Rådmann Sigurd Eikje sin saksbehandling reiser etter mitt syn, flere spørsmål om bruk av rett kompetanse og rett faglig forståelse i denne saken. Sigurd Eikje er som administrativ leder, øverste kvalitetssikrer for saksbehandling som skjer i administrasjonen i Karmøy kommune. Rådmann Sigurd Eikje har etter å ha blitt gjort oppmerksom på flere feil i sin saksinnstillingen, rett og slett ignorert feilene.

Vesentlige feil i rådmann Sigurd Eikje sin saksinnstilling som må antas å ha innvirkning på vedtaket:

Reguleringsplanen er ugyldig

En av Norges fremste advokater innen plan- og bygningsrett har konkludert med at reguleringsplanen til Fjord Motorpark må anses ugyldig. Det finnes flere "former" for reguleringsplaner og kommunen har ikke klart å skille mellom disse. Det er benyttet feil plantype i denne saken og selv om rådmann Sigurd Eikje er blitt gjort oppmerksom på dette, kan han ikke se at spørsmålet er relevant for saken til tross for at eksproprieringene gjennomførtes nettopp med grunnlag i reguleringsplanen. Dette vil være et sentralt spørsmål i videre arbeid fra motstanderne av saken og rådmannen Sigurd Eikje sine handlinger/fravær av handling kan bli svært dyre for skattebetalerne i Karmøy.

Både dommeren i tingretten da saken var oppe for retten første gang og kommunen sin egen advokat omtaler planen som en flatereguleringsplan og viser til rettspraksis på området, men den reguleringsplanen som kommunen har utarbeidet oppfyller ikke de rettslige kravene til en flatereguleringsplan. Rådmannen har avfeid dette med at Fylkesmannen allerede har vurdert at planen er gyldig med tanke på spørsmål om flatereguleringsplan. Fylkesmannen avviser dette i brev datert 19.10.2017. Det syns merkelig at Rådmannen ikke har lagt ved brevet fra Fylkesmannen i sakspapirene til kommunestyret.

Ekspropriering innenfor rammen av reguleringsplanen

Et alvorlig inngrep som en ekspropriasjon må ifølge rundskriv H 14/02 fra Kommunaldepartementet ha sammenheng med det reguleringsformål som er angitt i reguleringsplanen. Reguleringsplankartet for Fjord Motorpark har oppgitt reguleringsformål motorsportbaner og reguleringsbestemmelsen sier at «område skal nyttes til motorsportsanlegg med tilhørende funksjoner.

Rådmann Sigurd Eikje har i sin saksinnstilling lagt vesentlig vekt på næringsetablering og næringssynergi mellom motor, kjøretøy og vei- og trafikk. En større andel av inntekten skal komme fra den kommersielle driften. Innenfor det regulerte områder er Rådmannen klar og tydelig på at det skal etableres et brann- og trafikksikkerhetssenter, senter for aktivitets- og opplevelsessturisme, arena for utvikling og testing av fremtids- og miljørettet teknologi, det skal etableres kompetansesenter for førerutvikling for tungekjøretøy, kurs- og konferansesenter osv. Etter min vurdering beskriver Rådmannen etablering av en større næringspark og ikke et idrettsanlegg for motorsport (som knapt nok er nevnt). Jeg har bedt Statens kartverk, som er fagmyndighet på dette området om å vurdere produktspesifikasjoner for næringsetableringen dvs. hvilket reguleringsformål den enkelte bedrift som fremgår av saksinnstillingen vil ha og som et tenkt etablert innenfor området med reguleringsformål motorsportbaner.

Eksproprieringen slik den fremgår av saksinnsstillingen vil ikke ligge innenfor rammene av formål i reguleringsplanen og vedtaket gjort i Karmøy kommunestyre må antas å være ugyldig.

Spillemidler og skatteplikt

Rådmannen har i sin saksinnstilling lagt vesentlig vekt på at Fjord Motorpark skal ha gode driftsinntekter knyttet opp mot næring. Det er ikke nevnt et ord om begrensninger som ligger i regler for tildeling av spillemidler eller om Kulturdepartementet har gitt dispensasjon fra kravet. I henhold til dokumenter fra Kulturdepartementet og Karmøy kommune, vil alle banene inngå i søknad om spillemidler.

I regler for tildeling av spillemidler, fremgår det et grunnleggende prinsipp om at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private fortjenestebaserte aktører og aktørene kan ikke motta spillemidler eller eie spillemiddelfinansierte idrettsanlegg. For anleggseier legger prinsippet begrensninger på adgangen til å bruke anlegget eller den delen av anlegget som har mottatt spillemidler: Anleggseier har ikke adgang til å inngå bruksavtaler med private fortjenestebaserte aktører. – Men det er jo nettopp dette Rådmannen har lagt til grunn i sin saksinnstilling og vektlegger gode inntektsmuligheter fra utleie til private fortjenestebaserte aktører som en del av beslutningsgrunnlaget i forhold til økonomisk bærekraft for Fjord Motorpark. Dette slår beina under hele saken til rådmann Sigurd Eikje. En kan anta at Fjord Motorpark dermed ikke er berettiget til å motta spillemidler dersom vi skal ta rådmannens saksinnstilling på alvor.

Når det gjelder organisasjonsformen er Fjord Motorpark en organisasjon «uten økonomiske formål». Aksjeselskap uten økonomisk formål har skattefritak. Finansdepartementet uttaler at dersom fortjenestebaserte aktiviteter blant annet utleie av fast eiendom, fremstår som en dominerende del av selskapets samlete virksomhet, vil dette trekke i retning av at alle deler av virksomheten har erverv til formål. Dermed har den forretningsmodellen som er valgt et «økonomiske formål» og dette er enda en årsak til at Fjord Motorpark ikke er berettiget til å motta spillemidler.

Den «italienske» støyanalysen

Støyanalysen har flere faglige feil og mangler. En av de vesentlige feilene er høydeprofiler. Støy hindres av fysiske barrierer. Dersom barrierene har feil høydeprofil vil det foreligge følgefeil i støysonene som gir feil resultat med tanke på utbredelse av støyen. Jeg viser kun til en av feilene; I  høydeprofil 1-1 er E134 lagt inn med ca. 40 moh. Ved å lage samme høydeprofil hos Statens kartverk er høyden ca. 20 moh. på samme sted, dvs. den «italienske» målingen viser hele 20 m. feil og gir en fysisk barriere som helt klart har innvirkning på støysonene.

Det vi ser er at støyanalysen beskriver egentlig et motorsportanlegg som skal ligge under nivå med E134 omringet av høye trær, busker og kratt. Ved å studere baneprofiler og høydeprofiler ser vi at faktum er at banen stort sett vil ligge 5-6 meter over E134 med direkte innsyn fra omkringliggende boliger. Støyanalysen tåler ikke en nærmere faglig gjennomgang og det må reises særlig tvil om den er «gyldig» som beslutningsgrunnlag.


Siste gang Fjord Motorpark var inne for retten ble Karmøy kommunes saksbehandling betraktet som så svak at hele saken nå er en såkalt flaggsak i Lovdata – i dette tilfellet et eksempel på hvordan en ikke skal drive saksbehandling. Avslutningsvis vil jeg bare si at å være skipper på lovdatas «flaggskip» for dårlig saksbehandling gjenspeiler vel ikke rett kompetanse og rett faglig forståelse. Lykke til Tysvær kommune!