Vedtaket ble påklaget av grunneierne og 143 naboer fra omlag 95 husstander. Den 11. desember avviste et flertall i kommunestyret den sistnevnte klagen med henvisning til at de ikke hadde rettslig klageinteresse. Nå er det altså grunneiernes klage som skal behandles. På vegne av alle våre idrettslag og frivillige organisasjoner vil jeg takke rådmann Sigurd Eikje for en nøktern og grundig saksframstilling. Punkt for punkt imøtegås argumentene og anførslene til grunneierne. Konklusjonen er klar: det har ikke framkommet nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å omgjøre nevnte vedtak.

Jeg skal ikke gå inn i alle formalitetene og detaljene i rådmannens omfattende saksframlegg. Spesielt interesserte finner saksframlegget på kommunens nettsider. Punkt for punkt konkluderer rådmannen med at grunneiernes klagegrunnlag ikke er tilstrekkelig. Den vedtatte reguleringsplanen er gyldig, alle hensyn er forsvarlig vurdert og finansieringen av idrettsarenaen er så klargjort som det er mulig på nåværende stadium i prosjektutviklingen. Det har heller ikke dukket opp nye momenter de seinere årene som skulle tilsi nye avveininger fra kommunens side. De nye støyanalysene viser at ingen boliger vil ligge i innenfor støysonen. Sweco har gjort en grundig vurdering av den siste støyanalysen utført av Progetti e Servizi og konklusjonen står fast: «Sweco sin faglige vurdering er at det kan være mulig å realisere Fjord Motorpark sine planer (som beskrevet i støyanalysen) og samtidig tilfredsstille de gjeldende støygrensene for slike anlegg».

Sweco kan ikke se at klagen fra verken grunneierne eller nabogruppen har momenter som har konsekvenser for deres helhetlige vurdering. Sweco er har spesialkompetanse på fagområdet i Norge, og Progetti har spesialkompetanse på miljøstøy i Europa. Allerede i 2008 besluttet Karmøy kommunestyre reguleringsbestemmelsene at ingen boliger skal ligge i støysonen. Dette ble gjort for å sikre naboene mot støy ut over et «normalnivå». Motorsport og luftsport er de strengeste regulerte idrettsaktivitetene i Norge, og det vil være svært spesielt om de folkevalgte skulle legge til grunn strengere regulering enn nasjonale retningslinjer i et flyplassområde.

På vegne av alle de rundt 5.000 medlemmene i våre frivillige organisasjonene som står bak idrettsarenaen Fjord Motorpark vil jeg oppfordre samtlige kommunestyremedlemmer om å respektere de planprosesser og vedtak som nå er gjort. Etter snart 20 års arbeid og ti års vandring i et følelsesladd landskap med masse usikkerhet, omgitt av en virvelvind av formaliteter, ser vi fram til at våre planer snart kan settes ut i livet. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre og trenger arbeidsro for å få alle biter på plass.

Frode Sørheim, Styreleder i Amcar Karmsund og styremedlem i Fjord Motorpark AS