Mens vi venter på rettssaken om ekspropriasjonsvedtaket til fordel for Fjord Motorpark (FMP), ønsker Nabogruppen å sette fokus på holdninger vi har registrert omkring støy og saksbehandlingstid, og omkring de støyrapportene som så langt er lagt fram.

FMPs styreleder skriver i h-avis 26. september 2019 at Fjord Motorpark gikk "frivillig med på å levere en svært kostbar lydanalyse mye tidligere enn hva som egentlig var kravet i reguleringsplanen i håp om fortgang i prosessen".

Én ting er at FMPs styreleder understreker at støyanalysen var "svært kostbar" (hva hadde de egentlig forventet?), samt at han bruker ordet "lydanalyse" i stedet for "støyanalyse" -- det vitner om manglende forståelse for hva dette betyr for oss som bor i områdene rundt Helganes. Støy er i hht loven definert som forurensing, og er et økende samfunnsproblem i forhold til helse, velferd og naturmiljø. Det er faktisk det forurensingsproblemet som rammer flest mennesker her i landet. Støy fra et motorsportsenter kjennetegnes av store variasjoner i frekvensområder og støynivå, og dette oppleves atskillig mer irriterende og slitsomt enn f.eks støy fra veitrafikk.

En annen ting er at FMPs styreleder håpet at støyanalysen kunne skape fortgang i prosessen. Det vitner om at ledelsen i FMP - etter så mange år - ennå ikke har forstått rettsvernet du og jeg har her i landet omkring privat eiendom, og de prosessene man må gjennom dersom man med tvang vil tilegne seg annen persons eiendom.

Og så må hendelsene omkring disse støyrapportene kommenteres: Isolert sett ønsket kommunen å vite om det i det hele tatt ville være mulig å anlegge motorparken på Helganes med det store aktivitetsomfanget som forretningsplanen legger opp til, uten at støyen overskrider grensene i reguleringsbestemmelsene. Kommunen ønsket altså å vite dette før de ville behandle ekspropriasjonssaken igjen. Det er interessant å se hva som deretter skjedde:

1) FMP argumenterte tungt for å slippe å levere støyanalysen før den var absolutt påkrevd (til byggesaksbehandlingen). Men dersom støyanalysen ikke hadde blitt gjort til ekspropriasjonssaken, ville man heller ikke fått utredet om støyomfanget tillot at anlegget kunne realiseres slik forretningsplanen legger opp til. Altså om det i det hele tatt ville være mulig å bygge anlegget i den formen og med de aktivitetene som politikerne kunne godta å ekspropriere til.

2) FMP måtte likevel levere ny støyanalyse – en krevende prosess både faglig og økonomisk. En skulle tro at det ville vært tidsbesparende og lønnsomt å bygge videre på støyanalysene som FMP fikk utført av Rambøll i 2013, men de valgte i stedet å engasjere et italiensk firma: Progetti e Servizi. Første støyanalyse fra dem ble levert på engelsk i april 2017. Her trakk de også inn lavere motorstøyverdier enn det som skal brukes i henhold til gjeldende norske retningslinjer. Kommunen fikk eksterne støyeksperter fra Sweco til å kvalitetssikre analysen, noe som også førte til merutgifter og lengre saksbehandlingstid. Sweco underkjente første versjon av støyanalysen i mai 2017, og selv om de godtok den reviderte utgaven i august 2017, ble også denne kraftig kritisert. Vi ønsker å komme tilbake til svakheter ved den reviderte støyanalysen i et senere innlegg.

3) FMP argumenterte også for å slippe å gjøre revisjon av støyanalysen fra april 2017 da den ble underkjent av Sweco. De fikk støtte av Norges Motorsportforbund (NMF) som hentet uttalelser fra Miljødirektoratet for å bygge opp under FMPs argumenter. Dette vitner om stor motvilje i FMPs styre til å arbeide for å skape et anlegg som passer i nærmiljøet, og at de i stedet bruker mye tid og krefter på å forsøke å få godkjent rapportene uten egentlig å finne ut hvordan påvirkningen reelt blir. Vi opplever at FMP ignorerer det vernet beboerne i området har for å slippe uheldig og helsefarlig støy, og forsøker å komme unna kravene ved å tolke og tøye regler og forskrifter til det maksimale. Blant argumentene som ble brukt, er bl.a. at støyretningslinjen ikke er rettslig bindende. FMP forsøker altså å argumentere for at kommunen egentlig kan se bort fra støyretningslinjen og heller utøve skjønn på tvers av ekspertuttalelsene.

For oss er det skremmende å se slike holdninger i et miljø som kanskje får anlagt en enorm støykilde midt i bygda vår.