HAUGESUND: - Det kommer selvfølgelig helt an på hvilken situasjon de blir stoppet i og om det ligger flere straffbare forhold bak en pågripelse. Vi vil vurdere fortløpende hvert enkelt tilfelle, opplyser operasjonsleder Agnar Austerheim ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Han bekrefter at politiet har økt den operative bemanningen i helgen og at det er satt inn tjenestemenn dedikert til å følge med på de to MC-leirene.

Dette sier loven

Politiet henviser til politilovens paragraf sju når de nekter folk med feil klær adgang til sentrum.

Slik er teksten i den loven:

§ 7. Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v.

Politiet kan gripe inn

1) for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser

2) for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet

3) for å avverge eller stanse lovbrudd.

Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.

Unnlater noen å etterkomme pålegg gitt i medhold av første ledd, kan politiet for den ansvarliges regning sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller utsetter allmennheten for fare.

På andre offentlige myndigheters ansvarsområder kan politiet gripe inn umiddelbart når et forhold medfører alvorlige ordensforstyrrelser eller fare for slike, dersom vedkommende organ ikke er tilgjengelig eller inngrep fra dette antas umulig, virkningsløst eller ikke kan skje i tide. Den ansvarlige myndighet skal snarest mulig underrettes om inngrepet.