Flertallskoalisjonen i Haugesund (Ap, SV, MDG, KrF, Sp og Pensjonistpartiet) skal ha skryt for at de har funnet mye penger til skole, bl.a. til noen tiltak som det er tverrpolitisk enighet om. Koalisjonen har lagt inn hele 30 mill. kroner mer i driftsbudsjettet de neste fire årene enn det kommunedirektøren foreslår. MEN hele 20 mill. kroner (av de 30 mill. kroner) skal brukes på heldagsskole eller heldagstilbud som de nå kaller det. Heldagstilbudet skal omfatte 1-4 trinn. Hvorfor navnet er endret er jeg meget usikker på. Uten at vi helt forstår hvordan dette tiltaket skal gjennomføres, og hvilke skoler det skal omfatte i tillegg til en god del andre praktiske uklarheter. I tekst til vedtak nevnes tiltak som skal integrere skole og SFO, tilby mat og aktiviteter i samarbeid med frivilligheten.

20 mill. kroner er altså lagt inn i budsjettperioden til det som kalles praktisk og variert heldagstilbud. Erfaringer fra det pågående 2-årige pilotprosjektet på Austrheim skole er utgangspunktet for dagens vedtak, et prosjekt som i løpet av prosjektperioden vil koste flere millioner kroner. Det er meget viktig, etter min mening, å påpeke at pilotprosjektet ikke er evaluert på noen som helst måte. Lærerstemmene er bl.a. ikke kommet frem til politikerne. Så her ligger foreslåtte budsjettmidler og konklusjonene i forkant.

At vi som kommune skal bruke så mye penger til heldagsskole uten statlig hjelp er for meg uforståelig, i en periode hvor elevtallet vil gå ned, mens antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Innenfor helse og omsorgssektoren vil det fremover kreves en sterk økning i ressursbruken. Hvis alle skolene skal få samme heldagsskoletilbud over nevnte budsjettperiode er det så langt jeg kan se heller ikke vurdert om vedtatte midler vil være nok til at alle skolene får likeverdige tilbud. Austrheims prosjektet viser at det kreves en del investeringer i forkant. Det er ikke lagt inn investeringsmidler til tiltaket i budsjettperioden. Hvorfor vil jeg så fremme disse synspunktene, som jeg forøvrig også påpekte i siste bystyremøte, uten at noen kom med replikk på mine argumenter.

Fordi jeg mener at det bør stilles en del kritiske kommentarer. Er bruken av disse 20 mill. kronene noe som lærerstanden, profesjonen står bak? Har rektorer, fagforeninger, administrasjon og spesielt ansatte bedt oss folkevalgte om å skaffe penger til heldagsskole? Er det heldagsskolen de mener som må til for å få en bedre skole, mer læring og bedre resultater og mer overkommelig arbeidssituasjon for lærerne? Jeg har ikke sett at noen har frontet det. Er det politikerne eller lærerne som vet hva som er de største utfordringene? Hvor er lærernes stemmer? Ikke et ord ble sagt om det i bystyre eller i budsjettdokumentet. Det ser ut for at koalisjonen ikke lytter til pedagogene, men kjører på ettersom det er de som vet hva som er den rette vegen å gå for Haugesunds-skolen.

Hva er det alle de pedagogene jeg snakker med sier de har behov for (og det er mange)? Pedagogenes første valg vil etter all sannsynlighet være en styrking i klasserommet, slik at de kan ivareta alle elevene på en bedre måte enn det de i dag gjør, både på det sosiale og pedagogiske plan. Mange lærere har en svært frustrerende arbeidsdag. De klarer langt fra alltid å ivareta de svakeste, de som har skoleangst, skolevegring, dårlig sjølbilde, læringsutfordringer etc. slik at de kan ha en god skoledag. Denne elevgruppen er voksende, noe som er en økende trend også ellers i landet. Vi har som kommune absolutt potensiale til å gjøre en bedre innsats på dette området.

Det er ikke uten grunn at mange dyktige elever i videregående skole vegrer seg mot å velge læreryrket. Utfordringene i klasserommet står i kø, kravene er store. Utilstrekkelighet er ikke et ukjent begrep i lærerkretser. Skal vi oppnå våre kvalitetsmål i skolen må vi ha pedagogene på vårt lag.

Denne saken viser klart politiske forskjeller mellom koalisjonen med Ap i spissen og opposisjonen. Denne forskjellen ser vi også nasjonalt. Vi mener at kvalitet i undervisningen er viktigere enn heldagsskole!Men hvis vi hadde hatt en Sereptas krukke å plukke midler i fra, ja , da vil jeg si som Ole Brumm: Ja takk begge deler. Men Haugesund kommune har ikke denne krukken når vi ser hvilke investeringer og økning i drift vi vil få i årene fremover. Ikke minst utfordringer innenfor helse og omsorg som allerede i dag går med store underskudd.

Tenk om vi hadde hatt konsensus om å bruke ca. 20 mill. kroner til styrking i klasserommet, hva vi da kunne fått av tidlig innsats f.eks. ved bruk av to-lærer-system, sosiallærere og miljøterapeuter? Koalisjonens budsjett for oppvekst er etter min mening på kollisjonskurs med lærerne.

Et annet punkt i koalisjonens budsjett som bør nevnes er oppgraderingen av skolebibliotekene. Vi har nettopp hatt en grundig gjennomgang av kvaliteten på våre skolebiblioteker og ikke minst også organiseringen. Bibliotekplanen viser en enorm forskjell fra skole til skole. Noen har nærmest ikke bibliotek i det hele tatt. Vi kan ikke ha det slik at det skal være store forskjeller mellom skolene. Våre skoler skal og må ha likeverdige tilbud. Bibliotek oppgraderingen er ikke fullført i koalisjonens budsjett. I bibliotek planen er det grundig redegjort for at en oppgradering vil koste 6,4 mill kroner, som vi (H, V og FrP) legger inn i vårt budsjett over en treårsperiode.

Koalisjonen har lagt inn 3 mill. Altså noe under 50 % av det som er behovet for å likestille alle skolene. Dette skuffer meg mye ettersom vi har et enstemmig forslag i oppvekst hvor vi ber kommunedirektøren følge opp bibliotekplanen, dette for å heve lesekompetansen, samtidig som det vil være sosialt utjevnende. At kommunedirektøren ikke finner penger kan forstås, men det er uforståelig at koalisjonen ikke finner de 6,4 mill. kronene som trengs med så mye penger de har i sin Sereptas krukke. Denne argumentasjonen må sees i sammenheng med at vi i femte klasse i Haugesund scorer dårligere på leseferdigheter enn gjennomsnittet i fylket og landsgjennomsnittet. Dette har vært tilfelle i en årrekke. Lesing er viktig for å lykkes i andre fag, derfor er det skuffende at de ikke finner mer enn halvparten av behovet, men 20 mill. til et heldagstilbud som ikke er klargjort hva egentlig er for noe enda, det finner de penger til.

Egil Sundve

Bystyrerepresentant for Høyre