Vi lever lengre, vi er friskere lengre og de aller fleste av oss ønsker og greier å være hjemme lengst mulig og klare oss sjøl. Så er det en utfordring at så mange blir over 80 år samtidig.

For kommunen betyr det at vi må tenke nytt i forhold til hvordan tjenestene var lagt opp tidligere. Tidligere het det – «Kommunen bærer deg gjennom livet». Nå heter det «Hva skal vi få til i fellesskap i dag» eller Kommune 3.0. For å lykkes må vi samarbeide med frivilligheten, pårørende og innbyggeren selv. Sagt på en annen måte: Vi vil gi tjenester som du trenger, ikke tjenester utfra hva kommunen har. Vi snakker om en kjede med tilbud fra forebyggende tjenester via forskjellige boformer til kommunal akutt enhet.

Lære av andre

Norge har levd av oljepenger i mange år, men vi kan ikke være like avhengig av det framover. Det blir en strammere økonomi. I tillegg synker antallet arbeidsføre pr eldre fra ca 3,4 til rundt 2. Hvordan skal det gå med tjenestene da?

Vi tror løsningen er å lære av andre og tenke på en annen måte. I 1989 var Danmark nærmest konkurs og måtte tenke annerledes. Det var I 1988. Da hadde de 50.000 sykehjemsplasser - i dag ca 7-8000. Norge har ca 32.000 sykehjemsplasser. Det betyr ikke at vi skal legge ned sykehjemmene, men vi kan sørge for andre boformer i tillegg. Det gjorde Danmark og senere Sverige.

Respekt for de eldre

Det handler også om respekt for eldre. I Danmark snakker de ikke lenger om beboere, tjenestemottagere, pasienter eller brukere. De snakker om innbyggerne. Det må vi også gjøre. Hvem har ikke hørt utsagnet fra eldre: «Jeg vil ikke være til bry.» Men om respekten for de eldres erfaring og visdom var høy, ville utsagnet til de eldre vært: «Nå skal du høre – jeg kan nok hjelpe deg å finne ut av det du strever med. Sammen med familie og frivillighet, finner vi en løsning». Det handler om å hjelpe innbyggerne til å bli selvhjulpne. Da vil det være behov for trening der styrken svikter. Trening kan starte med en fysioterapeut, men her kan frivillige og pårørende hjelpe til. Hjelpemidler kan også være til hjelp.

Forebygge ensomhet

I Stortingsmeldingen «Leve hele livet» sies det at «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap.» Det handler bl a om å redusere ensomhet. I Århus i Danmark har de nylig bygget «Generasjonernes Hus». Dette prosjektet er bygd nettopp for å forebygge ensomhet: «Det skal fremme faglige og menneskelige felleskap mellom generasjoner. Boligene skal ikke lenger være en institusjon, men et hus.

Dette er i tråd med dansk tradisjon. De eldre skulle ikke være passiv mottagere av service, men løsningene skulle komme gjennom samarbeid. Det skulle rett og slett bli et omfavnende minisamfunn – et stort mangfoldig fellesskap.»

Europas forbilde for sosial bærekraft

I Tübingen har de et helt annet konsept. Det regnes som Europas forbilde når det gjelder såkalt sosial bærekraft. Her er det et nabolag med ulike generasjoner, forskjellige evner og behov, flerbruksarealer og offentlige arealer. Kommunen har gått inn og styrt utviklingen av både nye og eksisterende områder – rett og slett by- eller landsby-planlegging.

Seniorbofellesskap

SINTEFs rapport «Bo hele livet» har kommet med flere, gode løsninger som til sammen kan være løsningen som passer alle. Fellesnevneren er seniorbofellesskap. Kombinerer vi disse tankene får vi f eks i en bydel studentbofellesskap, småbarnsfamilier, bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre i bofellesskap. Med bofellesskap menes felles oppholdsrom som kjøkken, oppholdsrom og trimrom. I et leilighetsbygg kan en felles kafé eller restaurant i samme bygg være aktuelt. Poenget er at generasjoner møtes på tvers og leilighetsbygget blir et mangfoldig fellesskap.

Trygghet

I tillegg er det viktig å skape trygghet. Det kan gjøres med forskjellig velferdsteknologi med sensorer som gir signaler til hjemmesykepleie og pårørende simultant. Det kan være Ipad eller skjermer som muliggjør direkte kommunikasjon tilsvarende. Her er det en rivende utvikling, så dette vil endre seg fortløpende.

Det viktigste når en blir gammel, er å ha trygghet for at en får hjelp når en trenger det. Det viktigste for pårørende og familie, er at en får vite med en gang at mor eller far får hjelpen han eller hun trenger med en gang. Skrekken er at de blir liggende hjelpeløse alene uten å rekke telefonen eller trykke på en alarmknapp.

Vi er i gang med omleggingen i kommunen. Vi tror vi er på rett vei.