Gå til sidens hovedinnhold

Eierskap. Kopervik Havn.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til artikler om salg av Kopervik havn.

Her er det etter mitt syn mye unødvendig spekulasjon. Eiendomsrett i sjø er begrenset. I dag er nok den mest utbredte rettslige karakteristikken av sjøarealet at det ikke er gjenstand for eiendomsrett, men at sjøområdet fritt kan disponeres over av enhver, innenfor rammene av de offentligrettslige reguleringer. Deler av disse kaiområder i Kopervik, er utfylte og kaiutbygd havne- og kaiarealer, som ikke var eller er selvstendig matrikulert.

Likevel har grunneier med eiendom som grenser til sjøen, visse rettigheter over sjøområdet. Disse omtales med en fellesbetegnelse som strandretter og omfatter blant annet en rett til utfylling, tilflott og uttak av naturressurser.

Med forbehold om at Karmøy kommune var eiere, eller er blitt eier at arealene som grenset til sjøen, er det kommunen som i utgangspunktet er eier/hjemmelshaver til disse eiendommene. Ser likevel ikke bort fra at det kan påhvile gamle allmennings eller tilflottsretter, fra andre eiendommer i Koperviks-området på enkelte av disse arealer/eiendommer. Avlysing av slike servitutter, var og er i mange tilfelle mangelfulle utført og oversett.

Alt dette er velkjente problemstillinger, og ikke spesielt komplisert eiendomsjuss.

Det er derfor i utgangspunktet Karmøy kommune og ikke Karmsund Havn, som eier disse havne eiendommene. Det kan likevel ha blitt gjort disposisjoner, som gjør at Karmsund Havn har overtatt disse eiendommer, da med utgangspunkt i at hjemmel må ha blitt overført før gjennomført salg nå i 2019. Hva som var grunnlaget/avtalen for denne overføring av hjemmel fra kommunen til Karmsund Havn, er derfor en viktig forutsetning i saken, og helt avgjørende for utfallet. Tinglysingen ved kartverket, ville ikke akseptert denne overføring uten å ha et dokumentert dokument eller avtale på denne overføring. Det er dette dokumentet med innhold, som er avgjørende i denne saken.

Når dette nå er oppe, må en også se bakover i historien. Det var kloke og beviste politiske avgjørelser som førte til at de lokale havnevesen og kommuner som i sin tid inngikk avtaler om opprettelsen av et felles Karmsund havnevesen. Da det ble opprettet, tror det var i slutten av åttiårene eller begynnelsen av nittiårene, gikk kommunene og tidligere lokale havnevesen inn i det nye havnevesenet med alle sin offentlige havneeiendommer, herunder Kopervik havn for Karmøy kommune sin del.

Hjemmel og eierforholdet på de forskjellige eiendommer, ble ikke endret. De stod fortsatt i hovedsak på den enkelte kommune, og i noen tilfeller på tidligere lokale havnevesen. Dette omfattet blant annet tidligere Skudenes og Kopervik havnevesen i Karmøy kommune.

Lovgrunnlaget for opprettelsen av et felles Havnevesen på "Haugalandet" var havneloven av 1984. Det ble ved opprettelsen av dette felles havnevesenet, utarbeidet et felles avtaledokument mellom alle kommunene som inngikk i dette havnesamarbeidet. Dette avtalegrunnlag, ble etter politisk behandling godkjent i alle kommuner. Det var forutsatt i avtalen om et felles havnevesen på "Haugalandet" at eventuelle salg og salgsinntekter av havneareal skulle tilfalle havnekassen - det vil si Karmsund Havnevesen.

Etter som tiden gikk, ble det gjennomført flere salg av kaier og havneareal rundt om i kommunene. Mye kan sies om enkelte av disse salg, men det skal jeg ikke gå inn på nå. Disse salg ble gjennomført ved at den enkelte kommune, som eier av arealene godkjente salgene.

Kan i den forbindelse også nevne at det er Karmøy kommune, som har ervervet og kjøpt og betalt alt areal på Husøy, til de store havneutbyggingene som er blitt gjort i regi av Karmsund havnevesen fra 1996 fram til i dag. Med forbehold om endringer i forutsetninger, det er blant annet kommet 2 nye havnelover, og Karmsund havnevesen er blitt Karmsund Havn IKS, kan mye tyde på at en i denne saken diskuterer pavens skjegg. Sannsynligvis skal salgssummen for disse havnearealene, tilfalle Karmsund Havn uavhengig av hvem som eier eller var hjemmelshaver til disse havnearealene på salgstidspunktet.

Kommentarer til denne saken