Bystyret i Haugesund skal 10. mai ta stilling til bypakke for Haugesund. I innstillingen kan vi lese følgende: Bypakken har mål om nullvekst i personbiltransport, tilgjengelighet, byutvikling, trafikksikkerhet og reduserte klimautslipp, jf. faglig grunnlag. De største prosjektene i pakken er ny Risøyforbindelse, ny Eikjeveg, utbedring av fv. 47 og forbedringer i Karmsundgata gjennom Haugesund. I tillegg skal bypakken finansiere forbedring av gang- og sykkelforbindelser, kollektiv-, utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak. Prosjektene har en samlet økonomisk ramme på 4.390 mill. kr (2022-kr). I styringen av pakken legges det til grunn at minst 50 % av midlene skal benyttes til gang-, sykkel- og kollektivtiltak.

Dette er tiltak som Rødt kan slutte seg til. Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og veitrafikken står for halvparten av disse utslippene. Derfor er det et politisk mål for Rødt å få større del av transporten over på buss, sykkel og gange.

Det vi ikke kan sluttes oss til, er den tenkte finansieringen: Bypakken delfinansieres med bompenger. Det er lagt til grunn et netto bompengebidrag på 2.950 mill. kr (2022-kr). Bompengeinnkreving skal skje ved tovegs innkreving i 11 bomstasjoner. Bompengeperioden er 15 år fra innkrevingsstart. Det legges til grunn en gjennomsnittstakst på 6,16 kr (2022-kr). Dette er foreløpig beregnet å tilsvare en grunntakst på 14 kr for takstgruppe 1, og 28 kr for takstgruppe 2 (2022-kr). Takstene skal evalueres etter ett års drift og eventuelt justeres slik at gjennomsnittstaksten opprettholdes.

Ut fra det framlegget til vedtak som kommunedirektøren har sendt bystyret, er det vanskelig å få et bilde av hvor stor kostnaden blir for den enkelte - ettersom det åpnes for takstjustering etter hvert.

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging. Infrastruktur, som vei, jernbane og havner, er en viktig forutsetning for bosetting og verdiskaping i hele landet.

Å finansiere nødvendige forbedringer for økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp og bedre lokalmiljø må derfor være en offentlig oppgave, finansiert av progressive skatter.

Rødt har på Stortinget foreslått økt statlig finansiering til bypakkene. Vi mener derfor at Haugesund kommune må ta initiativ (sammen med andre kommuner og fylkeskommunen) til å få statlig finansiering av tiltakene som ligger inne i bypakken.