Tor Inge Vormedal (SP) har gått opp til eksamen i Klipp og lim fra KS.no, og har bestått med glans. Det er bare å gratulere. Ikke bare klarer han det kunststykket å undergrave og latterliggjøre en lærers forsøk på å forklare den alvorlige situasjonen vi befinner oss i (ref. Geir Tangens leserinnlegg), men han sprer i tillegg skråsikkert og spydig rundt seg med villedende informasjon som ikke kan stå uimotsagt.

Det er en prøvelse å gi en oppsummering av så mye hummer og kanari, men her er et forsøk: Vormedal forsøker å forklare at nyutdannede lærere har fått et solid lønnsløft, før han sammenlikner et yrke som nå krever masterutdanning med et yrke som ikke har slike krav til ansettelse, og insinuerer at lærerne tross alt ikke jobber like mye som denne yrkesgruppen. Så siterer han KS, som bestrider at lærerne har hatt prosentvis dårligere lønnsutvikling over tid enn andre grupper i kommunen, og avslutter med å hevde at lærerne nå har lagt ned arbeidet for en skarve ispinne.

For å ta det første først: Det er riktig at startlønna til nyutdannede lærere har fått et løft. Det er bra. Dette gjelder imidlertid ALLE kommunalt ansatte – ikke bare lærerne. Samtidig har lønnstilleggene etter både 2 og 4 år blitt fjernet, og begynnerlønnen tilsvarer den de før ville hatt med 6 års ansiennitet. Med andre ord: de får «sine egne» penger – bare noen år tidligere. De ansatte med kortest utdanning og ansiennitet ble prioritert i dette oppgjøret, og de med lengst utdanning og ansiennitet kom dårligst ut. Til informasjon kan det være nyttig å vite at det er forsvinnende få nyutdannede lærere med fireårig utdanning. Lærerutdanningen er nå et femårig masterløp. Det er fint at lønn blir brukt som et rekrutteringstiltak i skolen i en tid der innsøkingen til lærerutdanningene faller dramatisk, men det er like viktig å beholde de som allerede jobber der. Å nedprioritere lærere med lengst utdanning og erfaring, er stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse i skolene.

Jeg er usikker på om det er nødvendig å si så mye om det faktum at Vormedal sammenligner to yrkesgrupper med såpass ulike kompetansekrav. Det faller på sin egen urimelighet. De fleste skjønner at det er utfordrende å få ungdom til å investere i en femårig masterutdanning for å bli lærer, når skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst, lønnsmessig uttelling.

Det jeg imidlertid ønsker å oppklare er myten om lærernes arbeidstid. Når Vormedal, noe fordekt, antyder at lærerne har korte dager og lange ferier, er han med på å holde liv i en myte som undergraver lærernes rykte og autoritet, og skaper grobunn for lærerforakt i de mediene han sprer innlegget sitt. Jeg skulle ønske han holdt seg for god til det, og jeg hadde forventet at han satt inne med litt mer kunnskap, gitt at han er en del av bystyregruppen til Senterpartiet her i byen. Lærerne arbeider like mange timer som alle andre (i snitt 37,5 timer i uka), men har et fortettet arbeidsår. Det betyr at vi jobber mer når elevene er på skolen, og avspaserer denne overtiden når elevene ikke er på skolen. Verre er det ikke.

Vi streiker ikke for en ispinne, Vormedal. Du har gått rett i fella som KS har satt opp. KS trikser med tall når det hevdes at lærerne bare har hatt en promilles lavere lønnsvekst de fem siste årene enn de øvrige gruppene KS forhandler med. Dette er et skuffende og sjofelt trekk fra lærernes arbeidsgiver. Når KS sammenlikner lærernes lønnsutvikling på denne måten, bruker de nemlig tall og statistikk som også inkluderer lærerne. Det trekker jo ned det samlede resultatet fordi lønnsutviklingen til lærerne har vært dårligere! De kan ikke sammenligne lærernes lønnsutvikling med en gruppe lærerne selv er en del av. Den må sammenliknes med andre stillinger, og holde lærerne utenfor. Partene har dokumentert i en felles rapport at lønnsetterslepet til lærerne på kort sikt (2013-2020) er 2,2 prosentpoeng. Etterslepet på lang sikt (2004-2020) er på 14,4 prosentpoeng. Hadde lærerforbundene takket ja til årets oppgjør, ville vi akseptert at dette etterslepet øker ytterligere i 2022.

Landets lærere går ikke til streik med lett hjerte. Vi ønsker ikke å streike, og det finnes aldri et riktig tidspunkt for en streik. Vi vet mer enn noen hvor viktige vi er for de ungdommene som nå blir berørt, og hadde aldri gått til dette skrittet hvis lærernes lønnsoppgjør hadde vært så bra som det Vormedal og KS hevder.

Vi er presset ut i en streik fordi lærerne har hatt lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunen og fylkene for 6. år på rad. Dette skjer samtidig som at hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning, søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad, og rundt 40.000 med lærerutdanning har valgt seg andre arbeidsplasser enn skolen. Vi streiker for skolens og elevenes framtid.

Vi har med andre ord en lærerkrise som ikke tas på alvor av vår arbeidsgiver, en samlet lærerstand roper varsko, og det nærmeste vi har kommet en uttalelse fra byens politikere om denne streiken, er altså et leserinnlegg fra Tor Inge Vormedal. Riktignok ikke signert på vegne av Senterpartiet, men så signerte da heller ikke Geir Tangen sitt leserinnlegg som krimforfatter. Det hindret ikke Vormedal fra å bruke det som virkemiddel i innlegget sitt.