ULLENSVANG: Det seier stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp). Saman med fem andre representantar for Ap og Sp reiser han fredag representantforslag om dette i Stortinget.

Der krev dei «moderniserte vilkår» for drifta av dei ni kraftstasjonane og dammane som utgjer Røldal-Suldal Kraft.

I tillegg krev dei betre vilkår for grunneigarane og at Ullensvang og Suldal kommunar får næringsfond som sin del av dei evigvarande verdiane som desse vasskraftanlegga representerer.

— Det er openbart behov for endringar i konsesjonsvilkåra på ei så gamal vassdragsregulering. Når Lyse og Hydro ber om å få halda fram med dei gamle konsesjonsvilkåra i ytterlegare 30 år etter at den 60 år gamle konsesjonen avtalemessig utgår i 2022, betyr dette at Lyse/Hydro søkjer å driva vidare på konsesjonsvilkår som etter kvart blir 90 år gamle. I lys av historia, er forslagsstillarane sterkt kritiske til dette. Innbyggjarane lever framleis med konsekvensane av betydelege inngrep som blei utført for snart 60 år sidan. Det bør difor stillast vilkår om revisjon av konsesjonen og kommunane må få næringsfond, som har vore praksis i tilsvarande saker i andre kommunar. «Ved tidubegrensa konsesjon til det nye Lyse Kraft DA (74,4 prosent Lyse og 25,6 prosent Hydro) tilføres de store økonomiske verdier med grunnlag i en evigvarende rett til bruk av disse to kommunenes kanskje mest verdifulle ressurser», skriv dei seks forslagsstillarane.

Lyse kan få nye, hardare eigarkrav: Stortinget kopla inn i strid om Røldal-Suldal Kraft

Ting har skjedd raskt

Nils T. Bjørke seier til Haugesunds Avis at han vonar at både Frp og Høgre, som har møtt dei råka partane i Røldal vil slutta seg til forslaget.

Ting har skjedd raskt dei siste dagane.

Forslagsstillarane har bede om at saka blir behandla som hastesak i Stortinget, ettersom høyringsfristen også går ut 21. desember og representantane ikkje vil risikera at Olje- og energidepartementet tar noko avgjerd før Stortinget har sagt si meining.

Dersom det blir hastesak, vil saka bli drøfta i Stortinget fredag eller måndag.

— Kva om det ikkje blir hastesak?

— Då vil saka bli behandla på ordinært vis seinare. Uansett trur eg at regjeringa vil ta omsyn til at Røldal Suldal Kraft saka no blir teken opp i Stortinget. Det er eit kraftig signal frå dei folkevalde om kva me meiner bør skje i Røldal-Suldal Kraft-saka, seier Bjørke.