Kan ukjent kostnad medføre at Fjord motorpark strander?

Av
DEL

LeserbrevI tidligere sak om ekspropriering av areal til Fjord motorpark, uttalte lagmannsretten: «Enkelte kommunestyremedlemmer forklarte at de uten videre hadde lagt til grunn at prosjektet finansielt lot seg realisere, og flere av kommunestyremedlemmene forklarte at de i liten eller ingen grad hadde vurdert hvilke ulemper det kunne medføre for de berørte grunneierne om ekspropriasjon ble foretatt og prosjektet likevel strandet».

På bakgrunn av manglende vurdering av om prosjektet finansielt lot seg realisere, kjente lagmannsretten ekspropriasjonsvedtaket ugyldig fordi prosjektet kunne strande etter at ekspropriasjonen var foretatt.


Så hva er den «ukjente kostnaden» som kan medføre at Fjord motorpark nok en gang kan strande etter at ekspropriasjonen er foretatt?

Det er en kjent sak at utbyggere ofte blir stoppet av rekkefølgebestemmelser fastsatt i reguleringsplan for utbyggingsprosjekter. Ofte er dette bestemmelser knyttet opp mot veg, tiltak for gående og syklende og løsninger for kollektivtrafikk. Rekkefølgebestemmelser er tilknyttet den utbyggingen som skal skje innenfor det regulerte området, og kan sies å være et rettslig bindende krav til utbygger. Det er også utbygger som finansierer rekkefølgebestemmelsene. Tiltakene kan koste mange millioner og er forutsatt bygget før det regulerte området tas i bruk.


Går vi tilbake i tid helt til reguleringsplanvedtaket for Fjord motorpark i 2008, finner vi rekkefølgebestemmelse for bygging av motorsportanlegget. I rekkefølgebestemmelsen står det at kryss som vist i planen skal være etablert FØR området for motorsportanlegget tas i bruk. Planen viser et kanalisert kryss og en kjørebru med ramper tilknyttet E 134. – Altså et tilnærmet toplanskryss. Fjord motorpark eiendom AS er utbygger og skal dermed finansiere krysset.


Det første som er betenkelig i denne saken er at ekspropriasjonsvedtaket ikke nevner rekkefølgebestemmelsen. Det foreligger altså et rettslig bindende krav for utbyggingen og for utbygger, som vil koste mange millioner. I saksdokumentene framgår det ingen oversikt over hva det vil koste å innfri rekkefølgebestemmelsen og hvilken konsekvenser rekkefølgebestemmelsen har for økonomien i prosjektet totalt sett. Forutsetningen må jo være at utbygger synliggjør alle kostnadene i prosjektet, samt at rekkefølgekravet innfris i 1. byggetrinn for Fjord motorpark. Finansiering av prosjektet er helt klart en viktig del av vurderingsgrunnlaget i ekspropriasjonssaken, jf. tidligere kjennelse fra lagmannsretten. – Så hvorfor er ikke finansiering av rekkefølgebestemmelsen tatt med i vurderingen av om prosjektet finansielt lar seg realisere? Karmøy kommune skriver i ekspropriasjonsvedtaket at med bakgrunn i forretningsplanen er finansieringen av prosjektet realistisk. Forretningsplanen sier ingen ting om finansiering av rekkefølgebestemmelsen.


Det andre som er betenkelig er at Karmøy kommune i sitt ekspropriasjonsvedtak har tilsidesatt rekkefølgebestemmelsen uten at det foreligger vedtak om dispensasjon eller en planendring etter plan- og bygningsloven. Hvordan er det mulig å tilsidesette et rettslig bindende krav uten at det foreligger en prosess som gjør det mulig å tilsidesette kravet? Karmøy kommune på sin side skriver i saken at tilkomst til motorsportanlegget skal være en felles rundkjøring for Fjord motorpark, Avinor og nytt næringsområde. Rundkjøringen er verken planlagt, prissatt eller finansiert på vedtakstidspunktet. 


Det tredje som er betenkelig er prislappen Fjord motorpark Eiendom AS har gitt rekkefølgebestemmelsen. Kjørebro m/ramper over E 134 er prissatt til 3,5 mill. Det kanaliserte krysset er ikke prissatt, men rundkjøringen på E 134 skal koste 5 mill. (prissatt av ekstern konsulent skriver Karmøy kommune). Det er også lagt inn av- og påkjøringsramper til E 134. Rampene er ikke regulert, men prissatt til 2 mill. 

En kan vel neppe si at det er realistiske summer Fjord motorpark Eiendom AS kommer med. Til sammenligning vil en gangbru koste 20–30 mill. (NTP). Et kanalisert kryss 10–15 mill. (NTP). I H-avis kan vi lese at rundkjøringen på E 134/E 39 i Aksdal koster rundt 30 mill.

Snakker vi altså her om kostnader på opp mot 40 mill. som utbygger er ansvarlig for å finansiere? 


Som nevnt innledningsvis er det en kjent sak at utbyggere ofte blir stoppet av rekkefølgebestemmelser fastsatt i reguleringsplan for utbyggingsprosjekter fordi kostnadene blir for høye. For Fjord motorpark Eiendom AS derimot kan rekkefølgebestemmelsen være en ukjent kostnad som gjør at prosjektet igjen kan strande etter at ekspropriasjonen er foretatt ...

Tove Broen Jakobsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags