NETTMØTE: Skattemeldingen er sendt ut til fem millioner personer og leveringsfristen nærmer seg. Utsendingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende foregikk i perioden 16. mars til 4. april.

Fristen for innlevering er som før 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Vi har sammen med Skatteetaten gitt dere muligheten til å stille deres spørsmål vedrørende årets skattemelding til Skatteetatens veiledere. Nå er svarene klar!

Skattejuristene Ali Talovic, Simen Longva og Ina Katrine Holmeseth fra Skatteetaten har svart på deres spørsmål.

Spørsmål og svar

Kjell Arne Kleven: Jeg leier ut hus til min sønn for kr 3000,- pr mnd. Markedspris er 7000,- og nabohuset er utleid for denne summen. Har skattet av markedspris 84.000,- pr år de tre siste årene. Jeg betaler kommunale avgifter, sønnen min betaler andre utgifter og vedlikehold. Kan jeg skatte av 3000,- som jeg får i inntekt?

Hei

I utgangspunktet vil utleieinntektene være skattepliktige. Alternativt vil eventuell vederlagsfri bruk være skattepliktig for leietaker.

Det gjelder imidlertid et særskilt unntak fra skatteplikten dersom utleien anses å falle inn under nærståenderegelen, det vil si utleie til en nærstående som dekker driftskostnadene.

Ut fra de oppgitte opplysningene er det ikke mulig å gi deg et eksakt svar, og vi anbefaler derfor at du leser mer om nærståenderegelen her: Nærståenderegelen er oppfylt - utleie/vederlagsfri bruk til nærstående - Skatteetaten.

Har du behov for ytterligere avklaring er du velkommen til å kontakte oss på 800 80 000. Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Trond: Hvis vi har utleie av fritidsbolig som vi selv bruker, og vi betaler en person for utvask ved utleie. Kan vi trekke fra lønnen til denne personen på leieinntekten vi registrerer?

Hei

Dere kan ikke få fradrag for pådratte kostnader knyttet til utleie av egen fritidseiendom som dere selv bruker til fritidsformål i rimelig omfang, selv om deler av leieinntektene er skattepliktig. Dere vil få sjablongfradrag for kostnadene på 15 prosent av leieinntektene, som innebærer at kun 85 prosent av leieinntekten som overstiger 10 000 kroner regnes som skattepliktig inntekt.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Karen Louise Ragnvaldjord: Hvilke ting kan jeg skrive av når jeg leier ut en leilighet? (bor ikke i samme bygning).

Hei

Du kan få fradrag for kostnader som er knyttet til utleien. Vanlige fradrag er kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm med mer. Vi har en informasjonsside som lister opp de vanligste utgiftene man kan få fradrag for.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Anonym: Hvordan føres renter fra inkassoregninger som har blitt betalt ved lønnstrekk?

Hei

Renteomkostninger som pådras ved inkasso er fradragsberettigede som rentekostnader på vanlig måte. Du kan ikke få fradrag for renter som er forfalt, men som du ikke har betalt innen utløpet av forfallsåret. Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Lilli: Jeg har fått dekket økte sykdomsutgifter i 20 år. Er dette fremdeles mulig? Kan jeg føre inn økte sykdomsutgifter i år også?

Hei

Særfradrag for store sykdomsutgifter kan fortsatt gis på visse vilkår etter overgangsreglene. Reglene innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012-2021, under forutsetning at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

Det må dreie seg om sykdom/svakhet som har vart eller antas å vare i minst 2 år

Sykdommen/svakheten må gjelde deg eller noen du forsørger

Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt

Kostnadene du har i forbindelse med sykdommen må utgjøre minst 9 180 kroner per år. (Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år).

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Marita: Jeg har arvet min far sammen med mine søsken og alt gikk gjennom meg. Arv, hussalg, bilsalg osv. Alt er betalt videre til mine søsken. Hvordan skal jeg føre på min del i selvangivelsen? Kan vi trekke fra meglerutgifter? Hvor føres dette?

Hei

Meglerkostnader knyttet til boligsalg kan trekkes fra ved at det reduserer utgangsverdien.

Utgangsverdi er alt du mottar som vederlag ved salg eller annen realisasjon (salgssum). Utgangsverdien reduseres med omkostninger i forbindelse med salget f.eks. meglerprovisjon, annonsekostnader o.l.

Les mer om gevinst-/tapsberegning.

Ut fra det opplyste forstår vi det slik at salg mv. ble gjennomført ved privat dødsboskifte. Dersom det er korrekt skal opplysningene innrapporteres i RF-1040; skattemelding for forhåndsfastsetting.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Hanne: Jeg eier en bolig i utlandet sammen med foreldrene mine. Jeg meldte fra om den boligen for mange år siden men i år står den ikke oppført. Må jeg føre den på ny da? Foreldrene mine har fått den oppført. Hvordan settes verdien for boligen? Vi betaler skatt til landet boligen ligger i. Må dette dokumenteres? Må vi betale for boligen her i Norge også? Husker ikke hva vi har gjort tidligere.

Hei

Du skal føre opp boligen i skattemeldingen. Har du verken opplysninger om kostpris eller tidligere fastsatt formuesverdi, registrerer du antatt markedsverdi. Det vil si, det fritidseiendommen ville blitt solgt for i dag. Dette vil da øke formuen din. Utleie er også som et utgangspunkt skattepliktig i Norge.

Du kan ha rett på fradrag i norsk skatt, om du betaler tilsvarende skatt i utlandet. Hvordan dobbeltbeskatning unngår avhenger av hvor eiendommen ligger og hva slags regler skatteavtalen med det enkelte land har.

Vi kan anbefale at du bruker veiviseren for fritidseiendom i utlandet for mer informasjon.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

SK: NAV utbetalte feriepenger fra 2020, i 2021. Men står som inntekt under dagpenger. Skal de være en del av inntekten eller er de skattefrie?

Hei

Feriepenger er alltid skattepliktige, men er trekkfri om de utbetales året etter de er opptjent og på visse vilkår.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Terje Fjeldheim: Jeg er pensjonist. Har utført noen jobber for organisasjoner som har «frigrense» på beløp som utbetales. Ikke oppgavepliktige beløp. Det dreier seg om noen få tusenlapper. Må jeg melde inn dette selv ved å endre inntekten på skattemeldingen?

Hei

Hvis du får dekket utgifter på inntil 10 000 kroner årlig som du har hatt gjennom arbeidet for organisasjonen, er disse skattefrie og skal ikke rapporteres til Skatteetaten.

Dersom samlet inntekt overstiger 10 000 kroner i løpet av inntektsåret så skal det føres i skattemeldingen.

Her kan du lese mer om lønn fra frivillig eller veldedig organisasjon.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Leif Rune Hansen: Jeg har solgt boligen til mine avdøde foreldre, jeg er enebarn. Må jeg skatte for salget og kan jeg få fradrag for megler?

Hei

Ved salg av bolig vil eventuell gevinst i utgangspunktet være skattepliktig. Tilsvarende vil et tap være fradragsberettiget.

Det gjelder et unntak fra skatteplikten dersom du oppfyller kravene til skattefritt salg av boligeiendom.

Rent praktisk må du først ta stilling til om salget er skattepliktig for deg. Du kan lese mer om kravene, her.

Dersom salget er skattepliktig, så må du også avklare hvilken inngangsverdi boligen har. Dette er av betydning for gevinst-/tapsberegningen. Ved arvefall gjelder det to ulike regelsett, avhengig av om arvelater kunne solgt boligen skattefritt eller ikke på dødstidspunktet.

For å avklare hvilken inngangsverdi som skal legges til grunn må du ta stilling til om det er tale om skattemessig diskontinuitet, eller kontinuitet.

Mer om diskontinuitet, og kontinuitet.

Du må altså først vurdere om boligsalget er skattepliktig. Dersom boligsalget er skattepliktig må du vite hvilken inngangsverdi boligen har for å kunne foreta en korrekt gevinst-/tapsberegning.

Eventuell gevinst/tap skal føres opp i skattemeldingen. Du finner aktuell post ved å søke på “salg av bolig” i skattemeldingen.

Har du eventuelle spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på 800 80 000.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Kai Arne Østebøvik: Lurer på om jeg har noen rett på fradrag på skatten når jeg må kjøre å hente mine barn 25 kilometer en vei i barnehage og skole? Jeg har barna annenhver uke.

Hei

Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Du kan også få fradrag for utgifter til fritidsordning.

Du kan få fradrag for kjøring til og fra skole og barnehage dersom kjøringen er en omvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag.

For mer informasjon, herunder vilkårene knyttet til fradragsretten, se vår nettside om foreldrefradrag.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym: Arbeider turnus på sjøen, når jeg er på jobb, bruker jeg min private telefon til arbeidsrelaterte oppgaver. Arbeidsgiver dekker ikke dette. Har jeg mulighet til skattefradrag på dette?

Hei

Det er ikke opplyst eksakt hvilke kostnader du har knyttet til bruken.

Det generelle utgangspunktet er at det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 6-1.

I utgangspunktet vil kostnader du har knyttet til mobilbruken inngå i minstefradraget som du automatisk får hvert år, jf. skatteloven § 6-30. Det betyr at du i realiteten ikke vil få ytterligere fradrag utover minstefradraget.

Hvis dine faktiske kostnader knyttet til arbeid og lignende imidlertid er høyere enn minstefradraget, kan du kreve fradrag for disse i skattemeldingen din, i stedet for minstefradraget.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Gro: I fjor høst solgte jeg leiligheten min med relativt stort overskudd. Hva er riktig at ligger i skattemeldingen? Nå står det 0 i gjeld, men jeg hadde jo gjeld i 9 mnd i fjor. Og - skal jeg gjøre noe med det at jeg fikk fortjeneste på leiligheten?

Hei

Vurderingen baseres på hva som reelt gjaldt for det aktuelle inntektsåret. Dersom du har solgt en bolig i 2021 skal verken gjeld, eller formue, knyttet til boligen føres opp i skattemeldingen.

Du må imidlertid vurdere om boligsalget er skattepliktig, eller skattefritt. I utgangspunktet er boligsalget skattepliktig dersom du ikke oppfyller kravene til eier- og botid.

Dersom salget er skattepliktig må du føre opp eventuell gevinst, eller tap, i skattemeldingen.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Åse Hermansen: Hvorfor må jeg betale ca. 6500,- i mnd hele året og få tilbake 3600,- i skattepenger? Det er noe som ikke stemmer.

Hei

Vi kan dessverre ikke gi deg et svar på dette uten å ha sett på dine opplysninger. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 800 80 000 slik at vi kan hjelpe deg.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Anonym: Jeg har donert til en frivillig organisasjon, men dette har ikke kommet med på min skattemelding. Jeg har fått bekreftelse på at den frivillige organisasjonen har meldt inn min donasjon. Jeg prøvde å legge til donasjonen selv, men jeg fant ikke organisasjoner i rullegardinmenyen. Hva skal jeg gjøre for å få registrert min donasjon slik at jeg kan få skattelette for dette?

Hei

Gave til frivillige organisasjoner vil være forhåndsutfylt når pengegaven er minst 500 kroner og beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten. Mangler beløpet må du ta kontakt med organisasjonen og be dem sende inn korrigerte opplysninger til oss.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Peder: Jeg får igjen en del på skatten men har trekk i trygda mi fordi jeg skylder nav penger etter å ha fått for mye utbetalt. Jeg har ikke anledning til å betale det tilbake så de trekker noen tusen i måneden. Kommer nav til å ta alt jeg eventuelt får tilbake i år da? Eller får jeg beholde dem når jeg allerede er inne i et system der det trekkes månedlig?

Hei

Vi kan dessverre ikke på forhånd opplyse om skatt til gode blir motregnet eller ikke. Motregning skjer automatisk samme dag som til gode skatt blir utbetalt.

Du vil få tilsendt et disponeringsbrev/underretning om gjennomført motregning dersom tilgodebeløpet blir motregnet.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Anonym: Ved en kombinasjon av salg og leie av eiendom til statens vegvesen i forbindelse med utbedring av veg, skal dette skattes fullt ut begge deler?

Hei

Vi trenger mer informasjon for å gi det et konkret svar på spørsmålet ditt. Vi anbefaler at du skriver til oss, og redegjør nærmere for saken.

For å skrive til oss kan du benytte dette kontaktskjemaet.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym: Hvorfor får jeg så smell på ca. 20.000 når jeg kun har overgangsstønad og app?

Hei

Ofte skyldes restskatten at de endelige tallene dine, som inntekt, fradrag, gjeld og formue ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet ditt. Det kan også skyldes at en brukes tabellkort hos to utbetalere. Vi har en egen side for hvordan du kan unngå restskatt, og her finner du også en film som viser mulige årsaker til restskatt og hva du kan gjøre for å unngå dette til neste år.

Vi kan dessverre ikke gi deg et konkret svar på din sak uten se på både skattekort for 2021, bruken av skattekortet og skattemeldingen. Ønsker du at vi gjøre det så ta gjerne kontakt med oss på telefon 800 80 000.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Yvonne Nilsen: Jeg har bygget en hytte på fjellet som jeg har solgt med gevinst. Har gjort alt innvendig selv, bortsett fra rør og elektrisk . Har jeg rett på å føre opp alle turene, km jeg har brukt opp og ned fra hytta for å jobbe? Hytta var i mitt eie under 1 år.

Hei

Når man selger en hytte som man selv har ført opp må det i utgangspunktet vurderes om aktiviteten har et omfang som tilsier (nærings)virksomhet, eller om det skal vurderes etter reglene for kapitalinntekt.

Kostnader som du har hatt til oppføring av hytten vil i utgangspunktet være fradragsberettigede uavhengig av om aktiviteten utgjør virksomhet, eller ikke.

Dersom aktiviteten knyttet til oppføringen av hytten ikke utgjør virksomhet, skal kostnadene aktiveres ved at de inngår i hyttens inngangsverdi. Det vil si at kostnadene vil komme til fradrag ved gevinst-/tapsberegningen i forbindelse med et salg.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym: Jeg kan dokumentere at min bolig er kjøpt for kr. 800.000 mindre en det som står oppført som markedsverdi på skattemeldingen. Bør jeg da endre det og hva vil det bety for min del? Og blir eiendomsskatten i Haugesund beregnet ut av det beløpet?

Hei

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for primærboligen din overstiger 25 prosent av boligens reelle markedsverdi, har du krav på å få formuesverdien satt ned. Du kan endre dette i skattemeldingen, hvor du selv må gi opplysninger om boligens dokumenterte markedsverdi i skattemeldingen.

I skattemeldingen/skatteoppgjøret vil en endring i formuesverdien endre hvor mye formue du er oppført med. I utgangspunktet har det da bare en skatteeffekt der om du per nå betaler formuesskatt, altså at du har nettoformue over 1 500 000 kroner.

Når det gjelder eiendomsskatt, så står det på nettsidene til Haugesund kommune at de benytter Skatteetatens opplysninger. Som de påpeker på nettsiden sin, så benyttet de boligverdien fra skatteoppgjøret 2020 som grunnlag for skattetaksten i 2022. Om du ønsker å endre skatteoppgjøret 2020, må du sende inn endret skattemelding for 2020.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Anonym: Hvordan legge til privat lån på 400.000 som jeg har på leiligheten?

Hei

Du vil finne det under kortet for “Privat gjeld og private krav/fordringer”. Her velger du at du har privat privat gjeld til noen og fyller ut opplysninger. Den som du har lånt pengene av må også fylle ut, men velge at de har et privat krav mot noen.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Mia Hansen: Har solgt en leilighet jeg har bodd i mer enn ett år. Jeg trodde overskuddet var skattefritt, men finner ikke hvordan jeg kan føre det slik at det ikke blir skattepliktig?

Hei

Om du oppfyller kravene til skattefritt salg, trenger du ikke å føre opp salget av boligen i skattemeldingen.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Fuwad Lftikhar: Bruddgebyr for fastrente som betales til banken kan det trekkes fra på skatt? Jeg måtte ut med ca. 80.000 kr i 2021 til banken.

Hei

Ved innfrielse av fastrentelån før rentebindingstidens utløp, vil tilbakebetaling av lånet med

beløp utover lånets pålydende (overkurs) pga. lavere alminnelig rentenivå kunne likestilles

med gjeldsrente for låntaker.

Forutsetningen er at det dreier seg om lån til ordinære forretningsmessige betingelser, med renter innenfor marginen for vanlig markedsrente på avtaletidspunktet.

