Haugesunds avis publiserte torsdag 19. april 2018 en artikkel om motorsykkelkjøring på området der Fjord motorpark er planlagt. Nabogruppen vil her kommentere deler av det som kommer fram i artikkelen.

I følge artikkelen kan juridisk rådgiver i Karmøy kommune ikke si om kjøringen er lovlig eller ei. Men dette er det egentlig enkelt å svare på. Reguleringsplanen inneholder juridisk bindende bestemmelser, f.eks. denne:

"Før området for motorsportanlegg tas i bruk, skal kryss med RV518 som vist i planen være etablert. Dette omfatter også avvikling av etablert avkjørsel til eksisterende motorsportsanlegg nord for RV518."

Ingenting av dette er gjort, og da kan man ifølge denne bestemmelsen heller ikke ta området i bruk.

Videre påpeker Karmøy kommunes juridiske rådgiver at støyproblematikken spiller inn. Igjen vil vi henvise til reguleringsplanen, som inneholder følgende bestemmelse om støy:

"I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det foreligge støyberegning utført av kompetent personell som viser at anlegget ikke gir støy for tilliggende boliger som overstiger gjeldende grenseverdier."

Det ble utarbeidet støyanalyse ifm. ekspropriasjonssaken. Denne støyanalysen ble i første omgang underkjent av kvalitetssikrer Sweco, og egentlig slaktet i andre omgang også. Etter at vi i Nabogruppen påpekte flere svakheter og mangler i støyanalysen som Sweco hadde oversett, uttalte Sweco 27. november 2017 at, sitat:

"Med bakgrunn i de uklarheter Sweco og naboer har påpekt i støyanalysen som er utført er det et tydelig behov for en ny støyfaglig vurdering før anlegget kan bygges. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det utføres en detaljert støyutredning som grunnlag for byggesøknad. Reguleringsbestemmelsene sikrer således at gjeldende regelverk for støy tilfredsstilles.

Sweco ser det som avgjørende at det detaljeres et opplegg for støyoppfølging som nedfelles i driftsbestemmelser."

Altså: man har fortsatt ikke en støyanalyse som er god nok, og det er avgjørende med et detaljert opplegg for støyoppfølging i driftsbestemmelser.

At dette mangler, bør i seg selv være nok til at kjøring på området ikke tillates.

En annen side av støyproblematikken er at den treningen som nå foregår (enduro), ikke er en del av de støyanalysene som er levert. I tillegg er heller ikke området opparbeidet slik som forutsatt i støyanalysene. Banene er forutsatt senket i terrenget, slik at skjæringene skal danne støyskjermer mot omkringliggende bebyggelse. Med andre ord har man ikke anelse om hvordan støyen sprer seg fra treningsfeltet. Iflg. naboer skal det forekomme betydelig støy fra denne treningen.

En tredje side av støyproblematikken knytter seg til rekkefølgekravet om støyanalyse ved søknad om byggetillatelse.

Etter det Nabogruppen har forstått, er ikke terrengbaner (som benyttes i f.eks. enduro) søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Dersom dette stemmer, hadde det vært fint om kommunen kunne klargjort hvordan man har tenkt å handtere støyutslippene fra denne kjøringen.

Eller er det slik at kommunen aldri har tenkt å ha terrengkjøring (som enduro og trial) på det området som er regulert til Fjord motorpark? Dersom man leser planbeskrivelsen nøye, er det ganske tydelig at man setter av området til asfaltbaner, siden det eksisterende motorsportsenteret på Helganes allerede har bl.a. trial og motocross.

I planbeskrivelsen heter det, sitat:

"Motorsportsanlegget inneholder asfaltbaner for bilrace, roadracing med motorsykkel, dragracing og gocart.

[...]

På Haugalandet har en sett muligheter for å etablere et anlegg med asfaltbaner i tilknytning til det eksisterende motorsportanlegget ved flyplassvegen. Det eksisterende anlegget har trialbane, motocross- og bilcrossbane samt RC-bane." (Nabogruppens utheving.)

I planbestemmelsene heter det, sitat:

"Område skal nyttes til motorsportsanlegg med tilhørende funksjoner. Innenfor området kan det blant annet etableres asfaltbaner for bilrace, dragracing, roadracing for motorsykkel og gokart."  (Nabogruppens utheving.)

Det kan altså se ut til at reguleringsplanen er laget for å etablere asfaltbaner.

Barmarkskjøringen som er avdekket i Haugesunds avis foregår ikke på noen asfaltbane.

Vi i Nabogruppen er ikke sikre på om reguleringsplanen faktisk krever at alle baner som skal etableres, må være asfaltbaner. Men dersom den gjør det, må man konkludere med at barmarkskjøringen som er omtalt i Haugesunds avis bryter med reguleringsbestemmelsene. Vi oppfordrer kommunen til å klargjøre om Fjord motorpark er regulert kun til asfaltbaner.

Dersom barmarkskjøringen bryter med reguleringsbestemmelsene, er det også et poeng at kjøringen da kommer inn under vanlig lovverk om motorferdsel. Der er det generelt ikke anledning til terrengkjøring. I motorferdselloven kreves det at bane for kjøringen er lagt ut i reguleringsplan og alle interessekonflikter avklart i planbehandlingen. Det kan man trygt si ikke er tilfelle ved Fjord motorpark.

Siden kommunen på stående fot ikke kan si om kjøringen er lovlig eller ikke, tyder det på at kommunen heller ikke har blitt spurt om lov. Da har det antakelig heller ikke blitt gitt noen tillatelse (ut fra motorferdselsloven) fra kommunens side.

Sikkerheten er også et moment i dette. Treningsfeltet er ikke sikret på noen måte. Det er ikke noe som hindrer mennesker eller dyr i å bevege seg inn på området. Vi er kjent med at turgåere har møtt kjøretøyer.

Til slutt må det tas med at det også kjøres på annen manns eiendom uten at grunneier er varslet eller spurt om lov. Det er ikke første gang det skjer; senest i fjor måtte det fjernes baneelementer som var anlagt ulovlig på annen manns eiendom nord for flyplassvegen.

Saken illustrerer mye av det mange naboer er redde for: at motorsportsmiljøet tar seg til rette, bryter avtaler, blåser i grunneiere, beboere, turgående og naturmangfold, og ignorerer lover og retningslinjer. Dette er alvorlig i seg selv, og ekstra alvorlig siden motorsportområdet ligger så tett opp til bebyggelsen -- da skal det lite til før støyen rammer unødig og ulovlig. Hvem tror at dette vil bli bedre dersom Fjord motorpark blir en realitet?