Vi som er for ny hovedvei på Karmøy, har "våre folk" som daglig jobber med veibygging. De er kritiske til budsjettallene som presenteres fra fylkets veiadministrasjon. Enhetsleder Lisa Garpe i Rogaland fylkeskommune (RFK) har lagt fram kostnadsoverslag for strekningen Åkra Sør til Helganesveien.

  • Med omkjøringsveien i dagløsning: 3,4 milliarder kroner
  • Med omkjøringsveien i tunnel: 3,7 milliarder kroner
  • Dagens fv. 547 på hele strekningen: 2,7 milliarder kroner

Dette er grove tall. For mulighetsstudien er de på et overordnet nivå. - Vi har sett på hvilke muligheter hvis vi vil oppgradere veien til en god standard med høy framkommelighet og gode løsninger for gående og syklende, sier Garpe.

Ser man på omkjøringsveien alene, ligger kostnadsoverslaget på 1,3 milliarder kroner med dagløsning og 1,5 med tunnel, opplyser Garpe til Haugesunds Avis.

JA til ny hovedvei på Karmøy mener: Omkjøringsvegen inkludert to veier ned til Åkrehamn bør reelt ligge på 600-660 millioner kr + tunell+ mva + byggherrekostnader. Hvordan RFK har kommet frem til 1,5 milliarder kroner, er uforståelig for oss. Her trengs en grundig gjennomgang av beregningsgrunnlaget før politikerne gjør sitt vedtak.

Fylkeskommunen har mest hensyntatt biltrafikk og kø. Det står lite om å forbedre forholdene for myke trafikanter og barn. Vil en todeling av dagens trafikk i Åkrehamn sentrum minske faren for uhell/skader, i verste fall ulykker med fatalt utfall? NEI!

Hensynet til nærmiljø er en viktig motivasjon for at vi kjemper for omkjøringsveien og deretter neste etappe nordover. Flikking på eksisterende vei hjelper ikke på dette. Vi vil ha mest mulig trafikk vekk fra sentrum, skoler, helsestasjon og idrettsanlegg. På 14 år har Karmøy-bommene tatt inn mellom 100-120 millioner i året.

Folk i Åkrehamn aksepterer ikke en by som deles i to av trafikken. Vi vil ha en by der mennesker kan ferdes trygt. Det er også en selvfølge at Sævelandsvik skal slippe støy og stor trafikk gjennom tett bebygde områder.

Vi leser på Facebook-siden til motstanderne at "de har vunnet". Vunnet hva da? De forstår openbart ikke at vi blir alle tapere uten ny vei. Ikke lappverk, men ny vei.

Et av argumentene er at Omkjøringsveien viser negativ økonomisk nytte med dagens regneregler. Men dette er status for omtrent alle veiprosjekt i Norge. Når vi ser på Statens Vegvesen sitt forslag til neste NTP, har de prioriterte forslagene gjennomgående negativ økonomisk nytte. Omkjøringsveiens tall ligger faktisk bedre an enn gjennomsnittet. Derfor må en fokusere på nytten som en reelt får av ny vei, og ikke mest på kostnaden.

Med dagens kommunestyre vil vi bli overrasket om flertallet sier noe annet enn Ja! Men fylkeskommunen legger noen negative føringer. Det synes vi er beklagelig.

Et lokalt forslag med miljøgate igjennom Åkrehamn og trafikken sluset via Engvegen til rundkjøringen ved Amfi, vil likedan etter vårt skjønn være klart negativ for bymiljøet i Åkrehamn. Samtidig vil trafikken ikke minke forbi Sævelandsvik, Breifjordbakken og Heia. Vi opplever at det er bare på Karmøy dette går an!

For Skudeneshavn-området er FV 547 selve livsnerven. Bosetting og næringsliv sørpå trenger en effektiv forbindelse som unngår køer og saktekjøring i flaskehalsen Åkrehamn. Vi skal stå opp for levevilkårene her.

En enkel beregning basert på RFKs tall tilsier at de planlagte bomstasjonene vil betale kostnaden med omkjøringsveien med en sats på 16 kr.

Med en budsjettramme på 1,5 mrd vil man tro at det er lagt til både forhøyede kostnader og mye renter.

Mva-kompensasjon var et viktig bidrag i i H-pakken, det må avklares også for nye veier på Karmøy.

Kjære venner og vei-motstandere. Vi tenker litt annerledes her. Vi har tallene 16kr/15 år/1500 mill. kr fra veiadministrasjonen for omkjøringsveien.

Når RFK tar for seg hele traseen Liknes-Flyplasskrysset, blir regnestykket på 42 kr, 15 år, 3,7 milliarder kr. Det er her vi mener det er plass til alternative reknestykker.

Vi har allerede gitt en alternativ tilnærming for omkjøringsveien med noen åpne rubrikker som må avklares, som mva-kompensasjon via fylket.

Brekketoppen via Sund til flyplasskrysset er 7,2 km; Med samme meter-pris ender den på på 650-700 mill. kr + byggherrekostnader + mva.

Vi mener det kan være rom for klart lavere bomkostnader for hele strekket enn 42 kr. Men en del ting må som påpekt løftes fram og avklares. Noe utlegg til drift av bommene må påregnes og renter ved låneopptak, det siste avhenger av hvor raskt kommunen ønsker komme i gang med prosjektene. En trenger avklaringer på alle disse punktene for å gjøre et gjennomtenkt vedtak.

Dette kan gi en ekspressveg på 12,2 km fra Liknes til flyplasskrysset som kan kjøres på drøye 9 minutter.

Nå skal kommunestyret og Karmøy-politikerne bestemme utfallet den 22.05. En svært viktig dag/kveld! Til karmøybuen vil me sei: Det er framtida deres som blir avgjort nå. Vær bevisst hva som står på spill.

Ja til ny FV 547 setter sin lit til at Karmøy har ansvarsbevisste politikere som stemmer for trafikksikkerhet, god framkommelighet og bosetting i hele Karmøy kommune.

De som kjører rundt i Norges land har sikkert lagt merke til at flere og flere tettsteder og mindre byer allerede har lagt trafikken utenfor bosatt bebyggelse og sentrum. Og flere står i planleggingsfasen for å få dette gjort.

Så hvorfor skiller Karmøy seg ut da?

Har ikke Karmøy bruk for en ny og forbedret hovedvei?

Og hvis man skal gå for flekkvis utbedring av eksisterende hovedvei, hvor mange blir da berørt ved at man tar hager, innkjørsler, privat eiendom osv osv.

Fylket nevner ikke dette i det hele tatt i sine "grove tallutregninger".

Man kan sitte igjen med en oppfatning av at dette er "hastverkutregninger" for å bli ferdig med den plagsomme naboen over fjorden.

Vi håper inderlig at våre politikere får reelle tall på bordet før eventuelle bestemmelser blir tatt.

Kanskje Haugesunds Avis kunne brukt noen timer på dette tallmaterialet som RFK kommer med.

Som nevnt tidligere. I foreningen for ny hovedvei på Karmøy, har vi kompetente folk som har vei og veiutbygginger som sitt fagfelt. De er, sammen med oss, litt overrasket over tallmaterialet som kom fra RFK.

På vegne av Foreningen for ny hovedvei på Karmøy

Arne Viggo Klausen, Leder i Foreningen for ny hovedvei på Karmøy