n Boligpolitikken skal være en viktig del av den rødgrønne regjeringens brede velferdspolitikk. Det sier regjeringen selv i sin politiske plattform Soria Moria II.

Da bør den lytte til bekymringsmeldingen fra boligkooperasjonen. Der i gården er man opptatt av virkningene av foreslåtte retningslinjer for egenkapital og det argumenteres godt i et skriv til statsminister Jens Stoltenberg.

En skjerping av kravet til minimum 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig treffer usosialt og rammer dem som sliter mest med å få innpass på boligmarkedet, presser opp prisene i utleiemarkedet og kan føre til enda mindre boligbygging, skriver OBOS og NBBL.

De ser for seg «betydelige boligsosiale konsekvenser» og etterlyser i realiteten en helt ny boligpolitikk fra regjeringens side.n Det er ikke hver dag boligkooperasjonen med sine tette bånd til arbeiderbevegelsen tar en Ap-dominert regjering i ørene. Noe skyldes åpenbart irritasjon over at Finanstilsynet har foreslått skjerpelser uten at noen i boligsektoren er forespurt, og at dette har vært akseptert innad i regjeringsapparatet.

Men det viktigste er nok manglende forståelse for at det er lav boligbygging, særlig i pressområdene, og ikke tilgangen på kreditt som presser boligprisene i været.

Når tilgangen på ledige boliger er langt lavere enn etterspørselen fører grunnleggende markedsmekanismer til prisvekst.

Det er denne ubalansen i boligmarkedet boligkooperasjonen utfordrer de rødgrønne på, og der regjeringen siden overtakelsen i 2005 har framstått som temmelig kraftløs – om vi ser bort fra skjerpede krav til nye boliger.

Det har bidratt, som OBOS og NBBL er inne på, til at kostnadene ved å oppføre nye boliger har vokst kraftig de siste årene.

På toppen av det hele kommer en dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen. Den skulle opprinnelig dekke utgiftene til offentlig saksbehandling, men er blitt en lukrativ inntektskilde for staten.n Boligkooperasjonen spør om vi er i ferd med å innføre nye klasseskiller her i landet, mellom dem som har råd til å bli eiere og dem som henvises til et presset utleiemarked.

Det er vår påstand at dette klasseskillet alltid har eksistert, men at gapet utvider seg.

Det strider mot en politisk målsetting om at alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn, skal ha mulighet til å skaffe seg egen bolig.

Men da må tempoet i boligbyggingen opp, særlig i de store byene, og gjerne kombinert med sparestimulerende tiltak som en utvidet BSU-ordning.