Bystyrerepresentant Ulrikke Nesheim Heldal fra Høyre gir i et leserinnlegg i Haugesunds Avis 4.2.2022 uttrykk for sin frustrasjon over at Haraldsvang ungdomsskole og ny flerbrukshall enda ikke er på plass. Jeg tror et samlet Bystyre kan si seg enig i at prosessen har tatt lang tid og at vi mer enn gjerne skulle ha sett at dette prosjektet var ferdig.

Les også

Hvor vanskelig kan det være?

Representanten Heldal prøver å legge skylden for at prosjektet drar ut på flertallskoalisjonen sin manglende evne til prioritering og ledelse. Hun mener å tro at kommunens mange prosjekter er forklaringen på at saken har dratt ut i tid.

Dette er en problemstilling som har blitt belyst ved flere anledninger. Det var kommunedirektøren som først presenterte planene om at de to største prosjektene Haraldsvang inkludert flerbrukshall og nytt folkebad kunne realiseres samtidig. Dette har kommunedirektøren blitt utfordret på både fra flertallskoalisjonen og mindretallet. Kommunedirektørens svar senest i forbindelse med budsjettfremleggelsen sist november, har vært at dette er fullt mulig.

Den politiske styringen av de store prosjektene skjer gjennom hyppige orienteringer og politiske vedtak i formannskapet. Det er full anledning til å stille spørsmål og sende politiske styringssignaler for alle som er representert i formannskapet. Så vidt jeg kan huske i farten er det først og fremst representanter for flertallskoalisjonen som har etterlyst framdrift i prosjektene. Høyres 3 representanter i formannskapet har stort sett sluttet seg til den informasjon som er gitt av kommunedirektøren. Det kom ingen avvikene signaler fra den kanten da kommunedirektøren i januarmøtet orienterte om utsettelsen som har oppstått på grunn av at tilbyderne skal komme med nytt anbud som følge av kutt og optimalisering av prosjektgrunnlaget.

Heldal påstår også at disse kuttene vil føre til dårligere kvalitet på prosjektet. På grunn av at anbudsprosessen fortsatt pågår har vi politikere ikke fått detaljert informasjon om endringene, men på direkte spørsmål understreker kommunedirektøren at endringene IKKE skal gå på bekostning av kvalitet. Mener Heldal at kommunedirektøren fører politikerne bak lyset?

Det var også kjent for Bystyret under budsjettbehandlingen i desember at innkomne anbud på Haraldsvang og flerbrukshall lå for høyt i pris. Hvis Høyre faktisk mener at vi skulle bevilget mer penger til dette prosjektet, hvorfor foreslo de ikke det i sitt alternative budsjett?

Heldal synes å mene at investeringene på Breidablikk står i veien for å realisere planene på Haraldsvang. Høyres alternativ er å legge ned denne skolen. Dagens situasjon er at kommunen må leie lokaler for å kunne gjennomføre all aktivitet som er knyttet til denne skolen. Etter at rehabiliteringen er ferdig, vil denne leiekostnaden opphøre. I Høyres alternativ ville kommunen måtte skaffe flere nye lokaler til erstatning for den aktiviteten som er på Breidablikk i dag. Jeg er stygt redd for at de årlige leiekostnadene i så ville overstige de årlige kostnadene ved investeringen som nå blir gjennomført.

Flertallskoalisjonens prioriteringer ligger fast og Haraldsvang er viktigst. Vi har til hensikt å realisere flere store og viktige løft for kommunen som vil bidra til bedre tjenester til innbyggerne og en mer attraktiv by å leve i. Vi styrer ikke etter innfallsmetoden slik som Høyre synes å gjøre når de i sitt siste alternative budsjett skrinlegger folkebadet og istedenfor lanserer et luftslott om badeland i Smedasundet.