↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

815 33 032

Besøksadresse

Postboks 7139 Majorstua
0307 OSLO
  1. Beskrivelse
  2. Demens
  3. Støtt oss / Bli medlem
  4. Nettbutikk

Handlingsprogrammet for Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon. Vi arbeider for å fremme folkehelsen og forebygge sykdom. Vårt mål er at alle skal ha mulighet til god helse og trivsel, hele livet.

Nasjonalforeningens lokallag driver et allsidig helsefremmende arbeid. Vi tilbyr aktiviteter og helseinformasjon til barn, voksne, eldre, personer med demens og deres pårørende. Våre lokallag, eldresentre og frivilligsentraler skaper trivsel og gode møteplasser i eget nærmiljø, og forebygger sykdommer. Dette er verdifullt for folkehelsen og lokalsamfunnet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil i landsmøteperioden 2010- 2014 fokusere særlig på to store folkehelseutfordringer: Hjerte- og karsykdom
og demens.

Vi vil arbeide med de to folkehelseutfordringene på følgende måter:

? Forebyggende tiltak og helseinformasjon for barn, voksne og eldre.
? Forskning
? Helsepolitisk påvirkningsarbeid.

Tuberkulosen, Nasjonalforeningens første satsningsområde, er ikke lenger et generelt folkehelseproblem i Norge. Vi toner ned vår innsats, men vil revurdere dette ved behov.

Hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdommer tar i dag flest liv i Norge. Sykdommene kan forebygges i alle aldersgrupper gjennom gode levevaner. For barn og unge er feil kosthold og for lite fysisk aktivitet en av de store folkehelseutfordringene. Røyking er fortsatt en viktig årsak til hjerte- og karsykdommer. Også blant eldre er det viktig med helsefremmende og forebyggende aktiviteter for å ha et godt liv i eldre år.

Forebygging

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjennom forebyggende tiltak bidra til at hele befolkningen lever mer hjertevennlig.
Lokallag, fylkeslag og sentralt nivå i organisasjonen vil:
? Gi barn, voksne og eldre informasjon om forebyggende og  helsefremmende tiltak.
? Tilby forebyggende aktiviteter og møteplasser for barn, voksne og eldre.

Forskning

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil bidra til å halvere antall hjerte-infarkt i Norge innen ti år.
Organisasjonen vil oppfordre forskningsmiljøer til mer forskning på hjerte- og karsykdom, med økonomisk støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Helsepolitisk arbeid

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil påvirke myndighetene til mer forebyggende arbeid overfor befolkningen, og forskning på hjerte- og karsykdom.
Lokallag, fylkeslag og sentralt nivå i organisasjonen vil være pådrivere for at:
? Kommuner, fylker og statlige myndigheter prioriterer forebyggende  tiltak overfor befolkningen.
? Hjerte- og karforskning blir et offentlig prioritert forskningsfelt i Norge.


Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. I 2010 er det over 70 000 personer som har demens, og antallet vil øke sterkt allerede i løpet av de neste ti årene.

Forebygging

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil bidra til at færre blir rammet av demens, og at personer med demens og deres pårørende skal få informasjon om hvordan leve et best mulig liv med demens.
Lokallag, fylkeslag og sentralt nivå i organisasjonen vil:
? Gi befolkningen, og særlig personer med demens og deres pårørende, informasjon om sykdommen, hvordan den kan forebygges og om offentlig behandlings- og hjelpetilbud.
? Legge til rette for møteplasser hvor personer med demens og deres pårørende kan treffe andre i samme situasjon.

Forskning

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil bidra til demens-forskning slik at en innen ti år kan gi sikre råd om forebygging og behandling av demenssykdommene.
Organisasjonen vil oppfordre forskningsmiljøer til mer forskning på demens, med økonomisk støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Helsepolitisk arbeid

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil påvirke myndighetene slik at personer med demens og deres pårørende skal kunne leve et best mulig liv.
Lokallag, fylkeslag og sentralt nivå i organisasjonen vil:
? Være pådrivere for at kommuner og statlige myndigheter skal tilby et godt helse- og omsorgstilbud, dimensjonert ut fra antall personer med demens, og ut fra den enkeltes behov.

Organisasjonsutvikling

MÅL: Nasjonalforeningen for folkehelsen skal bli en større og mer slagkraftig organisasjon.
Lokallag, fylkeslag og sentralt nivå i organisasjonen vil:
? Rekruttere flere medlemmer og frivillige.
? Delta aktivt i inntektsskapende arbeid.
? Sette i verk tiltak i tråd med handlingsprogrammet.
? Tilby tillitsvalgte organisasjonsopplæring.

 

Vedlegg til Nasjonalforeningens handlingsprogram 2010-2014 finner du på denne linken.