Fylkeskommunen svikter i rollen som regional utviklingsaktør

Thor Otto Lohne, styreleder Rutebåten Utsira AS

Thor Otto Lohne, styreleder Rutebåten Utsira AS Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det har vært behandlet sak om elektrifisering, eierskap og anløpssted av MS Utsira i Samferdselsutvalget og Fylkesutvalget. Nå skal saken behandles av Fylkestinget.

MS Utsira er ikke til salgs og det er det gode grunner til. Saksframlegget til de politiske utvalgene og til Fylkestinget belyser ikke disse grunnene. Derfor tar jeg som styreleder i Rutebåten Utsira AS til ordet.

Rutebåten Utsira AS tok tidlig 2017 initiativ til ombygging av MS Utsira til batterielektrisk drift (kontrakt med Wärtsila 02.02.2017). Rutebåten Utsira AS søkte i februar 2018 om offentlig støtte og fikk om lag 28 mill. NOK fra NOX-fondet.

Samhandlingen med Kolumbus om ombygging av MS Utsira var god og ensrettet frem mot sommeren 2020. Da innså Kolumbus at forholdene rundt ny kontraktsperiode og anbudsutlysninger ble problematisk. Kontrakt og løyve for ny periode tildeles etter konkurranse, i samsvar med Yrkestransportlovens § 8 og Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser. Skal MS Utsira bygges om til batterielektrisk drift nå, må det stilles garantier for lån til ombyggingen. En slik garanti kan være konkurransevridende. Risiko for RFK/Kolumbus er klager og rettslige prosesser.

Hvordan velger da RFK/Kolumbus å omgå dette? Forslag ligger i saksframlegget. Konsekvenser av forslaget er ikke påpekt og drøftet. Løsningen ligger i at RFK/Kolumbus i anbudskonkurransen om nytt løyve fra 01.01.2025 endrer på premisset som forutsetter at tilbyder selv har/anskaffer fartøy. RFK/Kolumbus vil overta eierskapet til båten slik at anbudskonkurransen kun gjelder drift (operatørskapet). Konsekvensen av dette blir at det selskapet som vinner anbudet har dårligst lønninger og arbeidsvilkår (hvis det ikke kan kryss-subsidiere fra annen virksomhet).

Bedrifter som konkurrerer vil forsøke å utnytte råvarer (les bl.a. fartøy), kapital og arbeidskraft effektivt og hensiktsmessig. Denne muligheten vil RFK/Kolumbus frata Rutebåten Utsira AS. Selskapet skal nå kun tilby arbeidskraft som et bemanningsselskap. Det er stor sannsynlighetsovervekt at selskapet – på et slikt grunnlag – ikke vil vinne fram i konkurransen. Konsekvensen er at Utsira mister sin største arbeidsplass (etter kommunen).

Uansett operatør av sambandet f.o.m. 2025, vil rettighetene til de ansatte i Rutebåten Utsira AS bli ivaretatt av Arbeidsmiljølovens bestemmelser ved overføring av virksomhet. Dette innebærer at ny operatør av sambandet er forpliktet til å tilby jobb til samtlige ansatte i Rutebåten Utsira AS på tidspunktet for overdragelsen. Sikrer dette at arbeidsplassene forblir på Utsira? Svaret er nei. Rutebåten Utsira AS har som «samfunnsoppdrag» å opprettholde og utvikle en Utsira-arbeidsplass. Det er ikke sannsynlig å tenke seg at ny operatør vil ta dette samfunnsoppdraget. Over tid vil båten få mannskap med annen bostedsadresse enn Utsira. Konsekvensen blir større mangel på arbeidsplasser på Utsira.

RFK/Kolumbus synes i sitt saksframlegg å ha mistet av syne distriktspolitikk. I denne sammenheng er det et stort paradoks at RFK de siste to årene har engasjert seg sterkt på Utsira nettopp for å skape arbeidsplasser og forhindre fraflytting. Forstå det den som kan!

Den store utfordringen for Utsira er mangelen på arbeidsplasser og fraflytting. Det er nærmest essensielt at Utsira-samfunnet har arbeidsplassen Rutebåten Utsira AS med 15 ansatte. Dette er arbeidsplasser som gir stort bidrag til bæreevne for øysamfunnet.

RFK/Kolumbus vil ved sitt saksframlegg i praksis ødelegge en stor arbeidsplass på Utsiras og følgelig bidra til å øke mangelen på arbeidsplasser. Dette fordi en har ønske om at sambandet skal bli utslippsfritt 2–3 år tidligere enn hva en får i anbudskonkurransen. Rutebåten Utsira AS deler ønsket om tidlig å få utslippsfri båt. En løsning må imidlertid ikke innebære at Kolumbus overtar eierskapet til båten. Til det er omkostningene for Utsira-samfunnet for store.

Ny kontrakt vil bli tildelt på bakgrunn av 70 % vekting av pris og 30 % vekting av klimagassutslipp. En grovanalyse utført av Kolumbus viser at et nybygd batterielektrisk fartøy vil vinne over et dieseldrevet fartøy. Følgelig vil Rutebåten Utsira AS bygge om båten slik en har tatt initiativ til. Selskapet Rutebåten Utsira AS lever i beste velgående og – ved å beholde fartøyet/MS Utsira – frykter på ingen måte å konkurrere om kontrakt og løyve for ny periode. En ombygd MS Utsira vs. et nybygg som andre selskap må tilby gir Rutebåten Utsira AS betydelig konkurransekraft.

Norske ferjer har høy teknisk standard, kompetent mannskap og rederier som tar sikkerhet på alvor. I løpet av de siste årene har det allikevel vært en økning i antall klagesaker knyttet til bemanningsfastsettelse på innenriksferger. Safetec på oppdrag av Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet har i en fersk rapport kartlagt hvordan fartøysansatte, passasjerer og øvrige utvalgte aktørgrupper/interessenter vurderer kapasiteten i krisehåndteringen innenfor innenlandsk fergetransport. Der er det mye læring. En utilsiktet effekt ved å legge opp til konkurranse med kun kostnader knyttet til arbeidskraft tar ikke dette i riktig retning. Tvert imot.

Å fremme saksframlegg som ikke har løsning hvor eierskapet til MS Utsira forblir på Utsira synes fånyttes. Ved to anledninger i år har en i generalforsamling vedtatt at Rutebåten Utsira AS skal ha eierskapet til MS Utsira etter en ev. ombygging. Det er ikke politisk støtte i kommunen til å gi båten fra seg. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken