Innbyggeres frykt for represalier

Alf Anvedsen

Alf Anvedsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Frykt for represalier kan hindre funksjonshemmede og andre til å oppnå deres lovmessige rettigheter. Det er stor forskjell på å ha en rett og å få en rett. Vi har et flott lovverk, men kommunene som har til oppgave å utføre tjenestene har ofte ikke tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Det er knappe ressurser som skal fordeles. Lokalpolitikerne har gjerne ikke tilstrekkelig informasjon til å foreta fornuftige prioriteringer, og antar gjerne at kommunale helse- og omsorgstjenester og budsjettforslag ivaretar innbyggernes rettigheter. Så er ikke tilfelle. Dette er avdekket i flere utredninger og tilsynsrapporter. Likevel korrigeres kursen i liten grad selv om kommunene generelt gjør tiltak for å lukke avvik som påvises av Fylkesmannen. Storting og regjering gjør lite for å få en bedre styring. Den kommunale selvråderetten trumfer det meste.

Tilsynsmyndighetene er svekket. Saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen er altfor lang med tanke på rettssikkerhet. Pasient- og brukerombudet gjør en viktig jobb, men har ingen myndighet. Dersom en klage til Fylkesmannen ikke fører fram kan innbyggeren gå til rettssak mot kommunen. De færreste gjør det. Barrieren er for stor. Kostnadene blir for store både målt i kroner og i krefter. Selv om man tilhører en lavinntektsgruppe er det i dag nesten ingen som har rett til fri rettshjelp i dag.

Hva gjør så et fortvilet menneske med nedsatt funksjonsevne eller store omsorgsoppgaver som ikke får nødvendig hjelp til å mestre hverdagen? La oss si at det er søkt om BPA, Brukerstyrt Personlig Assistanse. Dette er et kjent område hvor Kommune-Norge ikke leverer. Det er en mager trøst at du ikke er alene om å være forsømt. Til og med kan det være at du ikke blir møtt med respekt. Når alt annet er utprøvd, spør jeg som likeperson gjerne om de vil gå til pressen med saken sin. Dette for at lokalpolitikerne og allmennheten bør kjennskap til utfordringene tjenestene har. Svaret er ofte, nei. De saker som dukker opp i media er bare toppen av et isfjell. Kommunen har forsømt mennesker med nedsatt funksjonsevne over tid.

Hvorfor orker ikke folk å gå til pressen? Det kan være flere grunner til det, men ofte vil det frykten for represalier være en medvirkende årsak, frykt for å få kutt i tjenester, frykt for å få kjeft og tape goodwill eller å bli beskyldt for å være vanskelig. Til tross for at en nesten ikke klarer seg, våger en ikke å gå ut med det.

Trusselen om represalier behøver ikke være reell. Men den er følt. Det er poenget. I en artikkel i Handikapnytt.no 09.06.2020 får Kjersti Løken Stavrum, leder i Ytringsfrihetskommisjonen spørsmålet: Hva er egentlig ytringsfrihet?

Hun svarer: «Det handler om retten til å kunne ytre seg fritt og å motta informasjon uten å frykte represalier. Tradisjonelt har det vært statens represalier man har fryktet. Nå er det mye mer sammensatt. Represaliene kan komme fra mange ulike hold, svarer hun og viser blant annet til hvordan man kan risikerer å bli utsatt for trusler og sjikane ved å delta i samfunnsdebatten. Og hvordan en arbeidsgiver i all stillhet kan forbigå en medarbeider som har fremmet bestemte synspunkter.»

Mange fører kampen mot hjelpeapparatet alene. Pasienter og brukere må bli flinkere til å stå sammen og søke hjelp hos interesseorganisasjoner. Brukerhuset for Helse Fonna Regionen har god oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner i regionen, og kan gi kontaktinformasjon til den organisasjonen som passer best for deg.

I samtalen med Handikapnytt oppfordrer kommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum funksjonshemmedes organisasjoner til å reise debattene om funksjonshemmedes ytringsfrihet i Norge. Oppfordringen er i tråd med kommisjonens mandat, der det står at man skal «legge til rette for en bred offentlig debatt». Kommisjonen skal også innhente og inkludere ulike gruppers erfaringer og synspunkter. Funksjonshemmede er blant gruppene i samfunnet som er særlig nevnt.

Oppfordringen tas til følge her.

https://www.handikapnytt.no/onsker-seg-en-grundig-debatt-om-funksjonshemmedes-ytringsfrihet/?fbclid=IwAR2GdMQvokDN0VWhmBbEKQ3g6m_TtJo48jd_szlUwjPL9ZVHcQ7mG2XVIDo


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags