Vår tid er nå!

Av
DEL

LeserbrevJeg er opptatt av natur og det er en selvfølge for meg at vi må bedre vare på naturen rundt oss som stadig er den tapende part i arealplanlegging, utbygging og gjengroing samt menneskelig aktivitet generelt

Spørsmål jeg stiller vår ordfører på Karmøy er følgende:

«Hva gjør Karmøy kommune for å forbedre situasjonen for våre rødlistearter?»

La meg knytte noen kommentarer til dette spørsmålet:

Først: Poenget med rødlister er: at artene ikke skal dø ut.

Hubro: har vært fredet siden 1971, og har lenge vært rødlistet som sterkt truet (EN – endangered; Arter som har svært høy risiko for å dø ut).

Dagens status for hubro på Karmøy er noe uklar, men har hatt en negativ bestandsutvikling de siste tiårene. Årsakene er ukjente, men antas å være:

• Nedgang i byttedyrtetthet (særlig hare og fuglearter som orrfugl og vadefugler)

• Bortfall av kystlynghei og kulturlandskap, gjengroing og tilplanting

• Dette er en trend som har tiltatt i omfang, f.eks. etter at rødlisterapporten for hubro og hønsehauk ble lagt fram til reguleringssaken for FMP før 2008. Man kan spørre seg hva en slik rapport ville konkludert med i dag.

Utbygging av areal der hubroen har revir vil ikke bare ødelegge det fysiske området, men også redusere mattilgangen ved at også andre byttedyr får sitt habitat ødelagt. Er ikke dette nesten definisjonen på faunakriminalitet?

Direktoratet for naturforvaltning publiserte i 2009 en nasjonal handlingsplan for hubroen, hvor det ble lagt stor vekt på betydningen av å gjennomføre NOFs femårige kartlegging av hubro. For at det skal kunne tas hensyn til hubroen i arealplanleggingen, påpekte handlingsplanen at det må framskaffes stadfestet informasjon av hubroforekomster i regi av NOFs kartleggingsarbeid. I perioden 2009–2012 inngikk derfor kartleggingsprosjektet som en del av oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for hubroen, og ble også finansiert av øremerkede handlingsplansmidler. Dette var for å kartlegge hubroens utbredelse i Norge, samt de viktigste trusselfaktorene.

Det er noen rapporter fra bl.a. Sverige og Tyskland om at hubroen kan øke sin toleranse for menneskelig aktivitet. Imidlertid gjelder alle disse tilfellene for fugler som er utsatt fra avlsprosjekter. Altså hubro som er preget på mennesker siden de ble klekket. Vanligvis er det ikke engang forsvarlig å utføre kontroll av hubrorevirene i hekketiden fordi det forstyrrer for mye. Hubro en er en svært kryptisk art som er vanskelig å kartlegge.

Nasjonalt er det lagt inn en betydelig innsats fra frivillige, med landsdekkende kartleggingsprosjekt, finansiert av myndighetene, for å kunne ta faktabasert hensyn til rødlisteartene i arealplanleggingen. Andre kommuner strekker seg langt for å ta hensyn til rødlistearter, som f.eks. hubrotunnelen til 18–20 millioner kroner over øya Fjørtoft på Sunnmøre. Likevel heter det i rapporten «Status for hubro i Norge» (2014) at det, sitat: «i noen fylker med svært mange kjente hubro-lokaliteter, som f.eks. Rogaland, er det fremdeles mange lokaliteter som ennå ikke er kontrollert. Det vil derfor være ønskelig med videre kartlegging». Karmøy er, som nevnt ovenfor, blant disse stedene som ikke er tilstrekkelig kontrollert.

I Karmøy kommune er det planlagte prosjekter som vil bygge ned områdene for både hubro, hønsehauk og flere andre rødlistearter, med de følger det har, både for artene innenfor områdene, og for dem som måtte livnære seg på disse artene. Hva vil konsekvensene bli dersom de sterkt truede artene, som f.eks. hubro, reduseres eller dør ut?

Det hviler et tungt ansvar på oss som sitter som folkevalgte.

Hvordan vil framtidige generasjoner dømme oss for de beslutningene vi fatter i dag? Skal barnebarna våre bli flaue eller imponerte når de leser om hvordan vi håndterte naturmangfoldet på Karmøy i vår tid? Vår tid er NÅ.

Ut fra dette stiller jeg spørsmålet til ordføreren på mandag: «hva gjør Karmøy kommune for å forbedre situasjonen for våre rødlistearter?»

Marianne Sol Levinsen

Uavhengig

Marianne Levinsen

Folkevalgt, Karmøy kommune uavhengig

Karmøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags