Tåkelegging fra Fjord Motorpark

Av
DEL

LeserbrevHusker du Rudolf Blodstrupmoen, konkurrenten til Reodor Felgen? Du vet han som var så desperat etter å vinne Flåklypa grand Prix at han ikke gikk av vegen for å sabotere motstanderens bil for å vinne racet. I tillegg hadde han en knapp i racerbilen sin merket «Dirty tricks», som på oppløpssiden ble benyttet til å skjule Reodor felgens bil i en tykk hvit røyksky.

På samme måte som Rudolf Blodstrupmoen, er nå Motorparken på sin oppløpsside, med et vedtak om ekspropriasjon av nødvendige eiendommer som uttalt mål.

Så er spørsmålet, har ledelsen i Fjord Motorpark trykke på sin versjon av "Dirty tricks"-knapp for å tåkelegge avgjørende fakta i saken?

Reodor felgen hadde i sin bil en radar som skar gjennom røykteppet til Blodstrupmoen, undertegnede skal forsøksvis gjøre det samme for dem som ønsker et klarere bilde av Fjord Motorpark:

Røyksky nummer 1, ny støyanalyse og inntektspotensial til Motorparken:

Nylig overlevert FMP sin reviderte støyanalyse til Karmøy kommune. Denne analysen påstås å vise, ikke overraskende, at støyen fra motorparken er innenfor kravene. Som kjent fikk den forrige analysen totalslakt. Hvordan kan det da ha seg at den oppdaterte analysen gir så dramatisk mye bedre resultater? På enkleste mulig måte, med bruk av ostehøvel-prinsippet!

Analysene har blitt gjentatt med stadig lavere antall brukstimer for anlegget, lengre pauser og stadig færre arrangement, til man er «innafor» støykravene. En fiffig løsning, da banene i seg selv er tyste som graven, det er bruken som støyer! Og det er ikke en marginal justering man har foretatt. I den gjeldende forretningsplanen, som ligger til grunn for alle økonomiske beregninger frem til 2028, er det lagt inn 74 arrangementer årlig. Dette er nå skåret ned til maksimalt 30 arrangementer! Altså en reduksjon i antall arrangementer på 60 %.

Det er rimelig åpenbart at en slik reduksjon i aktivitetsnivået på Motorparken vil ha dramatiske følger for prosjektets økonomi. Alle de fantastiske ringvirkningene for næringslivet på Karmøy som for eksempel økt behov for overnattinger og bespisning, mer etterspørsel etter drivstoff og verkstedtjenester, økt passasjertrafikk på Helganes osv, vil naturlig nok reduseres tilsvarende. Pussig nok er det ikke kommet noen signaler fra styreleder André Kidess i FMP som tyder på at dette er noe som Motorparken tar alvorlig eller har tenkt å regne på. Tanken er kanskje at det er best for prosjektet at slike økonomiske følger eventuelt forblir uavklarte inntil ekspropriasjonen er vedtatt?

Røyksky nummer 2, «fornybar racing»:

I tillegg til at Fjord motorpark primært skal være et anlegg for barn og unge, er det et uttalt hovedmål for Fjord Motorpark at de skal være verdens første idrettsarena for motorsport, sykkelsport og luftsport der driften er tuftet på fornybar energi. En spenstig målsetning!

Det er åpenbart at et slikt anlegg krever relativt tunge investeringer i infrastruktur sammenliknet med et ordinært motorsportsanlegg. Dette er for eksempel utstyr som mengder av hurtigladere, transformatorer, oppgraderte tilførselsledninger, interne kabling osv for å tilrettelegge for elektrisk racing, samt produksjons- og fylleanlegg for hydrogen for de bilene som skal gå på denne energikilden.

Det oppsiktsvekkende er da at det tilsynelatende er satt av kr 0 i Fjord Motorparks forretningsplan som viser drifts- og investeringsbehov frem til 2028. Det er mulig jeg tar feil, men da er tallene i så fall godt gjemt! Denne tilsynelatende mangelen på samsvar mellom grandiose visjoner og faktiske avsatte midler kan tyde på at denne flotte «grønne visjonen» til motorparken kun er «kakepynt». Noe man bruker til å selge inn prosjektet med, men som mangler substans.

Her må man kunne si at allmenheten generelt og Karmøy kommunes politikere spesielt kan se ut til å være i ferd med å bli ført bak lyset. Manglende avsatte midler til infrastruktur knyttet til elektrisk racing og hydrogendrift vil redusere motorpark til et helt ordinært anlegg, kun klargjort og utstyrt for racing basert på konvensjonelle forbrenningsmotorer. Så mye var den «grønne visjonen» verd.

Røyksky nummer tre, generelle investeringsbehov:

Før sommeren gikk Fjord motorpark ut med en ny anbudsrunde. Basert på det faktum at ledelsen i motorparken har relativ lav impulskontroll når det gjelder å videreformidle positive nyheter, er det mye som tyder på at de innkomne anbudene viser at prosjektet vil få en høyere pris enn tidligere varslet, 117 millioner. Og det skulle da også bare mangle!

I følge SSB økte prisene på veiarbeider med 3,5 % bare siste år. Dersom tallene for investeringsbehov til motorparken er et par år gamle, vil dette medføre en økning på 8-9 millioner, bare grunnet normal prisstigning. I tillegg kommer det at de fem millionene fra Karmøy kommune som ligger inne i investeringskalkylen til motorparken, nå vel allerede er vedtatt, bevilget og brukt opp.

Bare disse to enkle fakta gjør det åpenbart at man kan regne med at de summene for realisering og finansieringen av Motorparken som de nå har operert med i noen år, trenger en ny gjennomgang og oppdatering for å kunne kalles pålitelige.

