I Haugesunds Avis 20. juni skriver Leif Mæland om dagens utfordringer i energimarkedet. Det er enkelte ting i teksten Statnett ser seg nødt til å kommentere. Mæland skriver at konserndirektør for Nett, Elisabeth Vike Vardheim, har sagt at EU bestemmer over norsk vannkraft, og hvor mye vi skal eksportere eller importere. Det stemmer ikke, og det er heller ikke EU som bestemmer over norsk vannkraft. Den disponeres etter norsk regelverk av norske kraftprodusenter, og når det gjelder mellomlandsforbindelsene våre er det det prisen på strøm og hensynet til sikker drift av strømnettet som avgjør flyt og kapasitet på disse.

Mellomlandsforbindelsene er regulert av konsesjoner gitt av norske myndigheter, driftsavtaler mellom Statnett og våre partnere i de landene vi er forbundet med, og gjennom bilaterale avtaler mellom norske myndigheter og myndighetene i de samme landene. EUs regelverk er med på å sikre et velfungerende og rettferdig grunnlag for å drifte forbindelsene. De legger ikke føringer på om landene skal eksportere eller importere i gitte situasjoner.

Mange land har ambisiøse planer for å få ned klimautslippene, og de siste årene er det bygget mye ny fornybar energiproduksjon. Priskrisen vi har opplevd i det europeiske markedet det siste knappe året understreker hvor sårbart et energisystem basert på fossil energi er i møte med en ustabil geopolitisk situasjon og knapphet på gass og andre innsatsfaktorer for energiproduksjon. Dette har gitt svært høye priser i Europa, og sammen med mindre påfyll i norske vannmagasiner og lavere kapasitet for å sende overskuddskraft nordfra påvirker det også norsk strømpris.

I tiden fremover ser vi at det trengs mer kraftproduksjon også i Norge, og helst raskt. Det er stor vekst i forbruket, og klare politiske føringer om å ta fornybar energi i bruk til flere formål. Våre analyser tilsier at mye av overskuddet av kraft vil være borte i Sør-Norge om få år, om ikke ny kraftproduksjon kommer til. Ny industri basert på fornybare energiressurser og elektrifisering er avgjørende for å få ned klimagassutslippene. For at klimamålene skal nås trengs et grønt taktskifte.

Det må bygges mer fornybar energiproduksjon, et sterkere strømnett for å få strømmen fram dit den trengs og samarbeid på tvers av landegrensene for effektivt å utnytte de energiressursene vi har til rådighet.

For å legge til rette for denne utviklingen planlegger Statnett flere prosjekter også på Haugalandet. Søknaden om en ny kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad til Gismarvik er til behandling hos myndighetene og på lengre sikt skal ønsker vi også å styrke nettet fra Sauda og ut til Haugalandet. Dette vil styrke strømforsyningen i regionen, og tilsvarende prosjekter har vi flere steder i landet. Det må til for å opprettholde en sikker og effektiv strømforsyning til norsk næringsliv og de tusen hjem.