Skal Norge videreutvikles på en god måte som en viktig naturbasert reiselivsdestinasjon, må vi vite mer om turistene som besøker oss. I disse dager blir besøkende til Trolltunga spurt om å delta i en større markedsundersøkelse.

Undersøkelsen skal blant annet se på ulike turisters holdninger til natur, deres verdier, betalingsvilje og hvordan de vil forholde seg til eventuelle reguleringer.

Arbeidet er en del av et fireårig, tverrfaglig forskningsprosjekt om naturbasert reiseliv, BIOTOUR, som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fem næringslivspartnere deltar i satsingen.

Prosjektet studerer fire former for naturbasert reiseliv: Sammensatte friluftsaktiviteter, opplevelser av dyr, turruter og arrangementer.

Målet er å få fram ny, relevant kunnskap som kan bidra til å videreutvikle det naturbaserte reiselivet i Norge og sikre næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

I BIOTOUR foregår det meste av datainnsamlingen foregå i tre utvalgte caseområder: Varanger, Trysil og Indre Hardanger. For markedsundersøkelsen innhenter forskerne blant annet informasjon fra aktiviteter knyttet til fugleturisme i Varanger, sykling i Trysil og vandring til Trolltunga i Hardanger. I løpet av sommeren deles det ut spørreskjemaer til besøkende i de tre områdene. Disse vil bli analysert i løpet av høsten og vinteren.

Stadig flere vil oppleve Norge gjennom aktiviteter i naturen. At potensialet for videre vekst er stort, er Trolltunga et godt eksempel på, med en vekst i antall besøkende fra om lag 20.000 i 2013 til rundt 100.000 i fjor. 19. juli ble det satt ny rekord for passeringer i Gryteskaret på vei til Trolltunga med 1.839 personer, og Haugesunds Avis viser til at passeringer og bookinger i kommunen har økt med 40 prosent.

Trolltunga har synliggjort hvordan det naturbaserte reiselivet er i betydelig endring, blant annet som følge av globaliseringstrender og innføring av ny teknologi.

Når veien skal stakes ut videre, vil det være avgjørende å frembringe kunnskap slik at vi ikke undergraver selve fundamentet for norske reiselivsprodukter: tilgangen på godt bevart og ren natur. En viktig del av BIOTOUR er derfor å se på ressursgrunnlaget for de ulike reiselivsproduktene som inngår i prosjektet.

For norske distrikter kan den økte interessen for norsk natur skape viktige arbeidsplasser. I 2013 viser en undersøkelse gjort av NMBU at det var om lag 3.000 naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge.

Nylig gjennomførte vi en ny, landsdekkende spørreundersøkelse for å vite mer om blant annet hva bedriftene tilbyr aktiviteter, bruk av nettverk og bevissthet knyttet til bærekraft. Med de to undersøkelsene vil det være mulig å si noe om endringer over tid.

Reiselivet er i kraftig endring og påvirkes av blant annet økonomi, terror og klimaendringer. I BIOTOUR analyserer ekspertpaneler i fem land mulige endringstrekk og drivkrefter i samfunnet og hvilke utfordringer og muligheter dette vil kunne gi for det naturbaserte reiselivet.

Sist, men ikke minst, vil vi vite mer om turistene som kommer hit. Derfor har vi denne sommeren stått i regn og sol i Varanger, Trysil og ved Trolltunga for å samle deltakere til markedsundersøkelsen. Mer kunnskap om dem som kommer vil være avgjørende for å skape nye, bærekraftige reiselivsprodukter, tilpasset ulike målgruppers ønsker og behov. Vi venter i spenning på å få inn svarene fra blant annet besøkende til Trolltunga.