Butikkeiere antar ofte at bilister er de beste kunder, at kundene stort sett ankommer med bil og at tilgang på parkeringsplasser påvirker kundens valg av handlested. Siste eksempel på dette i Haugesund er saken om sykkelfelt i Skjoldavegen. Men er det virkelig slik det er?
 

I oktober 2015 kom Statens vegvesen med en rapport som oppsummerer norske og internasjonale studier med tittel «Hva betyr gateparkering for handelen?»
 

Rapporten gir veldig gode innspill til diskusjonen som nå går i Haugesund.
 

Bilister legger gjerne igjen større beløp per handletur enn syklende og gående. Rapporten viser imidlertid til at studier viser at bilistene kommer sjeldnere tilbake. Syklister og fotgjengere handler for mindre per tur, men handler til gjengjeld oftere enn bilistene. Bilistene legger dermed igjen mindre penger i butikkene per uke eller år, sammenlignet med gående, syklende og kollektivreisende.
 

I sentrum er det slik at butikkeiere ofte overvurderer hvor mange kunder som kommer langveisfra og derfor ankommer med bil, sammenlignet med dem som ankommer syklende gående eller med kollektivtransport. Statens vegvesen mener at butikkhandelen i større grad er lokal enn det butikkeierne i sentrum har antatt, og derfor er bilen mindre viktig på disse reisene.
 

Det er ikke uvanlig å anta at kundene velger handlested basert på tilgangen på parkering. Flere studier har imidlertid undersøkt hvilke kvaliteter som trekker kundene til bysentrum, og parkering blir i de fleste studier ansett som mindre viktig. Utvalg av butikker og serveringssteder, samt atmosfære ser ut til å være de viktigste faktorene.
 

Fordi kundegrunnlaget ofte er lokalt, leder ikke høyere parkeringskapasitet i sentrum nødvendigvis til høyere omsetning. I Haugesund har vi en klar målsetting om å øke andelen syklende, gående og kollektivreisende. Legger vi til rette for syklende i Skjoldavegen på bekostning av gateparkering finnes det ikke belegg for å si at dette vil redusere handelen. Tvert imot kan man godt se for seg at dette vil øke antallet som bruker traseen til og fra jobb og butikkene vil få økt eksponering mot potensielle kunder.