Vi har lagt bak oss en formidabel innsats for å beskytte folkehelsen mot farlig virus. Mange har bidratt og fortjener vår ros og takk. Men ingen av oss kan ikke bli for lenge ved vår lest. Vi må videre! En enda tyngre jobb venter!

Pandemien har vist oss alle hvor viktig det er å ha et velfungerende helsevesen i landet vårt.

I forhold til de ressursene som har vært tilgjengelige i form av driftsmidler, personell og medisiner/vaksiner, har vi all grunn til å berømme alle aktører for den formidable innsatsen som er lagt ned, også her vest i fedrelandet. En ekstraordinær situasjon er taklet, beredskapen vår satt på prøve og resultater levert både fra sykehusene, fastlegene og kommunehelsetjenesten for øvrig.

Underveis er det avdekket en rekke svakheter ved dagens organisering og finansiering av helsevesenet; grundig dokumentert av korona-kommisjonene. Jeg skal ikke liste dem opp her, men framheve for det første den mangelfulle akuttkapasiteten ved sykehusene. Den er utilstrekkelig når slike virus-bølger spres i folkedypet og mange trenger aktiv behandling. I dag vet vi også at mange blant oss som ble skikkelig syke, sliter med langtidsfølger og som det er vanskelig å få hjelp til å overkomme.

Rehabiliteringen på hjemstedene er vilkårlig fordi lokal faglig kompetanse varierer sterkt fra kommune til kommune.

Underveis er det også avdekket mangler i det psykiske helsetilbudet både lokalt og regionalt – og spesielt overfor ungdom. Inn fra sidelinjen fikk vi i tillegg utfordringene med en svekket fastlegetjeneste med full stopp i nyrekrutteringene. Mange av oss mistet et helsefaglig trygghetspunkt i hverdagen.

25. og 26. august arrangerer vi den 12. Rehabiliteringskonferansen i Haugesund. Stiftelsen Folkets Gave har lykkes i å skape en årlig møteplass for alle kategorier helsepersonell, sentrale og lokale politikere og bredden av frivilligheten i pasient-, pårørende- og brukerorganisasjonene. Store deler av årets program speiler de erfaringene som er høstet de siste par årene. I andre seksjoner ser vi framover ved å sette søkelyset på de utfordringene som må løses om vi skal løfte helsevesenet vårt over i ei ny og enda tryggere framtid.

Klarer vi ikke å få til en bedre samordning av tjenestene mellom sykehusene og kommunene, vil vi fortsatt slite med å gi hverdagsfolket i by og land den bistanden de trenger for å leve hele liv.

Her er det svært mye å ta tak i i årene som kommer.

På Rehabiliteringskonferansen gir vi frivilligheten en stemme på en arena som er preget av tunge profesjoner, mange faglige revirer og utbredte «tunnel-syn». Takket være det tette samarbeidet vi har etablert med Brukerhuset for Helse Fonna-regionen og derigjennom også med FFO og SAFO i Rogaland og Vestland samt Kreftforeningen og Pensjonistforbundet, kan vi arrangere denne årlige konferansen med et trygt ståsted i hverdagen til et stort antall pasient- og pårørende-grupper. Vi vet hva vi snakker om og vi vet at vi har en krevende jobb foran oss for å virkeliggjøre visjonen om «Pasientens helsetjeneste».

Om du ikke har anledning til å delta på konferansen, skal du vite at det i helseregionen finnes ei folkelig kraft som ikke overlater helsepolitikken til profesjonene og helsebyråkratene. Helsa vår er for viktig til det. Men vi har selv et ansvar både for å si fra og å medvirke. Derfor er dette årlige møtestedet en særdeles viktig arena både for de 180.000 innbyggerne i nærområdet Helse Fonna og i økende grad også de over en million innbyggerne som er knyttet til Helse Vest.

Terje Emil Johannessen
Daglig leder i Stiftelsen Folkets Gave