Trafikksikkerhet: Det finnes gode alternativer til omkjøringsveien

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevForkjemperne for omkjøringsveien fremstiller det noen ganger slik at vi motstandere ikke bryr oss om trafikksikkerhet, kun om natur, landbruk og friluftsliv. Det er drøye påstander, og det er selvsagt ikke tilfelle. Vi er, på samme måte som veiforkjemperne, veldig opptatt av både trafikksikkerhet og god byutvikling av Åkra.

Først og fremst; en full omkjøringsvei er i seg selv ikke noe argument for bedre trafikksikkerhet på Åkra – det viser konsekvensutredningen (KU, 2010) med all tydelighet. Der kommer nemlig det reduserte alternativet ut med omtrent samme score som den fulle omkjøringsveien (kun 3 % lavere score for ulykkesreduksjon). Om man lar det reduserte alternativet heller gå via Engveien i stedet for Grindhaugsveien (slik den gjør i KU) (se figur), og samtidig selvsagt ruster opp disse veiene, så er det nærliggende å tro at denne reduserte varianten vil score minst like høyt som den fulle varianten av omkjøringsveien når det kommer til reduksjon av ulykkesrisiko.

Dette kan begrunnes med følgende tre viktige argumenter. For det første så anser vi den søndre tilførselsveien til omkjøringsveien for å være en potensielt trafikkfarlig løsning, siden denne delvis vil gå gjennom et etablert boligområde (langs Grindhaugsveien, øst for Engveien), der mange myke trafikanter må krysse. For det andre så vil den søndre tilførselsveien medføre at trafikkmønsteret helt fra Medhaug i sør til Grindhaug i nord, vil endre seg radikalt – der bilistene i stedet for å velge korteste vei til Fv 47 (slik de gjør i dag), da heller vil velge korteste vei til søndre tilførselsvei. Dette vil trolig medføre økt trafikk gjennom de nevnte boligområdene, også på veier som ikke er beregnet for gjennomgangstrafikk. For det tredje så mener vi at hvis man i stedet fokuserer på Engveien (som er mer egnet til å ta unna trafikk), så kan denne gjøres mer trafikksikker enn Grindhaugsveien, både ved å bygge underganger (f.eks. ved Åkra ungdomsskole og Åkra legesenter) og fortau på begge sider.

Oppsummert; man kan altså vanskelig hevde at en full omkjøringsvei er mer trafikksikker enn en redusert variant som går via Engveien (fra ungdomsskolen i sør).

Men hva om man heller hadde gått for Åkrapakken (utvidet 0+-løsning)? Gjennomgangstrafikken ville da blitt ledet via Engveien, fra ungdomsskolen i sør til Tostemveien og Amfi-rundkjøringen i nord. Denne strekningen kunne man, som tidligere nevnt, laget trafikksikker, med underganger for eksempel ved Åkra ungdomsskole, Åkra legesenter og ved Amfi-rundkjøringen. I tillegg kunne man laget underganger eller opphøyede gangfelt (eventuelt lysregulerte) på Sevland, på Heia og i Veakrossen.

For ytterligere å redusere ulykkesrisikoen for påkjørsler bakfra (og redusere kødannelse), kunne man også laget avkjørselsfelt ved de større avkjørslene, f.eks. på Sevland og ved Tveitabrua. Et annet grep ville vært å samle utkjørsler på Heia og laget en skikkelig kryssløsning (rundkjøring) ved Varneveien. Tostemveien var jo i sin tid planlagt forlenget til Varneveien (men hvor ble de planene av?) – og en slik forlengelse ville fjernet en hel del trafikk fra den kanskje mest ulykkesutsatte strekningen Amfi-Sevland. Grindhaugsfeltet kan for øvrig også kobles på forlengelsen av Engveien.

Det er altså mange grep man kunne gjort for å øke trafikksikkerheten på Åkra – uten å bygge omkjøringsveien. Også enkle grep som å bedre belysningen der myke trafikanter krysser veibanen, må tas med. I tillegg kommer utbedring av Austre karmøyvei, som pr. i dag i Haugalandspakken ligger inne med kun 7 millioner kr til utbedring (og slik vi tolker det, nederst på prioriteringslisten). Hva med å heller bevilge minst 100 millioner kr til denne strekningen? Og sist, men kanskje viktigst av alt – en ny kryssløsning må på plass i Veakrossen så fort som mulig.

Ingen av disse trafikksikkerhetsgrepene, som har blitt nevnt i tilknytning til Åkrapakken, er for øvrig, etter hva vi kjenner til, med i 0+-løsningen som vegvesenet vurderte i konsekvensutredningen i 2010. Dette skyldes mest sannsynlig at kommunestyreflertallet for ca. 10 år siden «krevde» at omkjøringsveien skulle være det foretrukne alternativet – litt av en måte å bruke bompenger på.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags