↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

52 85 90 00

Besøksadresse

Uvikstrand 31
4262 AVALDSNES
  1. Beskrivelse

Stiftelsen Karmsund ABR er en non-profitt organisasjon som driver med behandling og rehabilitering av ruslidelser. Vi driver TSB-, omsorgs- og rehabiliteringsavdelinger og en Videregående skole. 

 

Tjenester:

  • ABR Brukthandel
  • Flytting og Hagearbeid
  • Karmsund Båtsenter
  • Hauge videregående skole

 

 

Den spede begynnelse

Den 1. august 1991 samlet en gruppe engasjerte personer seg pa Akrehamn bedehus for a starte arbeid med Bo-, arbeidstrening og ettervern for rusmisbrukere. Initiativtaker var Halvor Hansen, som hadde jobbet pa Bla Kors Haugesund sitt behandlingssenter, og sett behovet for arbeids- trening og ettervern som en forutsetning for a oppna gode og varige resultater.

 

Det ble konstituert et styre, og følgende ble valgt: formann Halvor Hansen, sekretær Kristen Mølstre, samt styremedlemmene Sverre Sjøen, Margareth Stavang, Geir Grindhaug, Steffen Grindhaug, Svein O. Ødegaard, Sverre Larsen, Ove Kjell Sakseid og Finn Langaker.

 

Navnet pa senteret ble Karmsund Arbeidstreningssenter, og det satt opp følgende formal:

 

Stiftelsen Karmsund Arbeidstreningssenter har som formal a drive ettervernsarbeid for rusmisbrukere som har vært til behandling. For a gjøre overgangen til det vanlige samfunnet mest mulig smertefritt vil vi arbeide med arbeidstrening, botrening og sosialtrening. I tillegg vil vi forsøke a legge forholdene mest mulig til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter.

Tilbudet er for tidligere rusmisbrukere som har vært til behandling og trenger videre oppfølging. Særlig gjelder dette misbrukere som har det sosiale nettverk intakt og som har vært lenge borte fra jobb.

Stiftelsen har en klar kristen profil, der omsorgen for hele mennesket star i fokus. Opplegget er bygget pa frivillighet.

Den 1. september 1991 ble det undertegnet leiekontrakt med Rolf Wee om leie av lokaler pa Torvastad. Lokalene ble pusset opp og klargjort, og den 1. oktober kunne styret be inn til apningsfest. Helse- og sosialsjef Arne Jæger Pedersen apnet senteret. Han sa bl.a. i sin apningstale: «De problemer som følger av alkoholisme er enorme, og det er et tankekors at dette problemet er sa lite paaktet. Stiftelsen Karmsund Arbeidstreningssenter er et særdeles verdifullt tiltak som Karmøy kommune derfor har all grunn til a støtte opp om.» Han apnet Senteret ved a tenne et lys som skulle symbolisere at lys gir varme og lys viser vei. Han hapet at dette kunne kjennetegne arbeidet. Dette er videreført i ABR-senteret sitt arbeid med a vise vei og støtte og hjelpe russkadde. Mottoet ble JA TIL EN NY FRAMTID.