Kontroversiell tallgrense

DEL

LederEt trossamfunn må ha minst 500 medlemmer for å få statsstøtte, etter regjeringens forslag til ny tros- og livssynslov. Ifølge Vårt Land er dette blant punktene som har møtt sterkest motstand i den høringsrunden som nå er avsluttet. For det finnes mange små enheter i det religiøse mangfoldet her i landet. Spredt bosetting og store avstander er også et moment i denne sammenheng. Eksempelvis består pinsebevegelsen av over 330 lokale menigheter. Og argumentet om at flere små må kunne opptre under en felles paraply, tilbakevises ut fra bevegelsens teologiske selvforståelse, som forutsetter selvstendige menigheter.

Lignende innvendinger framføres fra muslimske og andre primært innvandrerbaserte menigheter. Her kan den foreslåtte støttegrensen resultere i fraflytting av nye landsmenn på mindre steder, påpekes det. Men prinsipielt bør det, i trosfrihetens navn, ikke være opp til staten å bestemme hvilke trosretninger og enkeltmenigheter som skal danne fellesskap for å oppfylle støttekriteriet. Utslagene kan bli høyst merkbare. Kulturdepartementets oversikt viser at 572 av de 783 tros- og livssynssamfunnene som mottok offentlig støtte i 2016, vil falle under «sperregrensen».

Bildet forsterkes når lovforslaget samtidig inneholder en 15-årsgrense for å telle med som medlem av et trossamfunn. Også denne innstramningen vil, om ikke annet, bety mindre penger til barne- og ungdomsarbeid. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) anslår at regelendringene vil gi en besparelse på 98 millioner kroner. Innsparinger er en tverrpolitisk ambisjon i møtet med en ny budsjettsituasjon. Men konsekvensutredning må være et gjennomgående krav.

Her bør kulturministeren gå grundigere til verks, i en omfattende lovreform som totalt sett er positiv og som utgjør et nødvendig ledd i stat/kirkeadskillelsen. Lovforslaget synes i rimelig grad å sikre en likebehandling mellom en selvstendig folkekirke og et mangfold av andre tros- og livssynssamfunn. Positivt er det i alle fall at økonomisk støtte til denne viktige delen av samfunnslivet gis en solid forankring – slik tilfellet er med støtte til det øvrige Frivillighets-Norge. Kanskje er grensen på 500 for høy, men dette bør undersøkes nærmere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags