En uansvarlig debatt

Foto:

Av
DEL

LeserbrevUnder overskriften «Omkjøringsvegen er uansvarlig politikk» stiller tre kommunestyrerepresentanter og to samfunnsdebattanter en rekke spørsmål angående den planlagte omkjøringsveien på fylkesvei 47 mellom Veakrossen og Ådland/Liknes.

Jeg sitter selv igjen med noen spørsmål etter å ha lest dette.

Innlegget begynner med følgende spørsmål: «Og hva ligger til grunn for Vegdirektoratets «trenering» av saken?» Dette er selvsagt et legitimt spørsmål, selv om undertegnede tviler på at de får svar fra direktoratet, og tilsynelatende er det heller ingen andre som vet.

Forfatterne kommer de selv med en del mulige svar:

1. «Kan det ha noe å gjøre med at omkjøringsvegen har så stor negativ netto nytteverdi (ca. 350 millioner kroner) at Vegdirektoratet mener at slike prosjekter ikke kan forsvare en dobling av bomtakstene på Haugalandet?»

Dette baserer seg på kost-/nytteanalysen i konsekvensutredningen fra 2010, med oppdaterte tall for byggekostnader. Det er imidlertid ikke slik at dette tallet sier noe om den reelle nytteverdien av veien. Hadde det vært et positivt tall, hadde vi faktisk tjent penger på å bygge den!

Sjefingeniør Jan A. Martinsen i Statens vegvesen viser til NOU 2012 Samfunnsøkonomiske analyser, der et ekspertutvalg satt ned av Finansdepartementet skriver at «samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal tolkes som et oppsummerende mål på hva befolkningen til sammen netto er villig til å betale for et tiltak, og ikke som et mål på hva som er til samfunnets beste i videre forstand». https://vegnett.no/2016/03/noen-myter-og-noen-fakta-om-samfunnsokonomiske-analyser-i-vegsektoren/

Det er mange virkninger av en vei som ikke kan tallfestes, for eksempel de psykiske konsekvensene av et trafikkuhell for de involverte og deres pårørende. I tillegg er heller ikke gevinster for samfunnsutvikling med i disse beregningene.

Så hvor stor er den egentlige nytteverdien for oss som bor på Karmøy? Svaret finnes i hvert fall ikke med kalkulator.

2. «Kanskje Vegdirektoratet mener at hvis man skal bruke penger på å løse de nærmest bagatellmessige trafikkutfordringene i Åkra og omegn, så bør man heller velge et annet og mer samfunnsøkonomisk fornuftig alternativ?»

Hva er det egentlig som er bagatellmessig? Ulykkesstatistikken, med 22 ulykker med alvorlig personskade eller verre på tjue år? Risikoen ved å la 12-13.000 biler kjøre gjennom tettbebygd område hvert døgn? Og hva er de andre, mer samfunnsøkonomisk fornuftige alternativene som også løser disse problemene? Hvilke fagfolk støtter disse?

Deretter kommer følgende påstand: «Omkjøringsvegen framstår som et rent byutviklingsprosjekt der man ikke aner hvor mange som vil bruke selve vegen.»

Aner man ikke? Det er foretatt modellberegninger av fagfolk som viser noenlunde hvor mange som vil bruke veien. Selvsagt har disse en feilmargin, men hvilket grunnlag og hvilken kompetanse har innleggsforfatterne for å forkaste dem fullstendig?

Videre hevdes det: «Det er uansvarlig politikk å bruke omtrent en milliard kroner på et vegprosjekt som ikke på langt nær løser trafikkproblemer der den bygges. Med en ÅDT sør for Åkra på ca. 4000, sier det seg selv at gjennomgangstrafikken i Åkra sentrum er lav.»

Kan det begrunnes hvorfor den ikke på langt nær løser trafikkproblemer der den bygges? Og var det ikke slik at disse problemene var nærmest bagatellmessige?

Bomstasjon på Liknes har for øvrig en ÅDT på rett i underkant av 5.000. Om det er 4.000 eller 5.000 som er korrekt, er det likevel en betydelig trafikkmengde, rundt den samme som i ferjesambandet Mortavika-Arsvågen på E 39.

Til slutt kommer følgende oppfordring: «Vi har en appell til politikerne i Ap, KrF, Høyre og Senterpartiet i Karmøy: Omkjøringsvegen er et samfunnsøkonomisk hasardiøst prosjekt uten forankring i trafikale behov, og om dere bygger den, ødelegger dere et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige nasjonale landbruks- natur- og friluftslivsverdier.»

Er ikke «uten forankring i trafikale behov» en aldri så liten overdrivelse, eller har innleggsforfatterne dekning for å si dette? I den opprinnelige konsekvensutredningen fra 2010 sto følgende om veiforholdene på strekningen:

•289 boliger innenfor 50 meters avstand fra vegen og 487 innenfor 100 meters avstand

•Ca 70 trafikkulykker på strekningen i perioden 1995–2004

•Ca 150 kryss og avkjørsler

•Store deler av strekningen har 40 km/t fartsgrense

•10-12 000 kjøretøy passerer daglig gjennom Åkrehamn sentrum

Er ikke dette nokså tydelige behov? Vil 0+-alternativet løse disse, som er forkastet både i konsekvensutredningen og i Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, fordi det har veldig lav nytteverdi? Vil den såkalte Åkrapakken, som stammer fra et leserinnlegg?

Hva om vi faktisk tok den egentlige debatten for en gangs skyld, og alle innrømmet at det er gode argumenter på begge sider? Hva om vi sluttet å bagatellisere motargumentene? Hva om vi alle innrømmet at dette er komplisert?

Hva om veitilhengerne tok ansvar, og innrømmet at ødeleggelsene av natur og jordbruksland er store, og deretter forklarte hvorfor det likevel er verdt det å bygge veien?

Hva om veimotstanderne tok ansvar, og innrømmet at beskyttelse av natur og miljø her vil ha en kostnad, f.eks. når det gjelder trafikksikkerhet, og deretter forklarte hvorfor det likevel er rett å prioritere slik?

Det hadde vært noe, det!

David A. Sjøen

Åkrehamn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags