Karmøy kommune sitter på dokumentasjon som gir miljøtilstanden i indre Førresfjord dårlig karakter.

I en rapport fra 2002 slår Rogalandsforskning fast at artsmangfoldet av bunndyr i nevnte område er meget lavt grunnet oksygenfattig vann.

Terskelen innenfor Sandholmen oppgis som hovedårsak til dette.

Rapporten er imidlertid klar på at utslipp av næringssalter fra husstander i området forverrer situasjonen ytterligere. Dette gjelder særlig området ved Storholmen der tilførslene fra land har direkte negative konsekvenser for økosystemet. I dag er dette det første av tre utslippspunkt.

Beboere melder om hyppige oversvømmelser fra oppsamlingskummene i området. 1.020 flere karmøybuer bidrar i dag med utslipp enn i 2002, en økning på hele 143 prosent. Dette gjelder fra innerst i fjorden og ut til Aksnes.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved Karmøy kommunes miljøagenda for Førresfjorden.

Etter snart 10 år er planer om å pumpe kloakk fra Kolnes til Årabrot ennå ikke satt ut i livet.

For noen måneder siden ville kommunen tilby skip opplag på Fosen uten krav om landstrøm. Luftforurensing fra dieselmotorer ble ignorert. Etter mediestorm vedtok kommunestyret å legge disse planene på is inntil videre.

Man evner tydeligvis heller ikke å ta jevnlige vannprøver ved utslippspunktene fra husholdningene.

Dette er amatørmessig og direkte pinlig. Samtidig forteller det at folks opplevde virkelighet ikke blir tatt på alvor.

Vi som er glad i Førresfjorden regner nå med at det umiddelbart tas tak i problemene.

For oss er det ikke aktuelt å vente i ytterligere 3 år på at utslipp muligens skal pumpes til Haugesund.

Videre bør det være enkelt å etablere rutinemessig kontroll av vannkvaliteten og faunaen. Flere folk må ansettes for å gjennomføre dette om dagens bemanning ikke strekker til.

Kontroll og utbedring av rørsystemene bør igangsettes omgående.

Politiske partier som sier at de vil verne sårbare kystlinjer bør vise at disse ordene blir noe mer enn papirfyll.

Se til Tysvær kommune som nylig har investert 250 millioner for å redde miljøet i fjorden. Vi krever handling nå.