Vi kan ut fra opplysningene ikke ta konkret stilling til om bruddgebyret kan likestilles med gjeldsrente uten å se nærmere på saken. Vår anbefaling er at du skriver til oss via kontaktskjema.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Øvind: Min mor på 90 har hus som er ca. 50 år. Vi barna mener huset kan ha en salgsverdi på 1.8 mill. Skatteetaten mener salgsverdi er 2.8 mill. Hun har 300.000 i lån. Vil hun da få formueskatt på forskjellen og bør vi gjøre noe med dette om hun må betale formueskatt?

Hei

Om din mor må svare formuesskatt kan ikke besvares uten at det blir gjort en totalvurdering av hennes formues- og gjeldsforhold.

Det er også slik at en boligeiendom verdsettes ulikt, for skatteformål, avhengig av om det er å anse som primær- eller sekundærbolig. Det er ikke opplyst om boligen er din mors primær- eller sekundærbolig.

Vi forstår det også slik at det kan være noe uklarhet rundt boligens reelle markedsverdi. For å lese mer om formuesberegning av boligeiendom, herunder om endringsadgang, se her.

På vår nettside kan du også lese mer om formuesskatt og verdsettingsrabatter.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Hege Forseth: Jeg har en sønn født 09.04.04 som har vært i USA som utvekslingsstudent halve året i 2021, juli-desember (og er der ennå, ut mai 2022). Dette kostet oss totalt kr 150.000,- til den private organisasjonen EF. Dette er penger som har gått til skolegang, vertsfamilien får ikke penger for å huse ham. 50.000,- av dette har han i ettertid mottatt som stipend fra Statens Lånekasse. Er dette fradragsberettiget for oss som foreldre, som har betalt for dette?

Til vanlig går han dessuten på en privat videregående skole i Trondheim, KVT, kr 1550,- pr mnd. Er dette evtuelt også fradragsberettiget?

Hei

Kostnadene er en privatkostnad og kan ikke fradragsføres.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym: Hvor i skattemeldingen skal det opplyses om arv fra foreldre? Det er jo ikke arveavgift nå, men har forstått det slik at dette skal informeres om.

Hei

Gave og arv på over 100 000 kroner skal oppgis. Øverst i skattemeldingen har du et søkefelt, og her kan du skrive “arv”. Du får da treff på “gave og arv” og legger inn beløpet du mottok i 2021.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Geir Arne: Hei, har jeg mottar lønn for et styre jeg sitter i UK og blir trukket skatt i UK. Hvordan fører jeg dette opp i selvangivelsen?

Hei

Vi forstår det slik at du er skattemessig bosatt i Norge, og lønn knyttet til styreverv vil være skattepliktig etter norsk intern rett, se skatteloven § 2-1 niende ledd, jf. § 5-1 første ledd.

Rent praktisk fører du det opp i skattemeldingen som lønn, og oppgir land, arbeidsgiver mv. Dersom du har betalt skatt må du også fremme krav om reduksjon etter metode for dobbeltbeskatning. Dette er et valgalternativ i den aktuelle posten som du fyller ut i skattemeldingen.

Dersom du har mer spesifikke spørsmål knyttet til utfyllingen er du velkommen til å ringe oss på 800 80 000.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym1998: Har arvet leilighet fra søster som døde april 2021. Leiligheten ble solgt aug. 2021. Arvelater har bodd i leiligheten siden 2014. Der var salgsomkostninger på ca. 100.000. Hvordan skal jeg oppgi dette?

Hei

Dersom arvelater har bodd i leiligheten frem til dødstidspunktet gjelder i utgangspunktet diskontinuitet. Det vil si at boligens inngangsverdi skal oppjusteres til antatt markedsverdi på dødstidspunktet.

Salget er skattepliktig. Det vil si at du må gjøre en gevinst-/tapsberegning.

Du opplyser om skattepliktig gevinst, eller fradragsberettiget tap, i skattemeldingen for 2021. Du finner posten i skattemeldingen ved å søke på “salg av bolig” i søkefeltet.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Anonym12: Vi er et par (ikke gift) som kjøpte ny bolig og overtok den i desember. Vi hadde da en måned med dobbel bolig. Skal vi da velge vår gamle bolig som primær, og den nye som sekundær? Vil vi måtte skatte på den ene måneden med ekstra bolig? Vi har en del mer gjeld enn formue. Og et spørsmål angående bil og billån, vi eier 50/50 hver av bilen. Hvordan skal det føres på skattemeldingen?

