Tirsdag 9. april skal Hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy behandle «Detaljregulering for havneområde Flatskjær, Hus-øy.»

Kort fortalt er dette en sak som har avgjørende betydning for videreutvikling av en av regionens største og mest handlekraftige virksomheter; Karmsund Havn.

Klarer kommunens folkevalgte å fatte de nødvendige beslutninger før sommeren, vil avtalen med Statens Vegvesen om mottak av masse fra Rogfast til utfylling av området sør for Haugesund Cargo Terminals (Husøy) bli gjennomført.

Blir avgjørelsen forskjøvet til høsten, blir massen høyst sannsynlig deponert andre steder. Rogfast har ikke tid til å vente. Det får vi bekreftet av prosjektleder Tor Geir Espedal.

Tilgangen til en slik ressurs vil aldri dukke opp igjen. Se hva den kan gi oss:

  • Den gir muligheter for å utvide havnearealet på Husøy med 80.000 kvadratmeter og gjøre den til en av Skandinavias aller største og viktigste havner.
  • Den gjør det mulig å investere i moderne teknologi og miljøvennlige løsninger, som kan gjøre havnen til et utstillingsvindu for fremtidens terminaler.
  • Den vil trekke til seg aktører innen shipping og logistikk som vil skape nye miljøer og arbeidsplasser.
  • Den vil bli et kraftsenter i vår felles visjon om å gjøre Haugalandet til Vestlandets knutepunkt.
  • Den vil bli den naturlige første havnen inn fra Nordsjøen.
  • Den vil bli et viktig virkemiddel til å nå den nasjonale målsetting om å flytte mer gods fra vei til kjøl, for å få lavere CO2-utslipp, færre trafikkulykker, mindre slitasje og mindre kø på veiene.

En analyse utført i 2018 viser havneselskapets betydning for regionen:

Karmsund Havns fasiliteter og infrastruktur bidrar til over 3.000 lokale arbeidsplasser, over 320 millioner i skatteinntekter til kommune og en verdiskapning på over 7 milliarder per år (Kilde: Gemba Seafood Consulting, ringvirkningsanalyse Karmsund Havn 2018).

Haugesund Cargo Terminals (Husøy), er den eneste av de store havnene i Norge som har tatt markedsandeler fra veitransporten siden 2013 (Kilde: Statens Vegvesen)

Flere store logistikkselskaper, som Sea-Cargo, har valgt Husøy som sin hub og logistikknutepunkt.

Innenfor shipping og logistikk har vi betydelig kompetanse her i regionen, som kan videreutvikles ved å satse på noe som er det helt naturlig for regionen: logistikk og havneutbygging.

For Næringsforeningen er Karmsund Havn en svært sentral aktør i vårt framtidsbilde av «Vestlandets knutepunkt». Vår visjon er tuftet på drømmen om et sterkt Vestland, der Haugalandet og Sunnhordland er et strategisk midtpunkt mellom Stavanger og Bergen. Den bygger på realiseringen av tre gigantiske samferdselsprosjekter:

# Rogfast og Hordfast som binder sammen regionene.

# E134, som nasjonal hovedferdselsåre mellom Oslo og Haugesund.

Nå kan vi føye til et fjerde; logistikknutepunktet Karmsund Havn.

For 10 år siden var Rogfast og Hordfast noe man pratet om-som en mulighet. Vintersikker vei over Haukeli likeså.

Nå er vi i gang!

Rogfast er påbegynt, Hordfast og E134 under nitid planlegging. I 2026/27 skal Rogfast åpnes, og mot slutten av 2020-tallet har vi høyst sannsynlig både Hordfast og de første tunnelene over Haukeli på plass.

I tillegg har vi en av Skandinavias største og mest moderne havner i vårt nærområde.

Derfor er det viktig at denne enestående muligheten til å skaffe tunnelmasse til en storstilt havneutbygging gripes. Det må gjøres skånsomt, det må gjøres etter kartet- og det må gjøres fort. Vi håper kommunepolitikerne og administrasjonen i Karmøy spar på, og sørger for at dette megaprosjektet kan bli realisert- til beste for kommunen og hele regionen.