HVEM ØNSKER den nye Risøybroen som er til utredning? Er det riktig å kun se på ett alternativ? Jeg bare spør.

Planinitiativet for oppstart av reguleringsplan for ny forbindelse til Risøy bygger på sviktende grunnlag foruten at det legger til rette for en betydelig svekkelse av særskilte kvaliteter i byen vår.

Det vises i planinitiativet til at foreslått forbindelse skal gi bedre forhold for både myke trafikanter og næringstrafikk til og fra Risøy. Begge deler rimer dårlig.

Hvem ønsker denne broen?

Jo, Risøybeboerene selvfølgelig. Dette først og fremst fordi de ønsker en tryggere sykkel- og gangvei inn til sentrum, som ikke er så smal og bratt som nåværende bro.

Siden den nye foreslåtte broen kun har en høyde på 13 meter, må det da være enklere å bygge ny sykkel- og gangbro under nåværende bro i plan mellom Sundgata til Haraldsgata, eller for eksempel litt lenger nord i sundet.

Risøybuen kommer da tryggere direkte til sentrum som i dag, ikke til Salhusveien 1,3 km fra sentrum som foreslått.

Det samme vil gjelde for cruise turister som ankommer Karmsund Havn, som da vil slippe omveien sør på Risøy via Storasundskjærene og så tilbake til sentrum.

Aibel ønsker ny bro først og fremst av hensyn til behovet for tungtransport, etter at nåværende bro ble nedjustert med hensyn til belastning. Men i henhold til Nasjonal Transportplan, skal tungtransport fortrinnsvis gå sjøveien der dette er mulig, hvilket er fullt mulig mht. Aibel’s beliggenhet og kaikapasitet.

Jeg forstår det slik at det er behovet for mobilkran som har vært utfordringen til Aibel. Denne leier de, men denne er veldig tung og kan nå kun transporteres over dagens bro med søknad om dispensasjon og godkjenning fra vegvesenet.

Dette er også en utfordring på mange andre veier enn selve broen grunnet tyngde og bredde. Alternativt må slik kran fraktes sjøveien.

Hvis det er slik at Aibel har behov for en mobil kran i flere prosjekter så burde de kanskje sett på muligheten for å investert i slikt utstyr selv. Da har de jo full fleksibilitet og trenger ikke be fylkeskommunen bygge ny bro for dem.

Videre virker det lite gjennomtenkt å lande ny bro slik at veien krysser Salhusveien hvilket betyr at økt trafikk med tungtransport flyttes til et etablert boligområde hvor Salhusveien er en hovedåre for skolebarn/ elever samt syklister til- og fra sentrum.

Mange vil mene at jeg nå «ber for min syke mor». Ja, jeg gjør det. Dette fordi min bedrift er i sterk ekspansjon og planlegger utbygging av kontorene våre til over 200 ansatte.

Ny bro som foreslått vil vanskeligjøre adkomsten til kontorene, og det foreligger ingen tilfredsstillende løsning pr. i dag.

Videre er jeg opptatt av at kostnad-nytteverdi er grundig utredet før beslutning tas for investeringer av et slikt omfang som foreslått. Jeg kan ikke se at dette foreligger i denne saken.

Ny bro over Storasundskjærene blir lang, bred og således ekstra kostbar. Med en høyde på kun 13 meter, vil innseilingen til Smedasundet fra sør endres betydelig og forandre byens nåværende særpreg.

Hvorfor da ikke like godt bygge ny bro (vei og sykkel/ gangsti) under den gamle broen?

Dette har tidligere vært utredet som det rimeligste alternativet. Det er tross alt vi skattebetalere som må betale for broen, om det er via bompenger eller skatt. Alternativer med tilhørende kostnader må etter min mening utredes før endelig beslutning om trase for ny Risøybro tas.