Hei

Det er boligen dere bodde i på slutten av året som skal føres opp som primærbolig. Så om dere fremdeles bodde i den gamle boligen ved utgangen av året, er det den gamle boligen som skal være primærboligen.

Det er formue ved slutten av året som er avgjørende, så om dere eide begge boligene på det tidspunktet, vil begge boligene være en del av formuesberegningen deres. Om dere har nettoformue under 1 500 000 kroner (per person), så vil det ikke bli beregnet formuesskatt.

Samboere skal føre opp den delen de eier. Siden du nevner 50/50, regner vi da med at dere deler formue/renter likt mellom dere. Dere kan føre opp hver deres del av både lånet og bilen i skattemeldingen. Siden det ikke er mulig å legge inn eierandel i disse, må dere selv regne ut hva halvparten er, og føre opp det tallet.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Herbert Maier: Har uføretrygd. Har hatt småjobber for kr. 40.000,- utenom. Disse pengene ligger på en konto som jeg kaller jobbekonto. Hvordan må jeg skatte for disse? Jeg har ringt skattekontoret og der fikk jeg beskjed at jeg ikke trengte skatte for de. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror denne personen ikke forstod spørsmålet rett. Hvor skal jeg føre disse pengene i skattemeldingen min siden de allerede står der på bankkonto?

Hei

Inntekt er skattepliktig. Det finnes noen unntak som du kan lese om på informasjonssiden vår om småjobber. Det er for eksempel slik at man kan tjene 6 000 kroner for arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet.

Jeg vet at det finnes regler om at man kan tjene opptil 0,4 G i året uten at det får konsekvenser for utbetalingen av uføretrygd, men siden dette er regler som blir forvaltet av NAV må du nok kontakte dem for mer informasjon på dette temaet.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Gro Vestvik: Jeg har fått skattemeldingen, som er helt perfekt. Må jeg likevel signere den og sende den tilbake, uten noen forandringer?

Hei

Fristen for å endre og levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Har du ikke levert din skattemelding innen denne datoen regnes den som levert med de forhåndsutfylte opplysningene som er oppgitt ved utløpet av fristen, altså 30. april.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Mona Hovdastad: Må man skatte, når man har levd på/av farsarv i to år?

Hei

Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente, jf. skatteloven § 5-1. Har du mottatt arv er dette ikke skattepliktig inntekt.

Med hilsen

Ina Katrine, Skatteetaten

Ståle Botnen: Boligen ble solgt med solid gevinst. Den har ikke vært leid ut. Hvilke fradrag kan en da få?

Hei

Vi forstår det slik at boligsalget ikke var skattefritt etter skatteloven § 9-3.

Forutsatt at boligsalget var skattepliktig, så vil visse omkostninger kunne tas med ved gevinst-/tapsberegningen.

For å avklare hvilke kostnader som er omfattet, og hvordan du gjør en gevinst-/tapsberegning, se her.

Med hilsen

Ali, Skatteetaten

Morten Nordal: Dersom man er samboer med felles barn, skal/bør man registrere partner i skattemeldingen, for å lignes sammen? Hva er fordeler/ulemper ved dette?

Hei

Ikke-meldepliktige samboere skattlegges hver for seg for inntekt og formue. Å registrere samboeren i skattemeldingen vil ikke påvirke skatteberegningen i skattemeldingen. For å faktisk fordele inntekt/formue, må hver enkelt samboer føre opp sin del i skattemeldingen. Barn må registreres for at man skal kunne få foreldrefradrag.

At man kan føre opp samboeren er for å gjøre det enklere å kontrollere skattemeldingen, siden vi da kan bruke dette for å sjekke at for eksempel lån/gjeldsrenter/formue er fordelt riktig.

Med hilsen

Simen, Skatteetaten

Skatteetaten takker for mange gode spørsmål og har nå avsluttet nettmøtet. Vi ønsker alle lykke til med å sjekke skattemeldingen sin. Dersom du lurer på noe, kan du lese mer om skattemeldingen på skatteetaten.no.