Dagens inntektssystem for kommunene premierer utbygging av arealkrevende næringsareal, kjøpesentre og hyttefelt. Vi trenger et kommunalt inntektssystem som også belønner kommuner som ivaretar naturmangfoldet.

Klima- og naturkrisen henger sammen, og må løses sammen. Aldri har det vært viktigere å bevare naturmangfoldet og naturgrunnlaget!

Norge kan ikke fortsette med et inntektssystem for kommuner som rangerer overforbruk av areal foran naturverdier. Vi ser dette på Nord Jæren; viktige naturarealer er under press, og naturmangfoldet og matjorda taper for ofte kampen mot sterke, og til dels kortsiktige, økonomiske interesser. Resultatet blir nedbygging av arealer på en måte som ikke er bærekraftig.

Systemet må endres! Kommunenes overføringer fra staten er basert på demografi og innbyggertall. Jo flere innbyggere, jo mer penger – både fra staten og gjennom skattesystemet. Skal vi sikre natur og økosystemene, må vi tenke nytt. Vi trenger et grønnere inntektssystem der kommunene også har insentiver for å ta vare på viktige naturverdier og ressursgrunnlaget.

FNs naturpanel trekker frem bedre byplanlegging, bærekraftig arealforvaltning og restaurering av natur som forutsetningene for å lykkes med å løse klima- og naturkrisen. Det er kommunene på Jæren som sitter i førersetet fordi det er de som har ansvaret for arealsaker og planprosesser. Før jul ble ny regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke vedtatt. Denne har gode intensjoner, og mål om å ivareta blågrønne verdier og å spare matjorda. Vi er likevel bekymret for at dagens inntektssystem ikke sikrer en bærekraftig utvikling. For å oppnå målene i planen, og å dekke regionen behov, er det nødvendig med samordning kommunene imellom. Vi trenger politikere som forstår at vi har et felles regionalt ansvar, og som løfter blikket utover egen kommune.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede et nytt inntektssystem for kommunene. Haraldsvik-utvalget skal levere sin innstilling neste år. Dette utvalget må også utrede et grønnere inntektssystem enn vi har i dag.

Tiden er knapp, viktige leveområder for planter og dyr spises nå opp bit for bit, og matjord bygges ned. FNs naturpanel har oppsummert konsekvensene av denne politikken med full vitenskapelig tyngde: Naturen tåler det ikke, og vi mennesker tåler heller ikke at naturen vi alle er avhengig av blir ødelagt.

Vi oppfordrer politikerne som stiller til stortingsvalget i høst om å engasjere seg i saken. Norske kommuner, også vi her på Jæren, trenger et bedre og grønnere inntektssystem enn det vi har i dag. Vi trenger et grønt taktskifte!