Domstolsreformen førte til at mange tingretter og jordskifteretter i vår ble underlagt andre domstoler, og videreføres som rene avdelingskontorer. Det er viktig å reversere reformen for å få tilbake selvstendige domstoler. Domstolsreformen, som Høyre-regjeringen innførte, vil over tid svekke de domstolene som ikke lenger er selvstendige - dersom vi ikke får reversert reformen raskt.

Å sentralisere ledelsen slik reformen innebar, påvirker hvordan ressursene prioriteres over tid, og svekker grunnlaget for at man i fremtiden vil ha domstoler i Farsund, Sandnes eller i Egersund. Det å fjerne stedlig ledelse og samtidig gjøre det opp til den enhver tid sittende regjering å opprette eller nedlegge rettssteder, gjennom en enkel sak uten behandling i Stortinget, gjør de små domstolenes fremtid usikker.

At vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil lytte til kommunene i de gamle rettskretsene har falt blant annet Høyre, tungt for hjertet. Det er ikke overraskende fra et parti, som til all tid har hatt som mål å sentralisere mest mulig makt og midler på færrest mulig hender.

Det overraskende er venstrehåndsarbeidet domstolsreformen ble utført med. For på under et halvår kastet Solberg-regjeringen opp ned på norske domstoler, kun fordi det nærmet seg et stortingsvalg de var sikker på de kom til å tape. Det faglige grunnlaget var i beste fall tynt. Det samme gjelder forankringen for reformen generelt. Forslag til domstolsreform var på dette tidspunktet forkastet av Stortinget en gang allerede.

Det ble pekt på effektivitet som begrunnelse for reformen, men 16 av de 25 mest effektive tingrettene i Norge var blant de som ble slått sammen eller lagt ned. Begrunnelsen var, som den ofte er, utelukkende ideologisk. Ideen om større og sammenslåtte domstoler var tross alt det viktigste.

Heldigvis har Norge fått et nytt flertall. Et flertall som er opptatt av å lytte til flere aktører enn Domstolsadministrasjonen. For det er faktisk ikke slik at domstolene er til for dommerne, de er til for innbyggerne i Norge.

Vi har et mål om at alle skal kunne kreve sin rett uansett hvor du bor eller hvem du er, og da må domstolene være nær folk. Med nærhet til rettstjenestene følger også viktige fagmiljøer og tilgjengelighet. Det står også på spill når man har valgt å svekke domstolene ved å fjerne stedlig ledelse og gjøre dem til underavdelinger.

Nå har vi heldigvis fått en regjering som ikke har blind sentralisering som sin viktigste politiske sak. Det går selvfølgelig ikke upåaktet hen hos enkelte, og det er tydelig at det svir for Venstre og Høyre, som brukte store deler av sin regjeringstid på politikk for å slå sammen og sentralisere mest mulig i dette landet. Senterpartiet står fast på at vi skal bruke vår makt til å flytte viktige tjenester ut i landet, det er på tide å igjen flytte tjenester og tilbud nærmere folk.

Et av de viktigste grepene i dette arbeidet er å gjenopprette tingretter og jordskifteretter i hele Norge, så da spiller det liten rolle at Høyre ikke vil høre på enkeltkommuner.

Folket har talt. Valget i år var et valg som handlet om nærhet og trygghet, og Senterpartiet akter å levere på det valgløftet hele stortingsvalgperioden gjennom.