Haugesund har aldri hatt status som universitetsby. Det kan nå komme til å skje i form av Høgskulen på Vestlandet (HVL) nå tar sats for å bli Universitetet på Vestlandet. Men hva betyr egentlig det?

Et universitet har en viktig oppgave i å formidle kunnskap og uteksaminere kandidater til arbeidsmarkedet. HVL er allerede en stor utdanningsaktør og utdanner hvert år 4.500 kandidater innenfor en rekke utdanninger og nivåer - fra årsstudier til bachelorgrader, master og doktorgrad. Slik er vi aktivt med å bidra til at samfunnet behov for kompetanse og kapasitet kan ivaretas. I tillegg har vi praksis i flere av våre utdanninger og bruk av gjesteforelesere og kandidatsoppgaver som gjør at våre kandidater blir kjent med arbeidslivet både teoretisk og praktisk.

Et universitet er også med å utvikle ny fagkunnskap gjennom egen, nasjonal og internasjonal forskning. HVL er allerede en viktig forskingsaktør i landet vårt og er faktisk den institusjonen som i senere år har klatret mest sammenlignet med nyere norske universiteter. Forskningen vår skjer innenfor ulike fagretninger og det publiseres aktivt i både nasjonale og internasjonale tidsskrift og forskningspublikasjoner. Slik er våre dyktige vitenskapelige ansatte i HVL med å skape ny innsikt som gjør at fagfelt i utdanninger oppdateres og kunnskapssammenhenger utvikles. Det skjer i fag som f.eks. nautiske operasjoner, samfunnsøkonomi, historie eller reiselivsledelse. I tillegg bidrar forskningen vår til at praksis eller de faktiske gjøremåter i privat og offentlig virksomhet kan utvikles og forbedres eller bli kapitalisert på. Det kan gjelde alt fra å øke bedriftens kommersielle gjennomslag gjennom viten om effektive markedsføringsstrategier, til å forbedre lederatferd i virksomheten gjennom ny forskningsinnsikt fra ledelsesfaget, ta funn fra innovasjonsforskningen inn i arbeidet med industriell innovasjon, trekke lærdom fra tidligere tiders krisehåndtering gjennom historiefaget eller til å identifisere årsaker til gjengkriminalitet gjennom viten fra sosiologisk forskning.

De fleste er nok enige om at forskning og utdanning er kjernevirksomheten i et universitet. Men universitetene er også bærer av en mer enn 1.000 år gammel tradisjon med akademisk frihet og en særegen autonomi i samfunnet. Det er dessverre mange som ikke tenker over viktigheten av dette. I et universitet lærer man ikke bare evnen til å tilegne seg boklig og kompleks kunnskap, opptre med kritisk tenkning (analytisk sådan), og til å kunne se logiske sammenhenger og fremdyrke evnen til argumentasjon utfra opparbeidet faglig viten. Men et universitet kan betraktes som et særegent åpent torg med frihet for faglige deltakere, fri meningsbrytning, rom for ulike perspektiv og aktiv kunnskapsdeling. Et universitet vil romme ulike fagtradisjoner fra de mer merkantilt rettede studier som eiendomsmegling, siviløkonom til de mer klassiske universitetsdisipliner innen humaniora eller samfunnsvitenskap eller til de rene profesjonsutdanninger som f.eks. nautikk eller sykepleien.

Et universitet må selvsagt aldri bli seg selv nok, men sørge for at faglig viten og nye perspektiv bringes ut til nytte og erkjennelse i samfunnet. På tilsvarende måte må samfunnets og arbeidslivets behov og utfordringer bringes inn i universitetet som grunnlag for analyser, kunnskapsutvikling og problemløsning. Et universitet er også en viktig kontinuitetsbærer i samfunnet vårt og en aktør som skal gi faglige korrektiv og i tillegg verne aktivt om fri akademisk tenkning, menneskerettigheter og kunne utøve samfunnskritikk. På den måten skal et universitet også ivareta samfunnsoppdraget med å bidra til en opplyst samfunnsdebatt og et levende folkestyre. Dersom Haugesund skal bli en universitetsby både i navn og gavn må vi også forstå hva et universitet egentlig er, men også ha interesse for de unike særtrekk som et eget universitet for Vestlandet vil ha som forskingsaktør, kunnskapsformidler og samfunnsbygger. I det ligger det nemlig store muligheter for forgreninger og samarbeidsformer mellom universitetet og arbeidslivet som kan bidra til vekst og utvikling av både Haugesund og Haugalandet.