Frp er også klare for nytt sykehjem

SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM: I Frp synes vi det er høyst betimelig å få et skriftlig svar på om forpliktelsene overfor Husbanken er overholdt før vi går i gang med å rive, skriver Einar Endresen og Rund Midtun. Arkivfoto: Ruth Sunnanå Sveistrup

SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM: I Frp synes vi det er høyst betimelig å få et skriftlig svar på om forpliktelsene overfor Husbanken er overholdt før vi går i gang med å rive, skriver Einar Endresen og Rund Midtun. Arkivfoto: Ruth Sunnanå Sveistrup

Av
DEL

LeserbrevI Haugesunds Avis 21. mai 2019 angriper karmøyordfører Jarle Nilsen Frp for å «forsinke arbeidet» med å få bygget nytt sykehjem i kommunen.

Han begrunner dette med at en anke fra Frp, Høyre og SV til Fylkesmannen må ferdigbehandles før han får startet rivningen av Skudenes bu- og behandlingsheim.

Til dette er det bare å svare at om Frp «forsinker» arbeidet med rivning av Skudenes bu- og behandlingsheim, så har vi oppnådd et delmål av hva vi ønsker. Vi mener, i høyeste grad, at det er på sin plass å få en avklaring på om kommunestyrets rivningsvedtak er lovlig før rivningen gjennomføres.

I vår anke til Fylkesmannen har vi fremholdt flere forhold hvor vi etterspør fylkesmannens vurdering av lovligheten av rivningsvedtaket.

Blant annet er det et krav om at ved rivning (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 BRA skal det utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Kommunestyret fikk seg ikke forelagt noen slik da rivningsvedtaket ble fattet.

Et annet forhold vi må ha svar på er om kommunen har overholdt sine forpliktelser overfor Husbanken når man flytter beboerne fra Skudenes bu- og behandlingsheim til Vea Sykehjem.

I tilsagnsbrevet av 29.9.2015 for tilskudd til Vea II setter Husbanken følgende betingelser:

«Tilskudd gis på inntil kr. 99.711.000 til 61 nye korttids sykehjemsplasser.»

Av tilsagnsbrevet fremgår det også at:

• Tilskuddet skal inngå i finansieringen av prosjektet.

• Sykehjemsplassene skal brukes av personer med behov for heldøgns helse og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming i minst 30 år fra dato for utbetaling av tilskuddet.

• Retten til tilskuddet bortfaller dersom tiltaket er utført iht. vilkår som fremkommer i dette tilsagnet.

• Dersom sykehjemsplassene tas i bruk til annet formål enn forutsatt før det er gått 30 år fra utbetaling av tilskuddet, kan hele tilskuddsbeløpet kreves tilbake fra kommunen.

Vi reiser derfor spørsmålet om det er 61 nye korttids sykehjemsplasser når man fyller opp disse plassene med allerede eksisterende langtids sykehjemsplasser fra Skudenes bu- og behandlingsheim.

Hvor der det i så fall blitt av disse «nye korttidsplassene».

I Frp synes vi det er høyst betimelig å få et skriftlig svar på om forpliktelsene overfor Husbanken er overholdt før vi går i gang med å rive. Dette for at kommunen ikke skal komme i den situasjonen at Husbanken plutselig krever kr. 99.711.000 tilbakebetalt fra Karmøy kommune.

Det er i det hele tatt skremmende at det haster slik med å få revet bygget før det foreligger konkrete planer og kostnadsoversikter. Vi antar at det også skal reguleres og få godkjent planer videre, og antar dermed at en liten stopp i rivningsplanene ikke nødvendigvis vil forsinke arbeidet videre.

At Jarle Nilsen nå sier at rivningsarbeidet utsettes til etter at klagen til Fylkesmannen er behandlet, anser vi som en seier. Da kommunestyret behandlet vår anke til Fylkesmannen, var han ikke villig til å gå med på dette, men kanskje har han blitt visket noen ord i øret av fagjurister?

At bygget må rives fordi det ikke møter kravene for pasienter eller ansatte, kan også diskuteres. Her bør en uavhengig part gjøre en vurdering hva oppgraderingsmuligheter som er mulig eller ikke. Det er ikke samme krav for bygg som pusses opp som det er for nybygg.

Jarle Nilsen sier også at det er satt av 440 millioner i budsjettet til nye helse- og omsorgsplasser, der en del av disse er tiltenkt sykehjemsplasser. Mener ordføreren investeringsposten i budsjettet som strekker seg til 2028 og heter omsorgsplasser inkludert «Spanne»?

I så fall lurer vi på hva estimert kostnad for «Spanne» er, og om 440 millioner er inkludert tilskudd fra Staten.

Grunnen til at vi tror at det finnes en agenda om å legge ned tilbudet i Skudenes er basert på at i budsjett og økonomiplanen frem til 2028 er ikke Skudenes bu- og behandlingsheim nevnt i det hele tatt.

I januar 2018 er det vedtatt at det høsten 2018 skal foreligge en plan for oppussing i forbindelse med at beboerne flyttes til Vea.

Dette samtidig som første rapport fra arkitektfirmaet kom. (Denne som taler for oppussing av eksisterende Skudenes bu- og behandlingsheim.) Når budsjettet for de neste årene ble vedtatt, så lå det hverken kostnad for oppussing eller rivning / nybygg inne i budsjettet. Vi finner det også påfallende at det, etter at beboerne har flyttet, kommer en ny rapport fra samme arkitektfirmaet, som nå taler veldig imot oppussing.

Argumentasjonen for rivning av Skudenes bu- og behandlingsheim har vært at det er «billigere å rive og bygge nytt enn å renovere det eksisterende bygget». Inntil annet er bevist vil i hvert fall vi i Karmøy Frp hevde at det aller billigste vil være å bygge et nytt sykehjem på ei «jomfruelig» tomt. Da vil man spare rivningskostnadene, og man vil i tillegg sitte igjen med to funksjonelle sykehjemsbygninger i stedet for bare én.

Sykehjemsplasser er fortsatt mangelvare i Karmøy!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags