Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Solvang skole, og avisen skrev forrige mandag om at det foreligger en foreløpig rapport som ikke ser veldig oppløftende ut. Som forelder til tre elever ved skolen, mener jeg at det er på høy tid at politikerne tar grep, og tar stilling til flere utfordringer ved dagens skolesystem i kommunen vår.

Som lærer ønsker jeg å peke på flere forhold som kan bidra til å bedre situasjonen i dagens skole for samtlige elever og lærere i byen vår. Det er både bedre og rimeligere å drive forebyggende arbeid for unge mennesker, enn å reparere voksne. Barna våre er fremtiden, og nå må kommunen vise at de er villige til å investere i den. Vi trenger mer ressurser for å sikre en god oppfølging helt fra barnehagen av. Dette vil gi positive ringvirkninger på mange nivå. Dette er forebygging, tidlig innsats og god samfunnsøkonomi.

Det første en bør se på er tildelingssystemet av ressurser (les: penger) for skolene. I Haugesund kommune blir skolene tildelt ressurser etter antall elever pr. skole, fremfor å tildele etter hvilket behov de ulike elevene har. I 2014 og 2021 ble det gjennomført levekårsundersøkelser i kommunen vår, hvor det i begge undersøkelsene kom frem at sentrumsskolene især skårer dårlig på flere områder. Det er lite som taler for at kommunen iverksatte noe som helst tiltak for å utjevne forskjeller da den første undersøkelsen ble foretatt, som var et av målene med gjennomføringen. Fjorårets levekårsundersøkelse må bli med i planleggingen for veien videre, og driftsrammen for oppvekst må utvides. Flere av byens skoler drives med røde tall, som sannsynligvis primært kommer av at de prøver å ivareta og imøtekomme både elever, foreldre og ansatte.

Onsdag i forrige uke kunne en lese i en oppfølgingssak at det har vært en markant økning i antall avviksmeldinger fra 2019. Årsaken er ikke at det plutselig oppsto en epidemi av elever med utfordrende atferd det året, men at lærerne i kommunen først da fikk beskjed om at avvik skulle rapporteres. Før det ble det ansett som lite hensiktsmessig å rapportere. Trenden har vært stigende over mange år, noe som trolig henger sammen med flere faktorer i dagens samfunn.

Videre må kommunen se på den manglende alternative arena for barn med utfordrende atferd (lignende den atferden man kunne lese om i mandagens avis). Det har gjennom mange år blitt jobbet for at alle elever skal være inkludert i det samme klasserommet, noe som fungerer godt for flertallet. Det er dessverre en mindre gruppe barn med en eller annen form for tilknytningsforstyrrelse, som ikke får den støtten de trenger i et ordinært klasserom. Dagens klasserom vil være et sted hvor disse barna kjenner sterkere på sine utfordringer, som igjen vil føre til at de kommer dårligere ut både faglig og sosialt. Disse elevene trenger en alternativ arena helt til de har fått den hjelpen som er nødvendig for at de skal kunne fungere i et ordinært klasserom. Haugesund kommune har pr. dags dato en alternativ skole for ungdomsskoleelever i Fagerheim skole, men ikke et fullverdig alternativt opplegg for barneskoleelever. Elever som trenger en alternativ arena blir i dag et pengesluk for skolene, og får ikke den hjelpen de trenger i tide slik skolesystemet er i dag. Dessverre er sannsynligheten for at akkurat disse elevene ender opp i byens dystre kriminalitetsstatistikk stor.

I senere tid har skoleansatte, i tillegg til politikere, tatt til orde for å få flere typer yrkesgrupper inn i skolen. Det er mye som taler for at vi trenger flere som kan hjelpe elevene våre. Ja takk til miljøterapeuter inn i skolen. Disse vil kunne gjøre læreren sterkere. Sammen kan vi ramme inn elevene våre, slik at de kan yte mer og bedre på skolen.

Hvilken kompetanse har egentlig de ansatte på skolene når det gjelder elever med utfordrende atferd? Ufaglærte og uerfarne blir ofte satt til å ta de tøffeste tilfellene som miljøarbeidere. Her trenger vi ansatte som kan møte disse elevene med kompetanse og erfaring. Gevinstene ved å sette inn faglærte vil være mange og store.

Haugesund kommune, vi må ta en prat om dagens utfordringer i skolen. Det kan ikke være lett å få med seg alt som skjer i skolene fra kontoret på rådhuset.

Som lærer håper jeg at kommunen gjør tiltak som gjør at vi får en slutt på brannslukking. Vi ønsker en fremtidsrettet skole, som tar vare på både elever og ansatte.

Som mor ved Solvang skole, håper jeg at vi får se at umiddelbare tiltak iverksettes, slik at de gode lærerne og miljøarbeiderne ved skolen får den oppfølgingen de trenger for å klare å stå i jobben sin.