Like muligheter for alt arbeid

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

På papiret lever vi i verdens mest likestilte samfunn, like fullt er det langt fram til vi kan snakke om reell likestilling mellom kjønnene.

Det finnes også klare geografiske forskjeller. På Statistisk sentralbyrås årlige målinger av kjønnslikestilling i kommunene, kommer Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal dårligst ut.

Noe av forklaringen er at flere kvinner enn i landet ellers jobber ufrivillig deltid.

Brøkstillinger er særlig utbredt i pleie- og omsorgssektoren. De som går i disse stillingene blir tapere både når det gjelder lønn og pensjon.

I 2007 slo likestilling- og diskrimineringsombudet fast at minst 100.000 nordmenn jobber ufrivillig deltid, de fleste av dem er kommunalt ansatte og de er kvinner.

Situasjonen har ikke endret seg vesentlig siden den gang.

Regjeringen har en politisk plattform med en uttalt målsetting om å gi kvinner og menn like muligheter og reell likestilling.

«Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi og like muligheter for å få alle typer arbeid» heter det i Soria Moria II.

Statistikkene forteller oss at det er langt fram til visjonen blir virkelighet. Vi trenger ikke gå lenger enn til Haugesund kommune.

Godt over 50 prosent av alle ansatte jobber deltid, ikke alle fordi de ønsker det. På den internasjonale kvinnedagen er det utlyst faste stillinger i pleie- og omsorgssektoren i Sildabyen helt ned i 14,08 prosent og 16,90 prosent.

Vi finner ikke tilsvarende små stillingsbrøker i typisk mannsdominerte yrker. Der klarer man å få turnuser til å gå opp uten å måtte tilby prosentstillinger det er umulig å leve av.
 

Men Haugesund står ikke i noen særstilling, kommunal sektor har i lang tid vært preget av mangel på helhetlig arbeidsgiverpolitikk.

Storstilt innleie av arbeidskraft gjennom bemanningsbyråene har ikke akkurat bidratt til å styrke denne siden av arbeidslivet.

Samhandlingsreformen kommer til å sette kommunene overfor store utfordringer, både på pleie- og omsorgssektoren og i det forebyggende helsearbeidet.

Staten lover å flytte ressurser fra spesialisthelsetjenesten til førstelinjetjenesten. Selv om vi ikke har overdrevne forventninger til hva som ligger i dette, bør reformen som gjelder fra 1. januar 2012, være en gyllen anledning til å gjøre noe med problemene knyttet til uønsket deltid.

Det vil være et viktig tiltak i retning av et mer likestilt arbeidsliv der mulighetene ikke begrenses av sektoren du jobber i.

Artikkeltags