Denne julen blir preget av dyrtid, fattigdom og manglende politiske tiltak. Det trenger ikke å være sånn. Politikerne i Haugesund har et ansvar.

Køene ved matsentralene vokser stadig. Frivillige organisasjoner sier de ikke alltid har nok gratis mat til alle som trenger det. Modige mennesker står fram på TV og gråter mens de forteller om fattigdom i verdens rikeste land. Samtidig kan vi lese om dem som heller stiller seg i matkø enn å be om hjelp fra det offentlige. Dette er ikke velferdsstaten Norge verdig.

Kriser rammer alltid hardest for dem som hadde det vanskeligst fra før. Dyrtiden vi lever i nå er intet unntak. FO er fagforeningen for sosialarbeidere. Hver dag møter medlemmene våre mennesker i sårbare livssituasjoner i Nav, barnevern, rusomsorg, psykisk helsetjenester og frivilligheten. Vi vet at de sosiale tjenestene i Nav må være tilgjengelige, og at det må være mulig å leve av stønadene man får. Likevel mangler det politiske tiltak som gjør krisen litt mer levelig for dem som sitter nederst ved bordet. Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger og en helhetlig sosialpolitikk.

Ifølge de statlig veiledende satsene får en enslig sosialhjelpsmottaker i dag 6.650 kroner i måneden, samtidig som referansebudsjettet til forskningsinstituttet SIFO viser at en enslig voksen trenger nær det dobbelte for å opprettholde en normal levestandard. FO har derfor bedt regjeringen ta ansvar ved å øke satsene på stønader og sosialhjelp. Vi har også bedt dem sende ut en veileder til kommunene som ber om enklere saksbehandling av økonomiske ytelser.

Samtidig har politikerne i Haugesund kommune et ansvar. De bestemmer over de sosiale tjenestene og skal sikre innbyggerne i vår kommune. Mens vi venter på regjeringen, kan vi ta grep via kommunebudsjettet allerede nå.

Sosialarbeiderne i Nav vil hjelpe mennesker, men opplever ofte å stange i strenge regelverk. Dette kan gjelde tolkning av lovverket eller organisering av de sosiale tjenestene. Vi ber kommunepolitikerne komme de ansatte i møte. Vis oss tillit. De setter premisset for åpningstider og tilgjengelighet i Nav for fysisk oppmøte, på telefon og ved å drive oppsøkende virksomhet.

Det er også de som fastsetter nivået for økonomisk sosialhjelp. De statlige veiledende satsene er nettopp det, veiledende. I Bergen har byrådet økt satsene hvert år siden 2019 med et mål om å komme på nivå med SIFO-satsene innen utgangen av 2023. Haugesund kommune og andre bør la seg inspirere. Skal vi akseptere at flere og flere må møte julen uten råd til mat, klær og strøm?

De sosiale tjenestene har stort rom for skjønnsutøvelse, og sosialarbeidere må legge sin faglighet til grunn. Samtidig er det viktig at de får støtte til dette gjennom politiske signaler om at sosialtjenesteloven skal tolkes raust i møte med mennesker som sliter økonomisk. En streng og rigid arbeidslinje gjør at flere føler seg presset til å selge bil, hus og gjenstander før man får innvilget sosialhjelp. Ingen er tjent med skremmehistorier om hvor vanskelige det er å få hjelp fra det offentlige. Alle som søker sosialhjelp skal få en konkret, faglig og skjønnsmessig vurdering av sin sak, hvor hensynet til barn og unge skal veie tungt.

De sosiale tjenestene i Nav er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. La fagfolka gjøre jobben sin, fordi vi vet at fagkunnskap hjelper. Medlemmene til FO står opp for trygghet til enkeltmennesket hver eneste dag, nå ber vi om at de folkevalgte står opp for trygghet sammen med oss og sikrer alle innbyggere i Haugesund og landet for øvrig et verdig livsgrunnlag.