FJORD MOTORPARK: Mandag 5. februar var det møte i Karmøy kommunestyre. Blant de første sakene på agendaen var grunneiernes klage på ekspropriasjonsvedtaket til fordel for Fjord motorpark, og 142 naboers anmodning om klagerett på det samme ekspropriasjonsvedtaket. Eller rettere sagt: naboene klaget på vedtak i forrige kommunestyremøte som avviste at naboene hadde slik klagerett.

Høyres representant Tor Kristian Gaard var raskt framme på talerstolen og tordnet mot at grunneiere og naboer våget å klage på vedtakene i kommunestyret. I hans verden var dette skammelig. At noen i det hele tatt kunne finne på å klage på saksbehandlingen var det samme som å vise mistillit til administrasjonen. Intet nytt har kommet fram i klagesakene, mente representanten Gaard, og da var klagingen bare udemokratisk trenering av saken! På et tidspunkt foreslo Gaard sågar å avslutte videre debatt og gå rett på votering.

Vi må anta at forslaget om å avskjære andre representanters utspill og gå rett på votering ikke var alvorlig ment -- først og framst fordi det ville vært så utrolig mye mer udemokratisk enn noe som helst av det Gaard selv mener å påpeke i sine bredsider.

Men hvorfor har Gaard egentlig så store problemer med at naboer og grunneiere skal få lov til å klage? Hvorfor harselerer han med personene som står bak disse klagene, og måten klagene er skrevet på? Hvorfor nekter Høyres representant å innrømme at også påpeking av feil i saksbehandlingen kan konstituere ny informasjon som bør tas til følge i videre behandling?

I mange yrker er man vant med kvalitetssikring. Det gjøres på ulike måter: man har avklaringsmøter, man har gjennomgangsmøter, man sender ting på høring, man har testrunder (på ulike nivåer), man har akseptansetester osv. osv. Hensikten i hvert eneste av disse stegene er (foruten å forankre det man egentlig er ute etter) at man finner så mange feil og logiske brister som overhodet mulig. Når man påpeker slike feil, utfører man kvalitetssikring. Man utviser ikke mistillit. Det forekommer simpelthen ikke at noen klarer å utføre et perfekt stykke arbeid som ikke inneholder feil.

Høyres kommunestyrerepresentant Tor Kristian Gaard er åpenbart av den oppfatningen at kommuneadministrasjonens arbeid er et sjeldent unntak: det er feilfritt. Den eneste måten å komme med en reell klage på, er i Gaards verden å komme med helt nye opplysninger som ikke har vært oppe i saken tidligere. For saken inneholder jo ingen feil. Dermed blir det å forsøke å komme med ny informasjon i form av å påpeke feil i det foreliggende arbeidet sett på som ren mistillit mot administrasjonen. Og ikke bare det: det er udemokratisk virksomhet. Bedrevet av ressurssterke personer. Som skriver et uforståelig språk.

Fri og bevare oss alle for et styre etter Gaards smak: Administrasjonen er ufeilbarlig. Kritikk er udemokratisk og representerer mistillit mot styret. Kritikere latterliggjøres, særlig om de er «ressurssterke». Tankene våre går mot styresett vi trodde alle ønsket seg bort fra. Eller? Nei, der tar vi feil – et slikt styre er etter Karmøy Høyres smak.