Røyksky nummer fire, støybelastning i henhold til reguleringsbestemmelsene:

Styreleder André Kidess beskriver resultatet av den reviderte støyanalysen (som baserer seg på det nye, reduserte aktivitetsnivået) slik: «Konklusjonen på analysen er entydig og klar. Støykonsekvensene for idrettsanlegget vil klart ligge innenfor grenseverdiene som reguleringsbestemmelsene viser til.»

Dette stemmer ikke, og det må Kidess være klar over! Det er bare å se på støykartet på side 31 i den oppdaterte støyanalysen, med navn «Administrative scenario». Dette støykartet er basert på gjeldende norsk forskrift, som vedtatt i reguleringsbestemmelsene for Motorparken. Kartet viser mellom 20 og 30 hus i «gul sone», der kravet i reguleringsplanen er null nye hus. Om utsagnet til Kidess kan betegnes som løgn tar jeg ikke stilling til, men per dags dato, med de nå gjeldende støyverdier, ligger IKKE støybelastningen fra FMP innenfor grenseverdiene som reguleringsbestemmelsene viser til. Om støyverdiene i lovverket vil bli oppdatert og bli «snillere», som Motorparken argumenterer med, er mulig.

Men når en slik oppdatering/justering eventuelt vil skje kan ingen si noe fornuftig om. Så faktum er: Dersom Fjord motorpark allerede hadde besittet arealene de trenger, og derved sendt inn en byggesøknad i dag, ville de IKKE ha tilfredsstilt det støykravet som er vedtatt i reguleringsplanen. Dette er et faktum, uansett om styreleder Kidess hevder noe annet. I alle fall om man skal tro på FMP sin egen støyanalyse.

Som tidligere nevnt går nå Fjord Motorpark inn i en kritisk fase. For at planene skal kunne realiseres må Karmøy kommunestyre vedta ekspropriasjon av over 330 000 kvadratmeter privateid eiendom. Vi som politikere i Karmøy kommune skal tvinge frem et salg av eiendom fra et tyvetalls grunneiere, som i utgangspunktet nekter å selge, og som i mange tilfeller har planer for bruken av eiendommene.

Ekspropriasjon er det sterkeste sivilrettslige virkemiddel du som enkeltmenneske kan bli utsatt for, storsamfunnet bestemmer at du SKAL selge, til en ikke forhandlingsbar pris. Normalt sett brukes ekspropriasjon til gjennomføring av samfunnskritisk infrastruktur som veier, gang og sykkelstier, fremføring av vannledninger o.l i offentlig regi. Nå skal vi velge om vi skal benytte denne tvangsretten til å overføre eiendom fra mange berørte enkeltmennesker til Fjord Motorpark Eiendom AS.

Da bør man politiker kunne kreve klare og oppdaterte svar om økonomien i planene som presenteres fra FMP sin side er realistiske, hvorvidt det er samsvar mellom de visjoner som bringes til torgs og hva som faktisk planlegges bygget, hvordan (redusert) aktivitetsnivå påvirker viktige synergieffekter osv.

Med en paralysert lokalpresse, som tilsynelatende ikke er i stand til å stille ett eneste kritisk spørsmål til ledelsen i Motorparken, henvender jeg meg derfor som lokalpolitiker nå direkte til Styreleder André Kidess i FMP, med ønske og håp om svar på fire spørsmål.

Forhåpentligvis vil svarene fra styrelederen være med å fjerne noen av de skyene med usikkerhet som ligger over prosjektet per dags dato.

1)Kan du bekrefte at en oppdatert forretningsplan for Fjord motorpark vil være tilgjengelig for de folkevalgte i Karmøy kommune FØR kommunestyret skal vedta ekspropriasjon av områdene til fordel for Fjord Motorpark? En forretningsplan som viser hvordan reduksjonen fra 74 til 30 årlige arrangementer på Motorparken påvirker synergieffektene for næringslivet på Karmøy, som for eksempel antall besøkende, behov for hotellovernattinger, passasjertrafikktrafikk på Helganes osv, samt en vurdering av hvordan bortfallet av inntekter (fra de førtifire arrangementene som nå er fjernet) vil påvirke totaløkonomien i prosjektet.

2)En av hovedmålsetningene til FMP er: «å være verdens første idrettsarena for motorsport, sykkelsport og luftsport der driften er tuftet på fornybar energi. Det skal legges til rette for miljøvennlig ECO-racing med el-, hydrogen- og hybridkjøretøy»

For å virkeliggjøre denne visjonen, hvor mye penger må investeres i elektrisk infrastruktur som for eksempel hurtigladere, kabling og transformatorer samt produksjon/fylleanlegg for hydrogen? I hvilken post i forretningsplanen/investeringskalkylen som strekker seg frem til 2026 fremkommer denne summen?

3)I vår ble det innhentet nye anbud fra ulike entreprenører. Vil anbudsresultatene (og anbudsdokumentene) gjøres tilgjengelig for de folkevalgt i Karmøy kommune FØR en eventuell ekspropriasjonssak, slik at man sikrer en åpen og transparent prosess rundt hvilke investeringer som er tenkt gjennomført i byggetrinn én, og kostnader knyttet til dette ?

4)På side 15 i gjeldende forretningsplan for Fjord Motorpark slås det fast følgende i forhold til å tilfredsstille de støykrav (T-1442) som er fastslått i reguleringsplanen for motorparken:

«FJORD MOTORPARK verken kan eller vil levere en byggesøknad som ikke tilfredsstiller de nasjonale støyretningslinjene.»

Står den nåværende ledelsen i FMP inne for denne lovnaden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags