I det nye høringsutkastet for nye bompengeutredninger på Haugalandet framstår det åpenbart at omkjøringsveien ikke vil kunne realiseres. Det er tre grunner til dette: For det første vil omkjøringsveien medføre ekstreme bompengetakster på Karmøy, for det andre vil prosjektet medføre at nødvendige tiltak på Nord-Karmøy vil bli forsinket med mange år, og for det tredje vil prosjektet sette andre, langt viktigere samferdselsprosjekter i fare. Ansvarlige kommunepolitikerne bør allerede i sin kommende høringsuttalelse i oktober være tydelige på at omkjøringsveien ikke er forenlig med videre samferdselsprioriteringer i kommunen.

Fylkeskommunen skisserer to ulike måter å realisere omkjøringsveien i en ny bompengepakke. Alternativ 1 inkluderer kun omkjøringsveien, og ingen tiltak fra Eide og nordover – der det virkelig trengs å gjøres noe – så dette alternativet må anses som helt uaktuelt. Dette alternativet vil også medføre tredoble takster på Åkra (og trolig firedoble takster hvis man skal til Haugesund) – med bomstasjoner kun på dagens vei gjennom Åkra og på omkjøringsveien.

Alternativ 2 inkluderer omkjøringsveien, tiltak i Åkra-området, samt utbedring av flere flaskehalser på strekningen Eide til Håvik. Det vil da være bomstasjoner på dagens vei gjennom Åkra, langs omkjøringsveien og på strekningen Eide-Håvik (jamfør nytteprinsippet). Alternativet har en kostnadsramme på omtrent 2 milliarder kroner, og vil medføre omtrent en 2,5-dobling av dagens takster på Karmøy: Det vil si omtrent 30 kr pr. passering (24 kr med rabatt).

Passering i bypakken i Haugsundsområdet vil da mest sannsynlig komme i tillegg, siden denne vil være en egen bompengepakke med oppstart lenge før «Karmøypakken». I bypakken legges det opp til en takst på dagens nivå (12 kr uten rabatt), noe som betyr at man til sammen vil måtte betale omtrent 42 kr hver vei mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund. Dette blir omtrent 2500 kr i måneden (inkl. rabatt og maks. 75 passeringer) for de som kjører ofte mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund, og 4700 kr i måneden for større kjøretøy.

Det finnes som kjent bompengepakker i flere andre byområder i Norge også, men disse ligger stort sett med passeringstakster fra rundt 15 til 25 kr (uten rabatt). De dyreste ligger på 30 kr pr. passering. Med bypakke i Haugesundsområdet og en egen «Karmøypakke» vil altså bilistene som kjører fra Sør-/Midt-Karmøy og til Haugesund trolig måtte ut med 40 prosent mer enn i de dyreste bompengepakkene i Norge! Det sier seg selv at det vil være svært negativt både for folks privatøkonomi, bedrifter, tilflytting osv. Det vil selvsagt også være negativt for Karmøy å ha bomtakster som er 2,5 ganger høyere enn takstene i Haugesund – liten tvil om hvor næringsetableringer og tilflytting vil skje om dette skulle bli resultatet.

Fylkeskommunen skriver i høringsutkastet at «dersom bompengenivået på fylkesvegnettet blir høyt, kan det bli vanskeligere å innføre bompengeinnkreving til de store statlige prosjektene som E 134 Bakka – Solheim, E 39 Bokn – Hope og E 134 Helganes – Aksdal/Karmsund bru». Og videre at disse «prosjektene kan i så fall risikere å måtte utsettes eller nedskaleres». Med det takstnivået som omkjøringsveien krever, vil det altså være en reell fare for at mye viktigere samferdselsprosjekter vil måtte utsettes eller nedskaleres.

Omkjøringsveien vil også forsinke en eventuell ny «Karmøypakke» med mange år. Fylkeskommunen skriver at det trolig vil ta 2,5–3 år før Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har behandlet reguleringsplanen – da nærmer man seg 2025. Hvis KMD godkjenner reguleringsplanen, vil saken bli påklaget til Sivilombudet, som har skrevet at de vil behandle den siste, omfattende klagen først når hele reguleringsplanen eventuelt er godkjent. Etter at planen eventuelt blir godkjent hos KMD, må en ny miljøtunnel prosjekteres. Dette vil også ta lang tid og koste flere titalls millioner kroner. I tillegg vil også planen etter alt å dømme bli prøvd for retten hvis prosjektet overlever behandlingen hos KMD og Sivilombudet.

Tatt i betraktning alt dette, er det nærliggende å tro at prosjektet tidligst vil kunne utlyses om 5–6 år, hvis det i det hele tatt overlever behandling hos KMD, Sivilombudet og i rettsapparatet (noe som er langt fra sikkert). Dette betyr at nødvendige tiltak på strekningen Eide–Håvik også vil bli utsatt med like mange år, siden omkjøringsveien og disse tiltakene vil være i den samme «Karmøypakken». Dette vil selvsagt være svært negativt for alle som daglig står i kø i det sørgående ettermiddagsrushet på denne strekningen.

Alternativene 1 og 2 fra høringsutkastet beskrevet ovenfor er åpenbart økonomisk umulige. Det eneste alternativet som det vil være mulig å realisere, er det fylkeskommunen kaller alternativ 3, som er en porteføljestyrt bompengepakke med forbedring langs hele fv. 547, da med fokus på utbedring av flaskehalser og trafikktryggende tiltak. Ifølge fylkeskommunen lar dette alternativet seg realisere omtrent med dagens takster, noe som gjør at den samlede bompengebelastningen på Haugalandet vil være på et levelig nivå for både befolkningen og næringslivet, og ikke minst på et nivå som også vil være med på å legge til rette for andre viktige veginvesteringer i distriktet, slik som f.eks. Karmsund bru.

Det kan nå slås fast: Farvel, omkjøringsveien!