Lokalisering av AMK sentral for Luftambulansen

Helikopterplattform Haukeland Sykehus

Helikopterplattform Haukeland Sykehus Foto:

Av
DEL

LeserbrevI mai skal Helse Vest bestemme hvor sentralen for Luftambulansene (LA-AMK) skal plasseres.

I dag blir Luftambulansene i Førde, Bergen og Stavanger styrt fra sine sentraler, men nå er det et bredt ønske om å samle denne funksjonen for å øke kvaliteten og sikkerheten.

Lokaliseringen vil også ha betydning for graden av samhandling inn i sykehus som har regionale og nasjonale spesialfunksjoner.

I resten av landet har man derfor valgt å samle dette.

I Helse Vest står valget mellom Bergen som er et regionsykehus og Stavanger som er et universitetssjukehus.

Det har den siste tiden vært flere medieoppslag hvor vi har lest forskjellige argumenter. Dette er krevende å forholde seg til og krever et gjensvar.

7. mars gikk ansattrepresentant i Stavanger Egil Olsen ut i NRK og ga et inntrykk av at sikkerheten i dag er bedre ivaretatt i Stavanger enn i Bergen.

Dette har senere Norsk Luftambulanse ved flygesjef Bragstad avvist. Deres klare innstilling er at selve plasseringen ikke har noe å si for sikkerheten, men at det derimot er samlingen av sentralene som er det som øker kvaliteten og sikkerheten.

Jeg er helt enig med Bragstad, og vil også vektlegge viktigheten av fysiske møter i hverdagen. Bergen som alternativ er det eneste alternativet som sikrer alle helikoptre en mulighet for fysisk kontakt mellom crew i maskinen, og mannskapet i sentralen. Dette er i tråd med andre regioners erfaringer.

Så er Egil Olsen igjen i media 3. april. Denne gangen i Stavanger Aftenblad. Her oppgir han at han frykter at AMK-sentralen i Stavanger vil miste sin Regionale AMK funksjon (R-AMK) om Bergen får tildelt LA-AMK.

Han oppgir videre at han er redd for å miste ansatte om R-AMK flytter til Bergen. Det han glemmer å fortelle er at AMK Stavanger økte sin bemanning i 2018, for blant annet for «ruste AMK til å møte framtidige oppgaver».

AMK Bergen er i en særstilling på Vestlandet når det gjelder antall 113-hendelser pr. operatør. Videre har vi flere ansatte, i høyere stillingsandeler enn for eksempel Stavanger. Både vi tillitsvalgte med AMK-bakgrunn, og vår ledelse mener man minst må ha 50 % stilling for å oppnå og opprettholde en god AMK-kompetanse.

R-AMK funksjonen var i utgangspunktet ikke en del av LA-AMK diskusjonen, men siden Olsen tar opp tråden: R-AMK har som tenkt formål å «bistå lokale AMK-sentraler, og involveres gjerne ved større ekstra ekstraordinære hendelser der flere AMK-sentraler er involvert». R-AMK ble tildelt Stavanger i 2002. De har altså hatt muligheten til å utvikle sin R-AMK i 17 år. Nå skal visst dette skje.

Nylig hadde vi f.eks. en hendelse med potensielt 1300 skipbrudne/skadde. AMK Bergen var involvert. Haukeland universitetssykehus var involvert.  R-AMK var det ikke. Har R-AMK en klart definert rolle i Helse Vest?

R-AMK funksjonen har vært utydelig beskrevet tidligere, og man har store vyer for framtiden. Så langt er vi enige med Stavanger. Men som styredokumentene sier:

«Prosjektgruppa meiner at bidrag frå R-AMK i andre sentralers aksjonar vil avhenge av ny IKT-løysing i AMK som støttar at fleire sentralar er involvert dynamisk i same aksjon.»

Oss bekjent er foreløpig tidsramme for nye IKT-løsninger satt til 2026.

R-AMK funksjonen bør altså ikke være førende for dagens plassering av LA-AMK. I så fall må man vurdere om R-AMK er plassert hensiktsmessig.

Andre Helseregioner har samlet R-AMK og LA-AMK under samme tak. Men alle andre har plassert disse funksjonene ved sitt regionsjukehus med har flest spesialfunksjoner.

Helse Vest er følgelig avviket fra normalen.

Så var det igjen et NRK oppslag i går 3. april i NRK Hordaland og NRK Rogaland. Her fortelles vi at Luftambulansen flyr oftere i Stavanger enn i Bergen. Det er for så vidt riktig. Men her henter man altså de tallene som passer sin argumentasjon.

Man glemmer å nevne at Bergen ifølge tall fra 2017 tok imot 298 eksterne helikopter mens Stavanger tok imot 65 i samme periode. Dette da i tillegg til egne Luftambulanseflygninger. Det er altså flere flyginger inn til Bergen (totalt sett) enn til Stavanger.

Skal vi telle antall maskiner så må vi altså ta med Førde, Stavanger, Sea-king, Ål etc.

Skal Stavanger-miljøet fortsatt prosedere sin sak i media, så ber jeg om at utspillene er korrekte. Jeg er helt enige i styredokumentene som sier at AMK Stavanger også er robust nok til å ivareta oppgaven. Men jeg vil fortsatt hevde at samlet sett, så kan Bergen gi det beste medisinsk-faglige og det beste sikkerhetsmessige tilbudet i framtiden.

Jeg er glad for at Bergen har støtte i Helse Fonna og i Helse Førde. Selv styreleder i Helse Stavanger støtter oss: – Dette handler om beredskapen til hele helseregionen, og det er en oppgave jeg mener hører hjemme på regionsykehuset. Det var derfor jeg foreslo at vi skulle levere en innstilling om Haukeland, sier Kvinnsland. (Nrk 7. mars)

Robert B Skaar

Foretakstillitsvalgt i Delta

Helse Bergen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags