Nei til vindkraftindustri i urørt natur

Av
DEL

LeserbrevEr det riktig å bygge industriområder i urørt natur, for å bidra med fornybar energi i Europa? Nei mener Miljøpartiet De Grønne. Fordi der finnes alternativer.

Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) la nylig fram forslag til nasjonal ramme for landbasert vindkraft, med kart over det de mener er de mest egnede områdene for vindkraft på et overordnet nivå. Ved planlegging av et konkret vindkraftprosjekt i et område, må det gjennomføres konsekvensutredninger med et mye mer detaljert nivå. Haugalandet er blant områdene NVE peker ut.

Store naturområder er allerede bygget ut og vedtatt til vindkraftverk, fordi landbasert vindkraft ansees som den mest økonomisk lønnsomme veien til å øke produksjon av fornybar energi i Norge. Men da har man helt unnlatt å beregne kostnadene ved tap av urørt natur.

Urørt natur har en verdi

Naturen ødelegges nå så raskt at det er en trussel mot menneskeheten. Naturpanelets (IPBES) rapport som ble lagt fram denne uken, konkluderer at én million plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet. Artsmangfoldet er truet mer enn noen gang i menneskets historie, på grunn av mennesket selv. En av de største årsakene er tap av arealer og urørt natur.

Under 12 prosent av Norges areal er i dag villmarkspreget natur som ligger fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Det har ikke bare en egenverdi som vi må bevare for etterslekten. Det er viktige økosystemer, leveområder og forflytningskorridorer for arter, og har betydning for naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer. Urørt natur er også viktige turområder for helsefremmende rekreasjon og opplevelser for nordmenn, og turister. Det er en viktig del av vår nasjonale naturarv og ansett som en knapphetsressurs både i norsk og internasjonal sammenheng. Så hva er verdien på alt det?

Hadde urørt natur blitt gitt en verdi hadde regnestykket selvfølgelig sett helt annerledes ut. Men per i dag gis ikke naturarealer og artsmangfold en økonomisk verdi når utbygging av vindkraftverk vurderes. Man ser på inntektene og utgiftene, så man ser hva man kan tjene, mens beregning på konsekvensen av naturinngrep, ikke tas med. Et slikt regnskap vil selvfølgelig gå i favør av kraftbransjen og utenlandske selskaper, som vil investere i fornybar energi og forvandle vår villmark til lukrative industriområder.

Å ødelegge store urørte naturarealer for vindkraftindustrien, kan ikke ansees som annet enn alvorlig miljøkriminalitet satt i system og tyveri av framtidige generasjoners naturarv. Derfor må det beregnes annerledes når det gjelder naturinngrep. Når økosystemtjenester som gir oss mat, vann, energi og et trygt livsgrunnlag kollapser, kan det ikke kjøpes tilbake. Derfor må det gis høyeste verdi. En bærekraftig utvikling må gjøres riktig. Vi har både teknologien, kunnskapen og muligheten til å gå i en smartere retning.


Der finnes alternativer

Å bygge vindkraftverk i urørt natur krever store inngrep i landskapet med enorme vindturbiner og store veianlegg som deler opp landskapet. Utover det visuelle, etiske og fysiske inngrepet som belaster artsmangfold og økosystemer, tar vindturbiner livet av fugler og bidrar til støyforurensning.

Å satse på produksjon av mer fornybar energi er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale miljø- og klimamål. Da må vi fase ut fossil energi, ikke bare i Norge, men hele verden. Vindenergi er en av de satsingsområdene, men Miljøpartiet De Grønne mener storparten av satsing på vindkraft må skje til havs, der det er et mindre naturinngrep. Men vi må også der ta hensyn til naturmangfoldet, fiskebestander, trekkruter for sjødyr og fugler, og miljøet i sin helhet. Skal vindturbiner bygges på land, bør det vurderes der det allerede finnes infrastruktur, slik man også gjør i Danmark og andre steder i Europa.

Vi blir flere mennesker og bruker stadig mer energi. Noe av det viktigste vi må gjøre før vi bygger ut, er energieffektivisering, oppgradere eksisterende vannkraftverk, utnytte mer jordvarme og solenergi. Vi må tenke kortreist og ha som mål at alle bygg skal produsere sin egen energi, slik at vi unngår store unødvendige inngrep i natur som allerede er under hardt press. Vi må også i alle ledd forbruke mye mindre energi. Energi er en forbruksvare som også krever ressurser, som vi allerede overforbruker i så stor grad at vi er utrydder arter som aldri før.

Å la kraftselskap og utenlandske investorer ødelegge urørte og verdifulle natur- og friluftsområder, blir som å selge den norske folkesjelen til høystbydende. Grunnlovens § 112 er også tydelig: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Konklusjonen er klar. Nå må flere politikere ta ansvar og vise handlekraft!

Nini Hæggernes

Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Haugesund

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags