Tildelingen av Nobels fredspris i år viser for all verden fredspriskomiteens uavhengighet av norske myndigheter. For mens årets pris blir tildelt den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN, så er Norge blant de få landene som stemte mot et atomvåpenforbud og som boikottet traktatforhandlingene i FN. Mens regjeringen bevilger titalls millioner til organisasjoner som skal drive opplysningsarbeid om nødvendigheten av forsvar, kuttet den blåblå regjeringen støtten til ICAN Norge.

ICAN er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som ønsker et atomvåpenforbud. Kampanjen ble startet i 2007. I 2010 ble den norske grenen av ICAN opprettet med Nei til Atomvåpen og 24 andre organisasjoner som medlem. Ikke minst har økonomiske bidrag fra Leger mot Atomvåpen og Norsk Folkehjelp vært viktig for ICAN etter at regjeringa kuttet sin støtte. Opprettelsen av ICAN var bl.a. inspirert av den internasjonale kampanjen mot landminer som førte til en konvensjon mot landminer som ble undertegnet i 1997. Denne kampanjen fikk også Nobels Fredspris.

ICANs utrettelige arbeid førte til at FNs hovedforsamling i fjor høst vedtok at man ønsket et folkerettslig forbud mot atomvåpen. Utover våren ble det forhandlet. Norge var ikke til stede ved forhandlingene fordi flertallet i Stortinget ikke ønsket å instruere regjeringen i utenrikspolitiske spørsmål. 7. juli ble man enig om en traktattekst. Nå har allerede over 50 land signert på avtalen. Deretter skal de enkelte landene vedta å ratifisere avtalen. Når 50 land har gjort det, blir atomvåpenforbudet bindende folkerett. Traktatteksten forbyr stater å utvikle, prøvesprenge, produsere, på annen måte erverve, besitte, lagre, overføre, bruke eller true med å bruke atomvåpen. Den forbyr også at statene bistår, oppmuntrer eller påvirker noen til å delta i handlinger som er forbudt etter traktaten, samt fra å tillate utstasjonering eller utplassering av atomvåpen på sitt territorium.

Utenriksminister Børge Brende har likevel rett i at det ikke nytter med et atomvåpenforbud om ikke også atomvåpenstatene er med på det. Neste skritt er derfor å presse alle atomvåpenstatene til mer forpliktende skritt i retning av nedrustning og avskaffelse. Det vil ta tid.

Under trontaledebatten i Stortinget fremmet SV et forslag der regjeringen blir bedt om å legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av atomforbudet. Saken skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner, og hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av vårt NATO-medlemskap. Forslaget skal nå behandles av Stortinget, men det er grunn til å tro at det blir flertall for forslaget.

Det betyr at Stortinget må forholde seg til hvilke konsekvenser forbudsavtalen vil få for Norge og andre NATO-land. Både i Nederland og Italia ser det nå ut til at det er flertall for å tilslutte seg avtalen. Det er lite trolig at det er flertall for at Norge skal tilslutte seg forbudet uten at det skjer sammen med både andre NATO-land og andre atommakter. Etter at Obama fikk fredsprisen for å gi håp om atomnedrustning i 2009, arbeidet Norge for en endring av NATOs atomvåpenstrategi der alliansen forbeholder seg retten til et førsteslagsangrep med atomvåpen. Dessverre la Frankrike ned veto mot en slik endring. Nå må NATO forholde seg til dette på nytt.

Det er naturlig at Norge, som baserer sitt forsvar på NATO, må ha en utredning for å kartlegge mulighetene for å knytte seg til avtalen. Fra før har Norge hatt en politikk om at atomvåpen ikke skal utplasseres på norsk territorium i fredstid. Det er nå på tide å utvide dette til å gjelde i alle situasjoner, i fredstid, krisetid og krigstid. Videre må man ta stilling til om atomvåpen plassert andre steder i verden skal kunne brukes på Norges vegne.

Fredsprisutdelingen vil bli en stor folkefest. Det er massivt flertall i folket for atomvåpenforbudet. Vi er tålmodige på Norges vegne, men vi krever at ord nå blir erstattet med handling!