bør tas opp igjen til høsten.

Jeg har en mistanke om at da denne saken var oppe i juni, kom dette tema overraskende på mange av representantene og det vil være forståelig om ikke alle var fullt klar over hva denne saken dreiet seg om, ettersom den var blandet inn i en helt annen sak. I likhet med Rønnevik, mener jeg også at denne saken må tas opp igjen, da Karmøy kommune ikke kan vær bekjent av en slik situasjon for våre infrastrukturanlegg (vei, vann, avløp) som det fremstår på Kolnes-området.

Ved voteringen den 21. juni stemte MDG med posisjonspartiene, og jeg antar at Rønnevik klarer å overbevise sine partikollegaer i MDG å gi sin stemme til det forslag jeg fremsatte sist og som jeg vil fremsette på nytt i høst.