STORD: Mannen i 70-årene fikk ett års rabatt i straffen fordi han erkjente overgrepene mot jenta, som etter loven regnes som voldtekt.

Derimot vedkjente han seg ikke ansvaret for 2.205 bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Bildene var lastet ned på hans PC og senere slettet, men likevel funnet av politiets etterforskere da PC-en ble beslaglagt og undersøkt.

Konstituert sorenskriver Frank Schmidt og hans to meddommere mener det ikke er tvil om at tiltalte med vitende og vilje har skaffet seg tilgang til disse bildene.

Søkte på «teenage»

Retten viser til at tiltalte har forklart at han blant annet søkte på «teenage» når han søkte etter pornografi på nettet for å se yngre personer, og at politiets gjennomgang av mannens PC har avdekket at han ble stanset tre ganger på én dag av Kripos' filter fra å gå inn på nettsider med overgrepsbilder.

På denne og en dag i uken etterpå viser hans internettaktivitet at mange ulovlige bilder ble automatisk lastet ned ved besøk på mange forskjellige nettsteder.

Samlet sett finner retten det derfor utvilsomt at tiltalte har besøkt nettsteder som inneholdt bilder som nevnt i tiltalen, og at han holdt det som sikkert eller sannsynlig at nettstedene inneholdt slike bilder.

Rettens mener det kan utelukkes at bildene har havnet på tiltaltes PC på grunn av virus eller annen aktivitet som har vært ukjent for tiltalte, slik han selv hevdet i sin forklaring.

Avviser jentas initiativ

Voldtekten vurderes av retten som grov, og kvalifiserer i utgangspunktet til fire års fengsel, mener retten, som legger særlig vekt på at det er tale om tre ulike handlinger over flere måneder og at fornærmede var sju år gammel da handlingene skjedde.

Retten har i dommen også bemerket at stebestefaren har forklart at det var jenta som tok initiativ til det som skjedde.

Dette følger ikke av fornærmedes forklaring i det tilrettelagte avhøret. Etter rettens skjønn er det ikke grunn til å tro at tiltaltes forklaring på dette punkt er riktig.

I alle tilfeller peker retten på dette uansett er uten betydning for straffverdigheten av tiltaltes handlinger og vurderingen av disse som grove.

Hadde nært og tett forhold

I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte allerede i første avhør avla en uforbeholden tilståelse for den seksuelle omgangen.

Etter rettens skjønn gjør dette at stebestefaren bør innrømmes ett år strafferabatt, slik at straffen blir tre år og tre måneder når også forholdet med de mange overgrepsbildene er tatt med.

Om oppreisningen som er i samsvar med bistandsadvokatens påstand på 175.000 kroner, sier retten at handlingene er begått av fornærmedes stebestefar som hun hadde et nært og tett forhold til.

Det foreligger risiko for belastninger hos fornærmede i fremtiden, og tiltaltes handlemåte har gjort at hun i dag ikke lenger har kontakt med ham eller mormor.